Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling ved Nyremedisinsk avdeling, Ahus

Behandlingstilbud, pasientgrupper og teknologi

Nyremedisinsk avdeling ved Ahus holder i et av sykehusets 5 delprosjekter knyttet til hjemmebasert sykehusbehandling og anskaffelse av teknologiske løsninger.

Prosjektet «Oppfølging hjemmedialyse» omfatter alle pasienter i dialysebehandling utført i hjemmet, både peritonealdialyse (PD) og hemodialyse (HHD).  Av totalt 200 dialysepasienter ved Ahus Nordbyhagen, behandles per i dag 80 pasienter eller ca 40% hjemme.

I kartleggingsfasen av prosjektet er det skissert et behov for ulike løsninger som kan være nyttige både for avdelingen og pasientene. Dette dreier seg først og fremst om ulike kommunikasjonsplattformer (video, bilder, chat) samt digital overføring av ulike data (målinger som BT/vekt, egenrapporteringsskjema, behandlingsdata fra dialysemaskin).

Overføring av data fra hjem til sykehus er en forutsetning for avstandsoppfølging, men det er også nødvendig at den digitale løsningen er et eget verktøy for pasientene («triagere» og lagre data av egne målinger, systematisert i oversikter/rapporter for lettere egenkontroll). Det er også behov for å ta i bruk digitale løsninger/kommunikasjonskanaler opp mot kommunene, da en andel av PD-pasientene er avhengige av hjelp fra hjemmesykepleien.

Pasientgruppen er svært mangfoldig med ulike behov, forutsetninger og ønsker. Oppfølgingen må derfor individualiseres i egne behandlingsplaner, og bruk av digitale løsninger vil variere.

Gevinster for pasient, helsetjenesten og samfunn

Brukervennlighet og hvordan de ulike løsningene kan integreres i sykehusets allerede eksisterende systemer vil være avgjørende for utnyttelse og gevinster.

I sum vil dette frigjøre kapasitet på sykehuset, redusere transportkostnader og ikke minst gi pasientene bedre forutsetninger til å fortsette eller gjenoppta arbeid og studier.

Det er heller ikke tvil om at overføringsverdien er stor. Det betyr bla. at øvrige polikliniske pasienter i Nyremedisinsk avdeling vil kunne nyttiggjøre seg de samme digitale løsningene i sin sykdomsoppfølging.

Erfaringer så langt

Ettersom det per i dag enda ikke er tatt i bruk ny teknologi er det for tidlig å dele erfaringer rundt dette. Det er likevel antatt å oppnå følgende gevinster i løpet av prosjektet:

  • Bedre behandlingskvalitet (økt dialysetid, raskere tiltak)
  • Bedre livskvalitet (økt allmenntilstand, økt mestring, egenkontroll og trygghet)
  • Færre planlagte og uforutsette sykehusbesøk/innleggelse.
  • Flere pasienter kan få tilbud om hjemmedialyse.

Etterlevelse fra pasienter, behandlere, leverandører og støtteapparat er for øvrig stikkord for å oppnå gevinst.

Kontaktperson og kontaktopplysninger

Kari Elisabeth Oustad

Seksjonsleder Nyre Poliklinikk, Nyremedisinsk avdeling.
Mobil: 48233610/ 67969521

Kari.Elisabeth.Oustad@ahus.no

Først publisert: 02.07..07.2021 Sist faglig oppdatert: 02.07.2021 Se tidligere versjoner