Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Digital hjemmeoppfølging

Ved hjelp av teknologi kan pasienten overføre helseinformasjon til kommunen, fastlegen eller sykehuset. Helsetjenesten tar kontakt med pasienten ved tegn til forverring eller dersom målingene er utenfor normalverdiene. De gir medisinskfaglig støtte og veiledning utfra pasientens behov. Her er noen eksempler fra helsetjenesten.

Eksempler fra helsetjenesten

her er det samlet eksempler fra praksis i både primær og spesialisthelsetjenesten.

Primærhelsetjenesten

Kutter ventetid og reduserer smittefare (Fastlege Åshild Espeland)

Digital hjemmeoppfølging ved covid-19. Erfaring fra kommuner som tilbyr digital hjemmeoppfølging ved covid-19. 

Pilotering sykehusforløp for kolspasienter som mottar digital hjemmeoppfølging på Agder

Sluttrapport fra et palliasjonsprosjekt, Kreftforeningen.

Spesialisthelsetjenesten

CAPABLE, fra avdeling for klinisk informatikk og øre-nese-halsavdelingen

Digital hjemmeoppfølging av kolspasienten ved Lungemedisinsk avdeling, Ahus

Avansert hjemmesykehus for barn, Barne- og ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus HF

Innføring av digital skjemaoppfølging i Divisjon psykisk helsevern, Ahus

Digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling  ved Nyremedisinsk avdeling, Ahus

Brukerstyrt poliklinikk og digital hjemmeoppfølging av diabetespasienten ved Endokrinologisk avdeling, Ahus. Se eksempelet her

Tryggere hverdag for kreftpasienter, Sykehuset i Østfold

Samhandling

Digital samhandling mellom pasient, fastlege og spesialisthelsetjenesten i behandling av diabetiske fotsår - Ahus

Digital hjemmeoppfølging i Agder - Innomed

Metodevurdering

her er det lenket til den nasjonale databasen for gjennomførte Minimetodevurderinger på områder som er aktuelle for temasiden.

Minimetodevurdering av Bærbar og håndholdt spirometri koblet til app med "interface" for digital behandlingsplan og hjemmemonitorering av lungefunksjon

Minimetodevurdering av Medisinsk avstandsoppfølging - Asynkron kommunikasjon

Forskning

her er det lenket til aktuelle forskningsrapporter og/eller kunnskapsoppsummeringer vi har kjennskap til gjennom kontakt med fagutviklings- innovasjons- og kunnskapsmiljøer i sektoren.

Ahus_Forskningsprosjektet Sleep Revolution

Digital hjemmeoppfølging gir økt trygghet og mestring

Rapporter og utredninger - Helsedirektoratet

Forskning viser positive resultater for Telecare Nord Hjertesvigt

Filmer

her er små filmsnutter med eksempler fra praksis.

Agder kommunene PA Consulting - Digital hjemmeoppfølging

Trondheim kommune Helsa Mi kommunal løsning for KOLS- pasienter (og andre kronikere)

Trondheim kommune Avstandsoppfølging

Oslo kommune - Avstandsoppfølging. Samarbeid fastlege og hjemmetjeneste, egenbehandlingsplan.

Oslo kommune - Avstandsoppfølging. Tverrfaglig samarbeid, egenbehandlingsplan.

Oslo kommune - Avstandsoppfølging. Større trygghet.

Oslo kommune - Avstandsoppfølging. I aktivitet med KOLS.

Oslo kommune - Avstandsoppfølging. Aktiv og selvstendig.

Oslo kommune - Medisinsk avstandsoppfølging.

Sykehuset i Østfold Digital hjemmeoppfølging

Sunnaas sykehus Digital hjemmeoppfølging i rehabilitering på 5min

Vestre Viken Brukerstyrt oppfølging for somatikken i Vestre Viken

Helse Møre og Romsdal Nytt tilbod til pasientar med pustestopp

Verktøy

Kvikk guide til Digital hjemmeoppfølging

 

Først publisert: 02.07.2021