Bivirkninger av tannbehandlingsmateriale

Bivirkninger av odontologiske biomaterialer.

Rapportering av bivirkninger av odontologiske biomaterialer

Ved mistanke om bivirkninger av odontologiske biomaterialer bør helsepersonell rapportere til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer. Innsending av bivirkningsskjema (uni.no) er et vilkår for innvilgning av stønad til utskifting av materialer på grunn av kontaktallergi (jf. folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling (regjeringen.no)).

Se også retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer (PDF)

Tannbehandlingsmaterialer merket som medisinsk utstyr

Melding om uønskede hendelser med tannbehandlingsmaterialer

Hendelser som har ført til eller kunne ha ført til død eller alvorlig forverring av en pasients, brukers eller annen persons helsetilstand og som har eller kan ha sammenheng med bruk av medisinsk utsyr, skal uten unødig opphold meldes til Statens legemiddelverk.

For utfyllende informasjon om meldeplikten se Melding om uønskede hendelser med medisinsk utstyr – Lovhjemler for meldeplikten.

Melding om bivirkning ved bruk av legemiddel

Ved mistanke om bivirkning ved bruk av legemidler skal helsepersonell sende melding til Statens legemiddelverk.

Først publisert: 26.03.2019