Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Øygarden kommune

Kyrre Dyregrov er kommunepsykolog og faglig leder i psykososialt kriseteam Øygarden kommune og leder lavterskeltilbudet Rask Psykisk helsehjelp https://www.napha.no/content/13931/rask-psykisk-helsehjelp i Øygarden kommune

-             Hva kjennetegner den formen for internettbehandling som dere driver med?

I Rask psykisk helsehjelp i Øygarden kommune har vi, for å kunne gi flest mulig et tilbud, hatt et stort fokus på kursene våre. Det digitale formatet brukte vi først for å ha 1-1-samtaler, og etter hvert som vi ble mer komfortable med dette formatet, har vi også holdt flere digitale kurs.

-             Når startet dere opp?

Rask psykisk helsehjelp startet opp her i kommunen i 2013. Vi har kun med ujevne mellomrom benyttet oss av digitale løsninger, hovedsakelig i form av veiledet selvhjelp, frem til vi i slutten av februar 2020 virkelig tok steget ut i den digitale verden, anført av korona.

Å bruke det digitale formatet har 2 fordeler for oss:

1) Kommunesammenslåing av de tre kommunene Fjell, Sund og Øygarden til Øygarden kommune f.o.m. 01.01.20, gjorde at avstandene blir større, og at det dermed blir lettere å gi et likeverdig tilbud ved å gi det digitalt.

2) Korona-pandemien ble en vesentlig medvirkende faktor til at ting skjedde så fort som det gjorde. Vi ser at vi da kunne nå ut til mennesker som vi ellers ikke kunne gitt oppfølging, og at det også gir en bedre kontinuitet i behandlingen, da mange i perioder ville vært forhindret fra å møte opp fysisk.

-             Hvem er målgruppen for de digitale tjenestene?

Nøyaktig den samme som for behandling på kontor. Vi ser at både unge og gamle mestrer de digitale løsningene, og vet også fra forskning at effekten av internettbehandling er like god som om behandlingen hadde foregått på kontor. Våre erfaringer hittil underbygger dette.

-             Hvor utbredt er det digitale tilbudet i dag?

Det siste året har langt den største majoriteten av våre konsultasjoner vært digitale. Kun unntaksvis har vi hatt fysisk oppmøte. Målet vårt fremover er at vi skal ha et digitalt tilbud som er likeverdig det vi har ved fysisk oppmøte. Vi kommer til å fortsette å holde digitale kurs og også gi individuell behandling over nett. Vi tror mer og mer av psykisk helseoppfølging kommer til å skje digitalt i årene fremover.

-             Hvilke råd vil du gi nye RPH-kommuner når de skal starte opp med digitale psykiske helsetjenester?

o   Ta kontakt med GDPR-ansvarlig i kommunen! Alle kommuner har en person med dette ansvaret, og vår erfaring er at de er behjelpelige med å vurdere sikkerheten i de digitale løsningene opp mot hva som kreves.

o   Sjekk ut Direktoratet for e-Helse sine nettsider. Her finnes god og detaljert (noe teknisk!) informasjon om hvilke krav som stilles til pasientoppfølging over nett. Direktoratets «Normen» er et godt utgangspunkt.

 

-             Hva har vært krevende med å starte opp internettbehandling?

 Det har gått overraskende greit. Noe av utfordringen er så klart at dette er en uvant arena for mange terapeuter. Opplæring, gode rutiner og prosedyrer har gjort det trygt og dermed gjennomførbart. Vår erfaring er også at både terapeuter og pasienter stort sett kjapt venner seg til det digitale formatet.

Hos oss har vi hatt en del utfordringen knyttet til hvilke forventninger våre pasienter «kommer til bords» med. Når pasienter tenker samtaleterapi, tenker de som regel 1-1-samtaler, på et kontor. Vi har vært tydelige nå i denne perioden at vårt tilbud er digitalt, og at det er et fullgodt tilbud. Noe av den samme utfordringen møter vi på i problemstillinger kurs vs. samtaleterapi. Vi sørger da for, så tidlig som mulig. gjerne hos fastlege eller på våre nettsider, å justere pasientens forventninger ved å informere om hva tilbudet vårt faktisk innebærer.

En annen utfordring en del kjenner på er at digitale samtaler er litt ukjent/utrygt – det har da vært viktig for oss å forklare hvordan den tekniske løsningen ivaretar pasientens datasikkerhet, taushetsplikt og personvern.

 

-  Hva er den viktigste grunnen til at dere har fått til det å ta i bruk digitale helsetjenester?

Jeg tror den viktigste grunnen til at vi har lykkes med dette er at vi tradisjonelt i kommunen har hatt gleden av stor faglig autonomi og tillit hos våre ledere. Dette gjør at vi har fått lov å tenke nytt og hele tiden videreutvikle tjenestene våre. I vår tidsalder er en naturlig konsekvens av det også digitalisering av våre tjenester.

Det hjalp også at vi allerede hadde inngående kjennskap til hvilke digitale løsninger for pasientkommunikasjon som finnes på markedet, og at veien for å ta det digitale steget derfor ble kortere enn den ellers ville ha blitt.

 

Leverandøren til Øygarden kommune sine behandlingsverktøy: https://assistertselvhjelp.no/

Assistert selvhjelp har også utarbeidet hjemmesiden https://veiledetselvhjelp.no/ som gir opplæring og eksempler på struktur og drift av metoden.

Først publisert: 02.07.2021 Sist faglig oppdatert: 02.06.2022 Se tidligere versjoner