Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Organisasjonsnummer og RESH-id

Regler for bruk av organisasjonsnummer i NPR-meldingen

Rapporteringsenheter som er registrert som foretak og virksomheter i Enhetsregisteret (ER) i Brønnøysundregistrene identifiseres ved organisasjonsnummer. Avtalespesialister identifiseres ved RESHid.

Identifisering av rapporteringsenhet

Rapporteringsenhetens identifikasjon (Helseinstitusjon.institusjonID) skal angis som Helseforetakets aktive organisasjonsnummer (foretak) slik det er registrert i ER.
Dersom det rapporteres fra underenheter (virksomheter) i helseforetaket, skal rapporteringsenhetens identifikasjon angis ved virksomhetens organisasjonsnummer

Endringer i rapporteringsenhetens organisasjonsnummer skal varsles til NPR fortløpende: npr@helsedir.no.

Bruk av tiende siffer i Helseinstitusjon (InstitusjonID)

For å skille tilleggsaktivitet på enkelte områder skal følgende meldinger rapporteres med et 10. siffer på Helseinstitusjon (InstitusjonID):

Type enhet

Tilleggssiffer

Stråleterapi0
Radiologi aktivitetsdata*1
Radiologi dosedata2
Personskade (rapportert fra legevakt i sykehus)3
AMIS/AMK-sentral9

*Hvis aktivitet og dose sendes i én melding skal tilleggssiffer 1 brukes.

Identifisering av behandlingssted

  • Behandlingsstedet er pasientens fysiske oppmøtested for helsehjelpen. 
  • Alle behandlingssteder skal identifiseres med et aktivt organisasjonsnummer for underliggende enhet i ER
  • Foretakets organisasjonsnummer (hovedenhet i ER) skal ikke benyttes til å identifisere et behandlingssted i et helseforetak. Kun organisasjonsnummer fra virksomheter skal benyttes til denne identifiseringen.

Reglene for rapportering av behandlingssted gjelder både for episoder og henvisninger i NPR- melding.

Inndeling av behandlingssteder etter næring og geografisk lokalisering

Alle behandlingssteder skal være unike mhp. lokasjon og næring (nace-kode). Som hovedregel skal det defineres ett felles behandlingssted for samlokaliserte avdelinger som tilhører samme næring. Samlokaliserte avdelinger som tilhører ulike næringer skal identifiseres ved forskjellige organisasjonsnummer for behandlingssted.

Navngivning av behandlingsstedet

Meldingsattributtet Enhet.enhetLokal bør inneholde geografisk stedsnavn, f.eks. besøks- eller forretningsadressens poststed.

Register for enheter i spesialhelsetjenesten (RESH)

Hva er RESH-id?

RESH-id er et identitetsnummer for din avdeling. Dette nummeret gjør at vi kan skille data som er registrert ved ditt sykehus fra andre sykehus sine data. Alle registerbrukerne blir registrert under denne RESH-iden. Dersom dere har en lungeseksjon på en medisinsk avdeling, er det best å velge en RESH-id for hele den medisinske avdelingen. Da sikrer dere at alle pasienter som er innlagt her kan bli inkludert.

Tildeling av RESH-id

Hver enhet som registreres i databasen får tildelt en RESH-id. RESH-id opprettes når en ny enhet/avdeling registreres. Det opprettes på samme måte som HER-id i Adresseregisteret. For å bli opprettet som virksomhet i RESH må man ha tilgang til Helsenettet. Det er Norsk Helsenett som registrerer virksomheten og oppretter en administrasjonsbruker. Deretter er det opp til administrasjonsbrukeren til virksomheten, å opprette eventuelle andre brukere for å legge til sine administrative ledd/seksjoner/avdelinger med mer. 

Private avtalespesialister

Private avtalespesialister kontakter Norsk Pasientregister for registrering og tildeling av RESH-id på npr@helsedir.no. Ta kontakt via ditt regionale helseforetak. Vikarer trenger ikke sin egen RESH-id. 

Endring i organisasjonen 

Ved organisatoriske endringer, som for eksempel sammenslåing av enheten, ta kontakt med Helsedirektoratet på npr@helsedir.no slik at vi kan gjøre nødvendige endringer på vår side. 

Private sykehus 

Private sykehus tar kontakt via velgbehandlingsted@helsedir.no

Mer informasjon om RESH

Kontakt

Kontaktperson for RESH
Anne C Frilund Mittet
982 45 134

Kontakt for RESH, private sykehus
Avdeling helserefusjon

Først publisert: 09.02.2022 Siste faglige endring: 27.11.2023 Se tidligere versjoner