Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Digital hjemmeoppfølging

Ved hjelp av teknologi kan pasienten overføre helseinformasjon til kommunen, fastlegen eller sykehuset. Helsetjenesten tar kontakt med pasienten ved tegn til forverring eller dersom målingene er utenfor normalverdiene. De gir medisinskfaglig støtte og veiledning utfra pasientens behov. Her er noen eksempler fra helsetjenesten.

Eksempler fra helsetjenesten

her er det samlet eksempler fra praksis i både primær og spesialisthelsetjenesten.

Primærhelsetjenesten

Kutter ventetid og reduserer smittefare (Fastlege Åshild Espeland)

Digital hjemmeoppfølging ved covid-19. Erfaring fra kommuner som tilbyr digital hjemmeoppfølging ved covid-19. 

Pilotering sykehusforløp for kolspasienter som mottar digital hjemmeoppfølging på Agder

Sluttrapport fra et palliasjonsprosjekt, Kreftforeningen.

Spesialisthelsetjenesten

CAPABLE, fra avdeling for klinisk informatikk og øre-nese-halsavdelingen

Digital hjemmeoppfølging av kolspasienten ved Lungemedisinsk avdeling, Ahus

Avansert hjemmesykehus for barn, Barne- og ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus HF

Innføring av digital skjemaoppfølging i Divisjon psykisk helsevern, Ahus

Digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling  ved Nyremedisinsk avdeling, Ahus

Brukerstyrt poliklinikk og digital hjemmeoppfølging av diabetespasienten ved Endokrinologisk avdeling, Ahus. Se eksempelet her

Tryggere hverdag for kreftpasienter, Sykehuset i Østfold

Samhandling

Digital samhandling mellom pasient, fastlege og spesialisthelsetjenesten i behandling av diabetiske fotsår - Ahus

Digital hjemmeoppfølging i Agder - Innomed

Pasientrapporterte data – PROM

I forbindelse med digital hjemmeoppfølging innhentes det data fra pasientene i forhold til effekt av behandlingen og opplevelse av tjenesten.  Pasientrapportering skjer blant annet ved at det svares på spørsmål som sendes inn digitalt til helsetjenesten. Svarene følges opp lokalt og lagres lokalt. Det er igangsatt et arbeid på nasjonalt nivå der utfordringer på området identifiseres og behov vurderes, blant annet muligheter for å se resultater av behandlingen gjennom hele pasientforløpet, pasientens muligheter for innsyn i egne data og bruk av data som nasjonale indikatorer.  Relevante fagmiljø gir innspill til arbeidet, blant annet gjennom møter, se vedlagte presentasjoner fra møtene under her. Første fase av arbeidet avsluttes i oktober 2021.

PROM i klinisk praksis, fagsenter for pasientrapporterte data.

eMeistring og bruk av pasientrapporterte data, Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus.

Om PROMIS, Helseplattformen.

Brukerstyrt epilepsioppfølging, Vestre Viken HF, Drammen sykehus.

Digital hjemmeoppfølging og pasientrapporterte data. Hva spør vi om og hvorfor? Larvik kommune.

Metodevurdering

her er det lenket til den nasjonale databasen for gjennomførte Minimetodevurderinger på områder som er aktuelle for temasiden.

Minimetodevurdering av Bærbar og håndholdt spirometri koblet til app med "interface" for digital behandlingsplan og hjemmemonitorering av lungefunksjon

Minimetodevurdering av Medisinsk avstandsoppfølging - Asynkron kommunikasjon

Forskning

her er det lenket til aktuelle forskningsrapporter og/eller kunnskapsoppsummeringer vi har kjennskap til gjennom kontakt med fagutviklings- innovasjons- og kunnskapsmiljøer i sektoren.

Ahus_Forskningsprosjektet Sleep Revolution

Digital hjemmeoppfølging gir økt trygghet og mestring

Rapporter og utredninger - Helsedirektoratet

Forskning viser positive resultater for Telecare Nord Hjertesvigt

Filmer

her er små filmsnutter med eksempler fra praksis.

Agder kommunene PA Consulting - Digital hjemmeoppfølging

Trondheim kommune Helsa Mi kommunal løsning for KOLS- pasienter (og andre kronikere)

Trondheim kommune Avstandsoppfølging

Oslo kommune - Avstandsoppfølging. Samarbeid fastlege og hjemmetjeneste, egenbehandlingsplan.

Oslo kommune - Avstandsoppfølging. Tverrfaglig samarbeid, egenbehandlingsplan.

Oslo kommune - Avstandsoppfølging. Større trygghet.

Oslo kommune - Avstandsoppfølging. I aktivitet med KOLS.

Oslo kommune - Avstandsoppfølging. Aktiv og selvstendig.

Oslo kommune - Medisinsk avstandsoppfølging.

Sykehuset i Østfold Digital hjemmeoppfølging

Sunnaas sykehus Digital hjemmeoppfølging i rehabilitering på 5min

Vestre Viken Brukerstyrt oppfølging for somatikken i Vestre Viken

Helse Møre og Romsdal Nytt tilbod til pasientar med pustestopp

Verktøy

Kvikk guide til Digital hjemmeoppfølging

Veileder for utarbeidelse av pasientens egenbehandlingsplan

Først publisert: 02.07.2021 Se tidligere versjoner