Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Introduksjon

Formålet med temasiden er å tilrettelegge for deling og læring som bidrar til inspirasjon og kunnskapsbasert utvikling for bruk av teknologi i pasientens helsetjeneste.

Bakgrunn

Bakgrunnen for denne temasiden er Meld. St. nr. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 som gir retning for bruk av teknologi i pasientens helsetjeneste2:

"Tjenester som tidligere krevde oppmøte hos helsepersonell eller at helsepersonell møttes fysisk, ytes til pasientene ved hjelp av videokonsultasjoner, oppfølging basert på pasientrapporterte data og sensorteknologi og nettbaserte behandlingsprogram. For sårbare pasientgrupper flyttes det medisinske utstyret dit pasienten er – ikke omvendt. Pasientene opplever økt grad av mestring, et mer tilpasset tilbud og at sykdomsutvikling fanges opp tidligere. Både pasienter og helsepersonell unngår unødvendige reiser. Direktoratene gir nødvendig veiledning om regulering, digitale forutsetninger og om faglige retningslinjer. Finansieringsordningene legger til rette for utvikling og innføring av nye arbeidsformer og ny teknologi. "

Helsedirektoratet skal i sin rolle som fagmyndighet bidra til en kunnskapsbasert utvikling av tjenestene, og bidra til at kommuner, herunder fastlegetjenesten, og helseforetak kan fatte sine beslutninger basert på oppdatert kunnskap om konsekvenser for alle berørte aktører for kvalitet og samlet bærekraft av å flytte tjenester hjem3.

Innsiktsarbeid har vist at kunnskap om nytteverdi for pasienter og personell, nasjonale råd og anbefalinger er av sektoren et høyt prioritert etterspurt nasjonalt tiltak4 på dette området.

Innholdet

Innholdet på temasiden er: tematisk begrepsavklaring, temabaserte erfaringshistorier, internasjonale eksempler, inspirasjonsfilmer, forskningsdatabaser, rapporter, arrangementskalender, digitale læringsressurser, og nyheter innen bruk av teknologi for å flytte tjenester hjem (Nasjonal helse og sykehusplan kap.7)

Målgruppe

Målgruppen for temasiden er ledelse og prosjektansvarlige i kommuner og sykehus som er/skal igangsette tjenester innen digital hjemme oppfølging og nettbasert behandling, og ønsker å videreutvikle tjenestene. 

To arenaer for deling

Temasiden er sammen med temabaserte webinarer i regi av Nasjonalt senter for e-helseforskning to arenaer for deling som skal bidra til en kunnskapsbasert utvikling og Nasjonal helse- og sykehus plans mål om: 
"Vi lærer av hverandre. Helsefelleskapene og det utadvendte sykehuset blir arenaer for læring. Kompetanse deles både i team og mellom institusjoner. Ved oppstart av et forbedringsarbeid spør ledere og personell «Hva kan vi lære av andre?». Når de er ferdige, spør de «Hvem kan vi dele denne kunnskapen med?»"

Innsiktsarbeid og konseptbeskrivelse

Innsiktsarbeid og konseptbeskrivelse av delingsarenaene er beskrevet i vedlagte rapport: Digital hjemme oppfølging og nettbasert behandling. Beskrivelse av tiltaket: Koordinert innsats om råd og veiledning..

Meld. St. nr. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023

Dette er regjeringens strategi for realisering av pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte. I pasientens helsetjeneste er målet at ¬pasienter, pårørende og helsepersonell opplever helse- og omsorgstjenesten slik::

Teknologi i pasientens helsetjeneste - visualisering av ønsket pasientopplevelse

Begreper

Digitale innbyggertjenester: Digitale innbyggertjenester innenfor helse- og omsorg gjør det enklere for innbyggere å finne relevant informasjon og råd om helse, behandlinger og rettigheter, samt å kommunisere med helse- og omsorgstjenesten digitalt. Helsenorge.no er pasientenes inngang til den offentlige helse- og omsorgstjenesten på nett. Digitale innbyggertjenester inkluderer blant annet innsyn i egen journal, oversikt over kritisk informasjon, resepter og timebestilling og mulighet for digital kommunikasjon mellom pasienten og aktørene i helse- og omsorgstjenesten. Disse tjenestene bidrar til å sette pasienten i stand til å ta kunnskapsbaserte beslutninger og være en aktiv deltaker i egen helse og behandling.

Hjemmesykehus: Medisinsk og teknologisk utvikling gjør det mulig å yte spesialisthelsetjenester med medisinsk utstyr utenfor sykehus. Dette har særlig stor verdi for pasienter som er sårbare for forflytning, har stor infeksjonsfare og i områder med store avstander.

Telefon- og videokonsultasjoner: Bruk av telefon- og videokonsultasjoner benyttes særlig i tilfeller hvor fysisk oppmøte ikke er nødvendig. Både tidlige avklaringer og kontroller kan gjennomføres på telefon eller video, men også deler av behandlingen. Bruken reduseres pasientens reisetid og kostnader til reise, samtidig som at man enklere kan ha hyppigere kontakt mellom pasient og helsetjenesten.

Digital hjemmeoppfølging: Pasienten kan følges opp i hjemmet ved at målinger, egenrapportert eller automatisk fra medisinsk utstyr, sendes digitalt til kommune- eller spesialisthelsetjenesten. For pasienter med risiko for sykdomsforverring, kan digital hjemmeoppfølging bidra til at symptomer fanges opp tidligere. Slik kan helsepersonell sette inn forebyggende tiltak og redusere risiko for sykehusinnleggelse. Alvorlig syke pasienter som ellers måtte vært på sykehus, kan få tilbringe mer tid hjemme ved hjelp av digital hjemmeoppfølging.

Begrepet digital hjemmeoppfølging ble introdusert i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 (Meld. St. 7 (2019-2020)) og referer til en situasjon der "pasienter følges opp i hjemmet ved at målinger, egenrapportert eller automatisk fra medisinsk utstyr, sendes digitalt til helsetjenesten. Tidligere er dette blitt omtalt som medisinsk avstandsoppfølging. Internasjonalt brukes bl.a. de engelske termene «remote patient monitoring» og «medical monitoring over distance». Digital hjemmeoppfølging kan også inngå i studier som benytter begreper som telehealth, telehealthcare, telemedicine, telerehabilitation, telemental, home telehealth, connected health mv

Nettbasert behandling: Ved nettbasert behandling gjennomføres hele eller deler av behandlingen over internett. Pasienten kan gjennomføre behandlingen alene eller med oppfølging fra helsepersonell. Dette kan bidra til mer tilrettelagt og bedre behandling for pasienten, økt opplevelse av mestring, økt tilgjengelighet og bedre behandlingskapasitet i helsetjenesten.

Pågående utrednings- og tilretteleggingsarbeid (Digihjem)

Å flytte tjenester hjem til pasienten ved hjelp av teknologi er et av målene i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Helsedirektoratet har mottatt to oppdragsbrev fra departementet hvor vi bes om å vurdere statlige virkemidler som kan øke bruken av digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling. Vi skal følge opp utredning av 13.12.2019, og samarbeide med Direktoratet for e-helse, Legemiddelverket, Folkehelseinstituttet, NHN og sektoren. Helsedirektoratet koordinerer arbeidet med til sammen 8 nasjonale tiltak:

Kontakt

Kontaktpersoner om denne temasiden: Jarl Reitan, Elisabeth Djønne. Henvendelser sendes til denne adressen: digihjem@helsedir.no

Vi er takknemlig for alle innspill om kunnskap som bør deles.

 

Fotnoter:

2 Nasjonal helse og sykehusplan, kortversjon side 26
3 TB2021:48
4 Innsiktsarbeid høst 2020

Først publisert: 02.07.2021 Sist faglig oppdatert: 25.10.2021 Se tidligere versjoner