Søk om innsyn i egne helseopplysninger i NPR

Som pasient har du rett til å vite hvilke opplysninger som er registrert om deg i Norsk pasientregister og hvem som har fått utlevert personidentifiserbare helseopplysninger om deg.

Søknadsskjema om innsyn

Opplysningene du får tilsendt kan være vanskelig å forstå. Vi oppfordrer deg derfor til å kontakte lege eller helseinstitusjon både for å få hjelp til å fylle ut skjemaet og å tolke svaret.

Innsyn i helseopplysninger skal fortrinnsvis gis gjennom siste behandlende lege og helseinstitusjon, jf. Helseregisterloven § 22 andre ledd. 

Søknadsskjema (PDF

Sendes til: 
Helsedirektoratet 
Postboks 220, Skøyen 
0213 OSLO 
- merk konvolutten med «arkivet»

Samtykke til innsyn i helseopplysninger

Skjema for samtykke til innsyn i helseopplysninger skal benyttes når du tillater at en person i helsetjenesten kan be om innsyn på vegne av deg.

Skjema for samtykke til innsyn (PDF)

Saksbehandlingstid

Du har krav på svar senest innen 30 dager fra den dagen vi har mottatt komplett søknad. Dersom saken er spesielt komplisert kan det ta lenger tid. Du vil i så fall få et varsel om dette. 

Er du under 16 år og ønsker innsyn

Er du under 16 år skal som regel foreldre/foresatte informeres om det som er registrert om deg i registeret. Hvis du er mellom 12 og 16 år kan du be om at foreldre/foresatte ikke skal motta opplysningene om deg. Årsaken skal du begrunne i skjema. Norsk pasientregister vil vurdere søknaden og gi deg tilbakemelding før opplysninger sendes ut. 

Først publisert: 08.04.2019