Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktivitetsbasert finansiering av digitale tjenester

Oversikt over hva som finnes av aktivitetsbasert finansiering av digitale tjenester og tilgrensende områder per november 2020.

Her gis en oversikt over hva som finnes av aktivitetsbasert finansiering av digitale tjenester og tilgrensende områder per november 2020. Notatet omhandler både spesialisthelsetjenesten, og helserefusjonsområdet som dekker fastleger, avtalespesialister, psykologer, fysioterapeuter, jordmødre og logopeder/audiopedagoger. Området er i stadig utvikling, og det samme gjelder for finansieringsløsning.

Innsatsstyrt finansiering

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten til de regionale helseforetakene (RHF) for somatisk spesialisthelsetjeneste, samt for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB). Finansieringsordningens viktigste formål er å understøtte sørge-for-ansvaret til RHF-ene. ISF-regelverket regulerer overføringer på omlag 40 milliarder kroner fra Staten til RHF-ene.

ISF-refusjonen utgjør om lag 50 prosent av finansieringen i somatikk, resten finansieres gjennom basisbevilgningen. ISF-refusjonen for psykisk helsevern og TSB er lavere enn for somatikken. Det innebærer på dette området at en større andel forutsettes finansiert gjennom basisbevilgningen. 

Som basis for ISF ligger DRG-er, STG-er og TFG-er. Opphold eller tjenester kategoriseres og poengberegnes i disse gruppene. Diagnoserelaterte grupper (DRG) er et pasientklassifiseringssystem hvor sykehusopphold eller polikliniske konsultasjoner i somatiske institusjoner klassifiseres i grupper som er medisinsk meningsfulle og ressursmessig tilnærmet homogene. På samme måte blir særtjenestene kategorisert og poengberegnet gjennom STG-systemet (Særtjenestegrupper). Aktivitet som kategoriseres i dette systemet vil være aktivitet som foregår over en lengre periode og som ofte er pasientadministrert (for eksempel legemiddelbehandling eller digitale tjenester). I tillegg til disse kategoriene har vi TFG-er eller Tjenesteforløpsgrupper. Her har vi samlet aktiviteter som kan være både fysiske opphold i sykehus og pasientadministrert behandling, for eksempel et forløp for en pasient med hoftebrudd eller en serie med dialysebehandlinger for en pasient.

Videre gis en kort oversikt over hvilke digitale tjenester som gir finansiering gjennom ISF.

Videokonsultasjoner (DRG)

Disse er sidestilt med fysiske frammøter i ISF, og vil gi samme gruppering og samme refusjon som en frammøte i poliklinikken. Gjelder både for somatikk og PHV/TSB.

Telefonkonsultasjoner (DRG)

Disse er sidestilt med fysiske frammøter i ISF, og vil gi samme gruppering og samme refusjon som en frammøte i poliklinikken. Gjelder både for somatikk og PHV/TSB.

Andre digitale tjenester (STG)

Under gis en oversikt over STG-er som dekker digitale tjenester og som gir refusjon i ISF.

STG STG navn
HS02 Pasienter med revmatologiske lidelser basert på PRO
XS05 Pasienter med andre tilstander basert på PRO
AS02 Pasienter med epilepsi basert på PRO
JS03 Asynkron telemedisinsk oppfølging og behandling av pasienter med kroniske sår
XS06 Asynkron telemedisinsk oppfølging av pasienter med andre tilstander
   
TS04 Pasienter med angst og tvangslidelser basert på PRO
TS05 Pasienter med andre psykiske og rusrelaterte lidelser basert på PRO
TS06 Asynkron telemedisinsk oppfølging av pasienter med andre psykiske og rusrelaterte lidelser
   
CS01 Oppfølging av pasienter med søvnapné som bruker CPAP
ES01 Oppfølging av pasienter med pacemaker/ ICD
MS01 Pasientadministrert peritonealdialyse
MS02 Pasientadministrert hemodialyse
   
TS02 Nettbasert behandlingsprogram psykiske og rusrelaterte lidelser
XS07 Nettbasert behandling somatiske lidelser

I tillegg er både hjemmesykehus og ulike former for samarbeidsaktiviteter mellom spesialisthelsetjenesten og samarbeidspartnere utenfor spesialisthelsetjenesten ivaretatt i ISF.

Hjemmesykehus (DRG)

Behandling som innlagt i hjemmesykehus vil gi samme refusjon som om pasienten var innlagt i en av sykehusets avdelinger. Hjemmesykehus som kan sidestilles med polikliniske konsultasjoner gis et ambulant tillegg.

Det finnes også finansieringsløsninger for pasientadministrert dialyse (gjelder både hemodialyse og peritonealdialyse).

Samarbeidsaktiviteter (DRG og STG)

Det er innført løsninger for teambasert oppfølging fra spesialisthelsetjenesten i samarbeid med kommunehelsetjenesten, og for strukturert oppfølging gjennom tverrfaglige integrerte team sammen med kommunehelsetjenesten.

Oppfølgings- og samarbeidsmøter eller -samtale med samarbeidspart utenfor  spesialisthelsetjenesten dekkes også gjennom ISF. Dette gjelder både for fysiske møter og dersom møter eller samtaler skjer digitalt.

For nærmere informasjon om Innsatsstyrt finansiering vises til ISF-regelverk

Helserefusjonsområdet

Her gis en kort oversikt over muligheter for å utløse takstrefusjoner knyttet til digitale tjenester både i primærhelsetjenesten og for legespesialister og spesialister i klinisk psykologi i spesialisthelsetjenesten.

Fastleger

Det finnes muligheter for bruk av e-konsultasjoner (video-, telefon- eller tekstkonsultasjon) for fastleger.

Det er også innført takst for tverrfaglig konsultasjon som benyttes ved utførelse av legehjelp ved bruk av e-konsultasjon i samarbeid med kommunal helse- og omsorgtjeneste eller ambulansepersonell.

Det finnes takster for kommunikasjon muntlig eller skriftlig om enkeltpasienter med fysioterapeut, kiropraktor, kommunal helse- og omsorgstjeneste (pleie- og omsorgstjeneste, helsestasjon, skolehelsetjeneste), NAV Sosiale tjenester og bedriftshelsetjeneste, samt med farmasøyt på apotek og pedagogisk personell i psykiatritjenester, skole og barnehage.

Legespesialister (spesialisthelsetjeneste)

Det finnes takster for e-konsultasjoner (video-, telefon- eller tekstkonsultasjon).

Psykologer

Det finnes takster for e-konsultasjoner (video-, telefon- eller tekstkonsultasjon).

Fysioterapeuter

Det er innført egne takster for videokonsultasjoner (inkl telefon), og for undersøkelse via video. Foreløpig knyttet til utbruddet av Covid-19.

Jordmødre

Takst kan tas ved telefon- og videokonsultasjoner. Foreløpig knyttet til utbruddet av Covid-19.

Logopeder og audiopedagoger

Det er innført takster for videokonsultasjoner, og for veiledning via telefon eller video av pårørende eller personell som følger opp pasient. Foreløpig knyttet til utbruddet av Covid-19.

Kiropraktorer

Takst kan tas ved videokonsultasjoner. Foreløpig knyttet til utbruddet av Covid-19.

Resultatbasert finansiering (RBF) (tidligere KBF)

Formålet med RBF er å bidra til høyere måloppnåelse i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet i spesialisthelsetjenesten. RBF kommer i tillegg til eksisterende finansieringsordninger; basisbevilgning, Innsatsstyrt finansiering (ISF) og helserefusjoner.

Det jobbes med utvikling av indikator som skal måle andel video- og telefonkonsultasjoner i spesialisthelsetjenesten, samt andre indikatorer knyttet til digitale tjenester.  Dette kan tidligst fases inn i RBF fra 2022.

Først publisert: 02.07.2021 Sist faglig oppdatert: 02.07.2021 Se tidligere versjoner