Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Brukerstyrt poliklinikk og digital hjemmeoppfølging av diabetespasienten ved Endokrinologisk avdeling, Ahus

Behandlingstilbud  pasientgrupper og  teknologi

Endokrinologisk avdeling ved Ahus behandler omkring 1500 pasienter med diabetes type 1. Avdelingen har stort fokus på gi pasientene valgmuligheter og individuelt tilpasset behandling, bla. gjennom prosjektet «Brukerstyrt poliklinikk». Deltagere er pasienter med diabetes type 1 som har et kunnskapsgrunnlag til å ivareta egen behandling. Avdelingen har tidligere hatt livslangt oppfølgingsansvar for denne store pasientgruppen fra fylte 18 år. Behandling med insulin kan gi alvorlige komplikasjoner dersom vurdering av dose ikke ivaretas, og krever derfor at pasientene har svært god sykdomskunnskap.  Gjennom bla. videokonsultasjoner, digitale kurs og oppfølging av behandlingsresultater kan pasientene nå få bedre tilpasset veiledning, og redusert behov for antall oppmøter på sykehuset.

 Prosjektets mål er å bidra til:

  • økt kvalitet på pasientoppfølging
  • økt tilgang til helsehjelp til rett tid med bakgrunn i pasientens behov
  • Bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser gjennom innføring av digitale løsninger.

En fullverdig digital poliklinikk trenger informasjonsmateriell utviklet og tilpasset den digitale flate. I samarbeid med regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring har avdelingen derfor laget e-læring tiltenkt hele regionen. Det er også startet opp digital gruppeundervisning.

Gevinster for pasient, helsetjeneste og samfunn

Et liv med kronisk sykdom er i seg selv en belastning, og det å unngå fysisk oppmøte på sykehuset er en stor gevinst for den enkelte pasient. Bi-effekter av færre oppmøter kan være redusert smitterisiko, samt miljøgevinster knyttet til færre reiser. Det er ventet mindre frafall i behandlingsopplegg og at det blir lettere å ivareta pasientens behov gjennom større pasientmedvirkning og medansvar. Digital oppfølging gir i tillegg en mer effektiv arbeidshverdag for de ansatte, som igjen er økonomisk gunstig for sykehuset. Utfordringer med manglende oppmøter og sen avbestilling kan ivaretas bedre med gode, digitale løsninger.

Erfaringer og videreutvikling

Ved oppstart med videoløsning var det viktig å støtte og lære opp behandlerne som skulle benytte nye verktøy i behandlingen av sine pasienter. Diabetessykepleierne var først ute i april 2020 og skapte både nysgjerrighet og sunn skepsis. Erfaringer viser at videokonsultasjoner er effektive og har fristilt tid som behandlerne kan benytte til å følge opp andre pasienter. Flere behandlere har gitt tilbakemelding om at videokonsultasjoner har bidratt til å komme nærmere pasienten og at konsultasjonen gjennomføres mer uforstyrret.

Uavhengig av alder og kjønn melder pasientene at de er svært tilfreds med en digital løsning som sparer venting og reisevei, og er lettere forenelig med en hektisk hverdag.

Digital oppfølging krever at behandlerne har et bevisst forhold til pasientsikkerhet og personvern, og pasienten på sin side må tenke nøye gjennom sine omgivelser for å sikre at den digitale konsultasjonen skal bli best mulig.  Mange i pasientgruppen føler seg utsatt for smitterisiko, og har fortalt at hjemmeoppfølging har gitt større trygghet i et pandemi-år. 

Gjennom digitale løsninger har samarbeids- og behandlingsmøter på tvers av behandlingssted og tjenestenivå vært lettere å gjennomføre, og har gitt betydelig mindre ressursbruk.

Teknologien rundt digital hjemmeoppfølging har fortsatt noen «barnesykdommer». Det er for eksempel fortsatt behov for bedre digitale skjemaløsninger for å sende og motta egenrapporterte helsedata fra pasienten.  Noen pasienter trenger ekstra tid til opplæring, men god dialog skaper og godt samarbeid til beste for pasienten.  

Kontaktperson og kontaktopplysninger

Tone Singstad
Seksjonsleder for poliklinikken og prosjektleder brukerstyrt poliklinikk.
Telefonnr. (jobb): 67969518, (mob) 90955282
tone.singstad@ahus.no

Først publisert: 02.07.2021 Sist faglig oppdatert: 31.05.2022 Se tidligere versjoner