Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Videokonsultasjoner

Bruk av telefon- og videokonsultasjoner benyttes særlig i tilfeller hvor fysisk oppmøte ikke er nødvendig. Her finnes informasjon som kan hjelpe dere i gang.

Eksempler fra helsetjenesten

Nedenfor kan du finne eksempler på hvordan videokonsultasjoner er tatt i bruk i helsetjenesten:

Primærhelsetjenesten

Så godt som alle fastleger i Norge har nå installert videoutstyr for bruk i konsultasjoner. Les artikkel fra legeforeningen her.

Videokonsultasjoner hos fastleger.

Samfunnsbasert rehabilitering i Indre Østfold kommune. Her er lenke til prosjektrapporter og kunnskap fra arbeidet.

Spesialisthelsetjenesten

Video på akuttmottaket ved Diakonhjemmet sykehus. Se eksempel her

Trening over distanse. Prosjektrapport fra Sunnaas sykehus.

Videokonsultasjoner ved St. Olavs hospital (se eksempel her) eller se film nedenfor:

Samhandling

Språktreningstilbud for slagrammede med språkvansker (afasi).

Mange kommuner og rehabiliteringsinstitusjoner har ikke logoped og treningen gis ikke med den anbefalte og nødvendige intensiteten, selv om de nasjonale retningslinjer for hjerneslag anbefaler høy intensitets språktrening. Dette skaper store problemer for pasientene fordi språkvanskene ofte er en alvorlig funksjonsnedsettelse som begrenser aktivitet og deltakelse i samfunnet og påvirker rehabiliteringsprosessen og prognosen negativt.

Prosjektet «telelogped» har tatt sikte på – i et samarbeid mellom Sunnaas Sykehus, brukerorganisasjon, profesjonsforening, UiO, Statped, Sykehuset Østfold og Indre Østfold kommune – å utvikle, utprøve og levere en bærekraftig tjenestemodell for telemedisinsk språktrening ved afasi som imøtekommer pasientenes og behandlernes behov samt tar hensyn til ressursbruk i helsevesenet. I tillegg til å gi klare anbefalinger til implementering av tjenesten og hjelp i oppstarten vil noen av funnene også være interessante for implementering av videotjenester for andre pasientgrupper. Lenke til prosjektoversikt:  Telelogoped - Sunnaas sykehus

Færre forflytninger av pasienter er erfart gevinst ved bruk av video. Et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Innlandet HF og omliggende kommuner. Les sluttrapporten her, og se video her.

Helse Nord-Trøndelag HFSe eksempel her.

Samhandling på skjerm v/Sunnaas sykehus. Se informasjonsside her.

Video av samhandling i sårbehandling ved Sunnaas sykehus:

Del 1: http://vimeo.com/59097167

Del 2: https://vimeo.com/151318344

Metodevurdering

Her finner du lenker til aktuelle gjennomførte metodevurderinger i den nasjonale databasen for Minimetodevurdering.

OBS! Hvis du har problemer med å åpne metodevurderingene, høyreklikk på lenken, velg «Lagre linken som», og lagre filen lokalt på din maskin. Deretter åpner du filen via filutforskeren (ikke fra nettleseren) med Acrobat Reader versjon 9 eller nyere.

Videokonsultasjon (sanntid), Oslo Universitetssykehus.

Forskning

Her finner du lenker til aktuell forskning vi har kunnskap om gjennom kontakt med sektoren.

Vitenskapelig artikkel om bruk av videokonsultasjon blant fastleger

Norske fastleger evaluerte en eller flere videokonsultasjoner de hadde hatt med sine pasienter under de første månedene av covid-19 pandemien. Spesielt to faktor var avgjørende for hvor egnet videokonsultasjon kjentes for legen: tidligere kjennskap til problemstillingen og pasienten. Studien er presentert i et webinar i regi av Nasjonalt senter for e-helseforskning, og gir en oppsummering av hvilke problemstillinger fastlegene vurderte som egnet og ikke egnet å ta over video under pandemien.

Se på opptaket fra webinaret 24. september. 2021.

Vitenskapelig artikkel om bruk av video innen psykisk helse spesialisthelsetjenesten (film om hovedfunn).

Lenke til en dansk forskningsdatabase knyttet til telemedisin. Ved å huke av for «Videokonsultasjoner», vil du få opp hele 81 artikler hvor video er brukt innen spesialisthelsetjenesten. Les mer om Evidence Based Telemedicine – in a Hospital Setting (cimt.dk)

Irgens 2020 The Sunnaas Model

Irgens 2015 Telemedisin bringer spesialisthelsetjenesten hjem til pasienten

Nasjonal rapport 2015: s 24 Om trykksåroppfølging via videokonferanse

Nasjonal rapport 2019: s 22 Språktrening rett hjem

Tips til igangsetting 

Her finnes det eksempler på praktiske verktøy for å komme i gang.

Video om bruk av videokonferanse på Sunnaas sykehus

Oversikt over ulike typer videotjenester for pasienter

Sunnaas sykehus laget under pandemien også en nettside med råd og tips til logopeder i hele landet rundt bruk av videokonsultasjon: Språktrening på avstand - Sunnaas sykehus

Veiviser videokommunikasjon fra Innomed

veiviser innomed.png
Veiviser i videokommunikasjon fra Innomed

Veiviseren er utarbeidet for deg som skal bruke videokommunikasjon mellom pasienter, primær og spesialisthelsetjenesten. Den har fokus på organisatorisk utvikling og implementering av tjenesteforløp støttet av video. Veiviseren kan brukes både om du har tatt i bruk video tidligere og om du er helt fersk på området.

Veiviseren bygger på innsikt som InnoMed har etablert etter bred behovsgjennomgang i kommuner og helseforetak i mars, april og mai 2020. InnoMed har sett på hva som er gjort i helseforetak og kommuner for å sette videokommunikasjon i drift. Sentrale tjenesteytere har hele veien delt erfaringer og suksesshistorier fra sine prosjekter, og har bidratt til å kvalitetssikre veiviseren. 

Se veiviser videokommunikasjon på innomed.no

Tekniske råd for bruk av video (e-helse)

Fra ehelse.no:

Også i krisetid skal det ytes god helsehjelp og oppfølging av pasienter. Myndighetenes råd til helsepersonell og befolkningen er å i størst mulig grad bruke video og digitale tjenester. Dette for å hindre smittefare, beskytte pasienter og helsepersonell, samt opprettholde et trygt og effektivt helsevesen.

Video er enkelt å bruke, og har fordeler ved at det inkluderer ansikts- og blikkontakt og kroppsspråk i tillegg til tale. Dette legger til rette for god kommunikasjon og tillit mellom behandler og pasient

Vår hovedanbefaling er å bruke en videoløsning som allerede er i bruk i helsetjenesten. Vi har listet opp en rekke systemer og leverandører for de ulike delene av helsevesenet her.

Tips og råd om bruk av videokonsultasjoner

Hvordan du setter i gang og utfører videokonsultasjoner

Eksempel fra Helse Midt-Norge

Videokonsultasjoner - slik gjør du det (YouTube)

Først publisert: 02.07.2021 Sist faglig oppdatert: 02.06.2022 Se tidligere versjoner