Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Be om innsyn i egne helseopplysninger i NPR

Slik er personvernet ivaretatt i NPR

Personvern og informasjonssikkerhet ivaretas i tråd med personvernregelverket. Medarbeidere som jobber med NPR har bare tilgang til helseopplysninger i den grad det er nødvendig for vedkommendes arbeid. Det utleveres sjelden direkte personidentifiserbare opplysninger fra helseregistre. 

Les mer i Helsedirektoratets personvernerklæring og spesielt om behandling av personopplysninger i NPR.

Skjema for innsyn

Ber du om innsyn kan opplysningene du får tilsendt være vanskelig å forstå. Dette er fordi det er strukturert informasjon med grunnlag i nasjonale og internasjonale kodeverk. Vi oppfordrer deg derfor til å kontakte lege eller helseinstitusjon for å tolke opplysningene.

Skjema for innsyn i egne helseopplysninger i Norsk pasientregister

Les om innhold i NPR og også om innsyn i Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Innsyn i helseopplysninger skal fortrinnsvis gis gjennom siste behandlende lege og helseinstitusjon, jf. Helseregisterloven § 22 andre ledd.

Samtykke til innsyn

Ønsker du at andre skal få innsyn på vegne av deg, kan du benytte skjema for samtykke til innsyn 

Er du under 16 år og ønsker innsyn

Er du under 16 år skal som regel foreldre/foresatte informeres om det som er registrert om deg i registeret. Hvis du er mellom 12 og 16 år kan du be om at foreldre/foresatte ikke skal motta opplysningene om deg. Årsaken skal du begrunne i skjema for innsyn. Norsk pasientregister vil vurdere søknaden og gi deg tilbakemelding før opplysninger sendes ut. 

Saksbehandlingstid

Du har krav på svar senest innen 30 dager fra den dagen vi har mottatt komplett søknad. Dersom saken er spesielt komplisert kan det ta lenger tid. Under koronapandemien kan behandlingen ta lenger tid.

Skjemaene sendes til:

Helsedirektoratet 
Postboks 220, Skøyen 
0213 OSLO 
- merk konvolutten "arkivet"

Først publisert: 08.04.2019 Sist faglig oppdatert: 24.01.2023 Se tidligere versjoner