Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Søk om data fra NPR

Helsedataservice er etablert med felles søknadsskjema for flere helseregistre. Noen søknader skal til helsedata.no mens andre skal inn via altinn.no. Les instruksjonene nøye før du velger skjema.

Norsk pasientregister inneholder et utvalg av informasjonen som er registrert i spesialisthelsetjenesten. Se innhold og kvalitet for opplysninger, variabler og datasett det kan søkes om.

Statistikk/anonyme opplysninger 

 • Statistikk er aggregerte anonyme opplysninger. Et eksempel er antall innleggelser i spesialisthelsetjenesten per år. Anonyme opplysninger kan ikke inneholde fødselsnummer eller så mange opplysninger at enkeltpersoner kan gjenkjennes. 
 • Dersom anonyme opplysninger ikke dekker prosjektets behov, kan det søkes om personidentifiserbare opplysninger.
 • Statistikk/anonyme opplysninger kan ikke utleveres til formål som er uforenelige med formålet til NPR. Bare opplysninger som er relevante og nødvendige for prosjektet kan utleveres. 

Søker du om statistikk, så legg gjerne ved en mal for hvordan du ønsker oppsettet av tabellen(e).

Personidentifiserbare opplysninger

 • Personidentifiserbare opplysninger kan knyttes til enkeltpersoner, enten direkte eller indirekte.
 • Direkte personidentifiserbare opplysninger er for eksempel fødselsnummer.
 • Indirekte personidentifiserbare opplysninger er opplysninger der fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, men hvor opplysningene likevel kan knyttes til enkeltpersoner.

Personidentifiserbare opplysninger utleveres kun dersom:

 • Det ikke strider mot registerets formål
 • Det er ubetenkelig ut fra etiske hensyn
 • Mottakeren kan godtgjøre at behandlingen oppfyller vilkårene i personvernforordningen artikkel 6 og 9
 • Opplysningene er relevante og nødvendige for prosjektet og dette er begrunnet i søknaden. 

Viktig informasjon du må oppgi hvis du søker om personidentifiserbare opplysninger:

  • Begrunn hvorfor det er nødvendig med personidentifiserbare opplysninger.
  • Oppgi alltid navn og epost-adresse til:
   • Prosjektleder: ansvarlig person for den daglige driften av forskningsprosjektet.
   • Forskningsansvarlig: institusjonens øverste leder eller den som institusjonens øverste leder har delegert oppgaven til.
   • Behandlingsansvarlig: institusjonens øverste leder; den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.
  • Alle nødvendige vedlegg skal sendes inn sammen med søknaden: 

  Vedlegg

  Utlevering til medisinsk og helsefaglig forskning Utlevering til andre formål
  Forskningsprotokoll, jf. helseforskningsloven § 6. x x
  Søknader som er sendt til Regional Etisk Komité (REK) x x
  Søknader som er sendt til Helsedirektoratet   x
  Etisk vurdering (eller tidligere forhåndsgodkjenning) mottatt fra Regional Etisk Komité (REK) x  
  Dispensasjon fra taushetsplikten mottatt fra Regional Etisk Komité(REK) jf helseforskningsloven § 35 x  
  Behandlingsgrunnlag som godtgjør at vilkårene i personvernforordningen art 6 (a-f) og art 9 (a-j) er oppfylt, og på hvilken måte vilkårene er oppfylt (ta eventuelt kontakt med eget personvernombud eller dataansvarlig for prosjektet) x x
  For samtykkebaserte prosjekter skal informasjonsskriv og mal for samtykkeskjema vedlegges x x
  Signert bekreftelse fra dataansvarlig på søkerinstitusjonen om at prosjektet er forankret i virksomheten x x
  Eventuelle tidligere søknader om konsesjon som er sendt til Datatilsynet x x
  Eventuelle tidligere konsesjoner som er mottatt fra Datatilsynet x x
  Dispensasjon fra taushetsplikten mottatt fra Regional Etisk Komité(REK) jf helsepersonelloven § 29 evt fra Helsedirektoratet jf helsepersonelloven § 29b   x

  Velg skjema

  Helsedataservice er etablert og skal behandle alle søknader til formål forskning. Søknader til andre formål sendes til Helsedirektoratet. 

  Økt saksbehandlingstid: Det har over tid vært betydelig økning i antall søknader om personidentifiserbare opplysninger fra NPR og KPR til  forskningsformål. Mottatte søknader behandles fortløpende og forventet saksbehandlingstid er for tiden minimum 4 måneder.

  Formål Type søknad Skjema for Kontaktinformasjon
  Forskning

  Ny søknad

  Prosjektendringer

  Opplysninger for ny periode

  Statistikk (helsedata.no)

  Personidentifiserbare opplysninger (helsedata.no)

  service@helsedata.no

  Administrasjon, styring og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester

  Etablering og kvalitetssikring av sykdoms- og kvalitetsregistre eller

  Bidra til kunnskap som grunnlag for forebygging av ulykker og skader

  Ny søknad

  Prosjektendringer

  Opplysninger for ny periode

  Statistikk

  Personidentifiserbare opplysninger (altinn.no)

  helseregistre@helsedir.no

   Kobling med andre registre

   Les om sammenstilling av data, koblingsprosesser og dataflyt på helsedata.no

   Krav til forsendelser

   • Søker du om personidentifiserbare data og skal sende fødselsnummer til NPR, så skal fødselsnummer ikke legges ved søknaden. Du vil motta rutine for dette.
   • Ved utlevering av fødselsnummer vil du motta to separate forsendelser, en med fødselsnummer og en med helseopplysninger.
   • Utleveringer fra NPR følger krav til informasjonssikkerhet, jf NPR-forskriften § 4-2.
   • Data utleveres i det filformatet som er oppgitt i søknaden. 

   Taushetsplikt

   • Opplysningene i NPR er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også for den som har søkt om og fått utlevert personidentifiserbare opplysninger fra NPR, jf.helseregisterloven § 17og helsepersonelloven § 21flg.
   • Før utlevering av data fra NPR må søker signere en skriftlig kontrakt som omfatter taushetsplikt, forsvarlig behandling og sletting av opplysningene.
   • Søker du om personidentifiserbare opplysninger (direkte eller indirekte) skal du innhente samtykke fra de registrerte eller søke om dispensasjon fra taushetsplikt. Bruk søknadsskjema hos Regional Etisk Komité (REK) eller søknadsskjema på helsedirektoratet.no.
   • Unntak fra taushetsplikten kan gjøres, jf. helsepersonelloven kapittel 5.
   • Ved eventuelt brudd på taushetsplikt kan det bli gitt sanksjoner som følger av NPR-forskriften § 7-2.

   Pris og leveringsfrister

   Pris

   • Pris per time NOK 1100,- eks. mva.
   • Helsedirektoratet fakturerer medgått tid til saksbehandling, minimum to timer.

   Leveringsfrister

   • Statistikk og anonyme opplysninger - 30 dager
   • Personidentifiserbare opplysninger - 60 dager

   Økt saksbehandlingstid: Det har over tid vært betydelig økning i antall søknader om personidentifiserbare opplysninger fra NPR og KPR til  forskningsformål. Mottatte søknader behandles fortløpende og forventet saksbehandlingstid er for tiden minimum 4 måneder.

   Behandlingstiden starter når komplett søknad er mottatt.

   Først publisert: 08.04.2019 Se tidligere versjoner