Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

CAPABLE, fra avdeling for klinisk informatikk og øre-nese-halsavdelingen 

CAPABLE har som mål å etablere nye digitale innbyggertjenester som kan løse reelle brukerbehov, ved å bidra i digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling. Brukere av CAPABLE har et digitalt verktøy for samle inn og aktivt bruke egne helseopplysninger til å samarbeide med helsepersonell for å mestre sykdomsutfordringer og ivareta egen helse. 

Behandlingstilbud og pasientgrupper som omfattes

CAPABLE er en universelt utformet løsning for egenregistrering av søvn og koordinering av informasjon. Det er tatt i bruk i 2 kliniske kohorter av pasienter med søvnplager. Pasienter som søker hjelp for subjektivt opplevde søvnplager av ulik alvorlighetsgrad bruker løsningen i dag for å samarbeide med sine behandlere.

Hvordan teknologi er tatt i bruk for å gi et bedre pasientforløp

Brukere registrerer egen søvn i en validert søvndagbok og får oversikt over søvnen i registreringsperioden. Registreringer de siste 3 dagene presenteres gjennom grafisk visualisering Dette er viktig for mestring av søvnproblemene for den enkelte.

Hvilke gevinster tiltaket har eller ventes å ha for pasient, helsetjeneste og samfunn

CAPABLE setter pasienten i sentrum for informasjonshåndtering, og gir nye muligheter for å samle søvndata. Brukeren kan dele denne informasjonen med behandleren, eller bruke registrerte data for å se utvikling i subjektivt opplevd søvn over tid. Dette bidrar til brukermedvirkning og anerkjenner egeninnsats, samtidig som tillit, konfidensialitet og personvern ivaretas. CAPABLE styrker samarbeid med fortrolige, f.eks. familie eller helsepersonell (fastlege, spesialist, sykepleier etc.) i praksis, fordi relevant, samlet og oppdatert informasjon betyr at man slipper å svare på samme spørsmålene i møte med helsetjenesten. For samfunnet forventes forenkling og mer rasjonell ressursbruk fordi brukeren selv har relevant informasjon som bidrar til kontinuitet og trygge helsetjenester. 

Erfaringer man har gjort seg så langt

Pasienter med subjektive søvnproblemer, som registrerer data i CAPABLE søvndagboken, forteller om ny og strukturert oversikt og nytte av merverdiene ved grafisk visualisering av de registrerte dataene. De egenrapporterte data er verdifulle for å sette søvnproblemene inn i en større behandlingskontekst, for pasienten og helsepersonell.

Kontaktperson og kontaktopplysninger

Overlege Petter Hurlen, DDT, Ahus petter@hurlen.no / petter.hurlen@ahus.no
Prosjektsekretær Astri Letnes Janson Astri.Letnes.Janson@ahus.no
Overlege Harald Hrubos-Strøm, ØNH, Ahus harald.hrubos-strom@medisin.uio.no
Stipendiat Thea C. Thorshov, ØNH, Ahus

t.c.thorshov@studmed.uio.no

Professor Anne Moen, Med fak, UiO anne.moen@medisin.uio.no

Først publisert: 02.07.2021 Sist faglig oppdatert: 02.07.2021 Se tidligere versjoner