Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon

Allmennlegegodkjenningsordningen er i ferd med å fases ut. Kommunene kan søke tilskudd for veiledning av leger som har inngått avtale om veiledet tjeneste før 1. mars 2017.

Søke og rapportere i Altinn

MERK: Før du skal søke eller rapportere i Altinn, må du få delegert en rolle i Altinn. Skal du representere en virksomhet kreves Altinnrollen Helse-, sosial- og velferdstjenester. Øverste ledd i organisasjonen skal delegere denne rollen.

Om tilskuddet

Kommunen søker om tilskudd etter at veiledningen er gjennomført og attestert. Følgende dokumenter må vedlegges søknaden i Altinn:

Målgruppe

Tilskuddet gis til kommuner for den faktiske veiledningsperioden som godkjennes i forbindelse med behandling av søknad om allmennlegegodkjenning.

Regelverk og satser

​Refusjonsordningen er hjemlet i Rundskriv I-3/2016 (regjeringen.no) om veiledet tjeneste for allmennleger.

For å få en større forutsigbarhet for kommunene gjennomsnittsberegnes tilskuddet og utbetales i henhold til antall måneder med gjennomført veiledning.

Timesatsen følger av avtale mellom KS og Den norske legeforening (ASA4310). Pr. 1.7.2019 er denne satsen kr 880 pr time. Dette gir et tilskudd på kr 5 867 pr måned for 100 % stilling. Når legen arbeider deltid må perioden forlenges og veiledningstimene fordeles i forhold til stillingsbrøken.

  • Veiledning utover den nødvendige veiledningsperioden refunderes ikke.
  • Det gis ikke tilskudd når veiledningen skjer hos ektefelle, foreldre eller annen nærstående familie.
  • Gjeldende regelverk for tilskuddsordningen er under revisjon, blant annet for å tilpasses ny forvalter av ordningen. Revidert regelverk vil publiseres så snart det er godkjent.
  • Ved behandling av søknad om tilskudd vil Helsedirektoratet derfor bruke data fra saken om godkjenning av allmennlege.
  • Refusjonen utbetales som tilskudd.
  • Ev. registrerte fakturaer eller purringer må krediteres før saken behandles.

Først publisert: 15.11.2019 Sist faglig oppdatert: 04.02.2020