Søk om data fra NPR

Søknad om opplysninger fra Norsk pasientregister (NPR) sendes inn via altinn.no. Opplysningene det søkes om må være relevante og nødvendige for prosjektet og utleveres kun til formål som er innenfor formålet til NPR.

Opplysninger det kan søkes om

Norsk pasientregister inneholder et utvalg av informasjonen som er registrert i spesialisthelsetjenesten. Se innhold og kvalitet for opplysninger, variabler og datasett det kan søkes om.

Statistikk

 • Statistikk er aggregerte anonyme opplysninger, for eksempel antall innleggelser i spesialisthelsetjenesten per år.

Anonyme opplysninger 

 • Anonyme opplysninger kan ikke knyttes mot enkeltpersoner. 
 • Dersom anonyme opplysninger ikke dekker prosjektets behov, kan det søkes om personidentifiserbare opplysninger.

Avidentifiserte opplysninger

Det har vært ulik begrepsforståelse knyttet til avidentifiserte opplysninger. Begrepet ble tatt ut av helseregisterloven per 1.1.2015. Forskriftene til de sentrale helseregistrene inneholder fortsatt begrepet avidentifisert.

 • Avidentifiserte opplysninger er anonyme opplysninger hvor det foreligger en koblingsnøkkel. 
 • Etter kobling med andre kilder skal de sammenstilte opplysningene være anonyme.
 • Dersom avidentifisert opplysninger ikke dekker prosjektets behov, kan det søkes om personidentifiserbare opplysninger.

Personidentifiserbare opplysninger

 • Personidentifiserbare opplysninger kan knyttes til enkeltpersoner, enten direkte eller indirekte.
 • Direkte personidentifiserbare opplysninger er for eksempel fødselsnummer.
 • Indirekte personidentifiserbare opplysninger er opplysninger der fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, men hvor opplysningene likevel kan knyttes til enkeltpersoner.

NPR kan bare utlevere personidentifiserbare opplysninger dersom:

 • Det ikke strider mot registerets formål
 • Det er ubetenkelig ut fra etiske hensyn
 • Mottakeren kan godtgjøre at behandlingen oppfyller vilkårene i personvernforordningen artikkel 6 og 9

Søknadsskjema

 Søknadsskjema (altinn.no)

Gode råd til utfylling av søknaden: 

 • Ved søknad om statistikk:
  • Legg gjerne ved en mal for hvordan du ønsker oppsettet av tabellen(e).
    
 • Ved søknad om personidentifiserbare (direkte eller indirekte) opplysninger:
  • Alle nødvendige vedlegg skal sendes inn sammen med søknaden. 
  • Begrunn hvorfor det er nødvendig med personidentifiserbare opplysninger.
  • Oppgi alltid navn og epost-adresse til:
   • Prosjektleder: ansvarlig person for den daglige driften av forskningsprosjektet.
   • Forskningsansvarlig: institusjonens øverste leder eller den som institusjonens øverste leder har delegert oppgaven til.
   • Behandlingsansvarlig: institusjonens øverste leder; den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.

Vedlegg til søknaden

Vedlegg

Utlevering til medisinsk og helsefaglig forskning Utlevering til andre formål
Forskningsprotokoll, jf. helseforskningsloven § 6. x x
Søknader som er sendt til Regional Etisk Komité (REK) x x
Søknader som er sendt til Helsedirektoratet   x
Etisk vurdering (eller tidligere forhåndsgodkjenning) mottatt fra Regional Etisk Komité (REK) x  
Dispensasjon fra taushetsplikten mottatt fra Regional Etisk Komité(REK) jf helseforskningsloven § 35 x  
Behandlingsgrunnlag som godtgjør at vilkårene i personvernforordningen art 6 (a-f) og art 9 (a-j) er oppfylt, og på hvilken måte vilkårene er oppfylt (ta eventuelt kontakt med eget personvernombud eller dataansvarlig for prosjektet) x x
For samtykkebaserte prosjekter skal informasjonsskriv og mal for samtykkeskjema vedlegges x x
Eventuelle tidligere søknader om konsesjon som er sendt til Datatilsynet x x
Eventuelle tidligere konsesjoner som er mottatt fra Datatilsynet x x
Dispensasjon fra taushetsplikten mottatt fra Regional Etisk Komité(REK) jf helsepersonelloven § 29 evt fra Helsedirektoratet jf helsepersonelloven § 29b   x

 

  Kobling med andre registre

  Opplysninger fra NPR kan kobles med opplysninger fra andre kilder. Koblingsnøkkel mellom løpenummer og fødselsnummer oppbevares hos NPR.

  Distribuert kobling (foretrukket metode) Registrene utveksler utvalg med løpenummer. Registrene kobler data til mottatt løpenummer og leverer til forsker. Forsker kobler selv data fra flere registre ved bruk av felles løpenummer i filene.

  Figur distribuert kobling
  Distribuert kobling

  Sentralisert kobling: Alle data samles på ett sted og blir koblet hos ett av de involverte registrene.

  A. Kobling uten at det benyttes et utvalgsregister

  Figur sentralisert kobling a

  B. Kobling der det benyttes et register til å definere utvalget

  Figur sentralisert kobling b

  C. Kobling med pseudonymt register

  Figur sentralisert kobling c

  * Filen er kryptert med krypteringsnøkkel som kun pseudonymforvalter har tilgang på. Programvare for å preprosessere filen fås av pseudonymt register på forespørsel.

  Kumulativ kobling: Data sendes fra register til register helt til alle registre har koblet på data. Når siste register har koblet til sine data er koblingen ferdig og kan leveres til forsker

  Figur kumulativ kobling

  Hybrid: En blanding av de andre metodene

  Krav til forsendelser

  • Søker du om personidentifiserbare data og skal sende fødselsnummer til NPR, så skal fødselsnummer ikke legges ved søknaden. Du vil motta rutine for dette.
  • Ved utlevering av fødselsnummer vil du motta to separate forsendelser, en med fødselsnummer og en med helseopplysninger.
  • Utleveringer fra NPR følger krav til informasjonssikkerhet, jf NPR-forskriften § 4-2.
  • NPR utleverer data i det filformatet som er oppgitt i søknaden. 

  Taushetsplikt

  Pris og leveringsfrister

  Pris

  • Pris per time NOK 1100,- eks. mva.
  • Helsedirektoratet fakturerer medgått tid til saksbehandling, minimum to timer.

  Leveringsfrister

  • Statistikk og anonyme opplysninger - 30 dager
  • Avidentifiserte opplysninger - 60 dager
  • Personidentifiserbare opplysninger - 60 dager

  Behandlingstiden starter når komplett søknad er mottatt.

  Kontakt

  helseregistre@helsedir.no

  Telefon: 93 60 59 14

  Først publisert: 08.04.2019