Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Resultater

Gevinstrapporter og statistikk.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram gir resultater. Det gis ut gevinstrapporter som beskriver oppnådde gevinster i de kommunene som har deltatt i programmet. Det presenteres også statistikk som viser implementeringsstatus.

Siste og tidligere gevinstrapporter: Gevinstrealiseringsrapporter – Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Den siste gevinstrapporten viser at mange kommuner som deltar i programmet har oppnådd økt omsorgskapasitet som gjør dem bedre rustet til å møte fremtidsutfordringene. Mange brukere, både unge og eldre, opplever økt livskvalitet etter at de tok i bruk velferdsteknologi. Spesielt for barn og unge, som har hele livsløpet foran seg, er potensialet stort. I tillegg til dette kan mange kommuner vise til unngått ressursbruk og økonomiske gevinster på aggregert nivå. Selv om flere tusen tjenestemottakere allerede har tatt i bruk ulike former for velferdsteknologi, antas potensialet fremdeles å være høyt.

Rapporten beskriver status for implementering og gevinstrealisering i Nasjonalt velferdsteknologiprogram, herunder spredning av trygghets- og mestringsteknologi og utprøving av velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Et eget kapittel i rapporten er også dedikert til tips for hvordan kommuner kan jobbe med gevinstrealisering.

I tillegg redegjør rapporten for en del kostnadskomponenter og barrierer som oppleves å forsinke implementeringstakten for tjenester med velferdsteknologi.

Noen barrierer krever et betydelig nasjonalt løft. Kommunenes pukkelkostnad ved implementering av velferdsteknologi er høy, og det meldes om begrenset handlingsrom i dagens driftsbudsjetter til å håndtere kostnadene ved å gjennomføre de vesentlige endringene som kreves for å integrere velferdsteknologi som en naturlig del av tjenesten.

Forhåpentligvis kan gevinstrapporten bidra til å vise verdien av velferdsteknologi, samtidig som den gir noen nyttig tips på veien.

Det vises ellers til statistikk fra KPR for å vise implementering og utbredelse av velferdsteknologiene som det er opprettet kodeverdier for (lokaliseringsteknologi, trygghetsalarm, elektronisk medisineringsstøtte og digitalt tilsyn): Statistikk om velferdsteknologi

Det er utarbeidet en nasjonal kvalitetsindikator for bruk av lokaliseringsteknologi for brukere med demens: Lokaliseringsteknologi til hjemmeboende personer med demens

Veiledning for registrering av disse verdiene finnes i IPLOS-veilederen: Rapportering av velferdsteknologi

Først publisert: 19.04.2022 Sist faglig oppdatert: 19.04.2022 Se tidligere versjoner