Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Orientering og presisering for rapportering av medisinsk strålebruk

Helsedirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har i fellesskap identifisert at det er behov for ytterligere informasjon og orientering for å få på plass en komplett rapportering av god kvalitet til Norsk pasientregister (NPR).

All aktivitet, med tilhørende stråledose, innen medisinsk strålebruk i spesialisthelsetjenesten skal kodes, registreres og rapporteres til Norsk Pasientregister (NPR). Det finnes imidlertid noen unntak fra rapporteringsplikten, se avsnittet under. NPR opererer som et nøkkelregister for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og bruker data til å fremstille anonym statistikk og styringsdata innen medisinsk strålebruk. Erfaring frem til nå viser at det er et stort behov for mer informasjon til rapporterende virksomheter for å sikre en komplett rapportering av medisinsk strålebruk med god datakvalitet til NPR. Samtidig ser vi at det er behov for en presisering av hvordan enkelte klasser og attributter i informasjonsmodellene (NPR-meldingene) skal forstås og rapporteres etter. For å kunne frembringe god statistikk og styringsdata innen medisinsk strålebruk er det også viktig å presisere gjeldende kodingsregler.

1. Komplett rapportering av medisinsk strålebruk

Rapportering av data for medisinsk strålebruk gjøres i gjeldende NPR-meldinger og det er fem meldinger som er aktuelle for å få en komplett rapportering fra spesialisthelsetjenesten:

 • Innrapportering av data fra bildediagnostikk, bildeveiledet intervensjon og nukleærmedisin, aktivitet (XPR_raa)
 • Innrapportering av data fra bildediagnostikk, bildeveiledet intervensjon og nukleærmedisin, dose (XPR_rad)
 • Innrapportering av data fra stråleterapi (XPR_str)
 • Den vanlige NPR-meldingen (kombinasjon av flere sektorer) (XPR_ord) (omfatter den delen av aktiviteten fra bildediagnostikk, bildeveiledet intervensjon og bildeveiledede kirurgiske og medisinske prosedyrer som ikke er registrert i virksomhetenes radiologiske informasjonssystem (RIS))
 • Innrapportering av ident (XPR_ide). Denne skal inneholde fødselsnummer for de samme pasientene som er inkludert i innrapporterte data (XPR_raa, XPR_rad, XPR_str og XPR_ord)

Rapportering av data fra stråleterapi (både aktivitet og stråledose) gjøres via XPR_str.

For å oppnå en komplett rapportering innen bildediagnostikk, bildeveiledet intervensjon (og operasjon) og nukleærmedisin, vil de fleste enheter måtte rapportere inn aktivitetsdata både via XPR_raa og XPR_ord, mens alle tilhørende stråledosedata skal rapporteres inn via XPR_rad. Dette skyldes primært at data er registrert i ulike administrative systemer (Radiologisk Informasjons System (RIS) og Pasient Administrativt System (PAS)). 

Det er viktig at rapporterende virksomhet påser at rapporteringen innen medisinsk strålebruk er komplett. Det presiseres her at all aktivitet for alle pasienter (polikliniske og inneliggende) skal kodes, registreres og rapporteres til NPR uavhengig av om aktiviteten er forbundet med refusjon eller ikke.

Unntak fra rapporteringsplikten:
For stråleterapi: Det gjøres oppmerksom på at rapportering av aktivitet og tilhørende doser fra bildeveiledet stråleterapi (IGRT) til NPR ikke har startet ennå. Eksempler på slik aktivitet er bruk av CBCT for posisjonering. Manglende systemer for korrekt angivelse av skanner og tilhørende doser for generering av bilder til doseplanlegging gjør at sentrene i mange tilfeller heller ikke kan angi dette korrekt i dag. Det må etableres gode løsninger i samarbeid med rapporterende virksomhet for hvordan disse data skal rapporteres til NPR. Virksomhetene vil bli orientert i god tid før denne typen aktivitet med tilhørende doser skal rapporteres til NPR. Virksomhetene bør imidlertid tilrettelegge for systemer som automatisk registrerer aktivitet og dose fra denne typen prosedyrer.

For røntgenapparater: Krav til rapportering av stråledoser gjelder ikke for røntgenapparater som er installert før 2020 og som ikke støtter automatisk overføring av dosedata (jf. Strålevernforskriftens § 56 bokstav c). Det oppfordres likevel til å oppgradere de apparater som støtter automatisk overføring av dosedata for å sikre en komplett overvåking. Unntaket gjelder ikke CT-skannere og apparater som benyttes til bildeveiledet intervensjon uavhengig av installasjonsdato.

2. Identifisering av innrapporterte duplikater via XPR_ord og XPR_raa

For å sikre innsatsstyrt finansiering (ISF) vil enkelte prosedyrer bli registrert i PAS selv om de allerede er registrert i RIS. I Kodeveilederen, kapittel 8.3.2 står det at «Prosedyrer som er utført ved bildediagnostiske og nukleærmedisinske enheter skal registreres i RIS (radiologisk informasjonssystem). Dersom det er utført en intervensjonsprosedyre ved en radiologisk enhet for en inneliggende pasient må det sikres at prosedyren for denne også registreres i PAS (pasientadministrativt system) og ikke bare i RIS, for å sikre korrekt rapportering for innsatsstyrt finansiering.»

Denne dobbeltregistreringen resulterer i at prosedyrene rapporteres til NPR både via XPR_raa og XPR_ord. Det er per i dag utfordrende for Helsedirektoratet å systematisk identifisere disse duplikatene for å kunne korrigere statistikk og styringsdata. Det er viktig at virksomhetene har god oversikt over hvilke undersøkelser som dobbeltrapporteres.

3. Rapportering av pasientens høyde og vekt via XPR_ord, XPR_raa, XPR_rad

Stråledosen forbundet med røntgen- og CT-undersøkelser og røntgen- og CT-veiledede intervensjoner er avhengig av pasientens vekt og noen tilfeller også høyde. Tilsvarende innen nukleærmedisin er mengden administrert radioaktivitet som oftest avhengig av pasientens vekt. Kunnskap om pasientens størrelse er derfor av stor betydning for å kunne analysere innrapporterte stråledoser forbundet med ulike undersøkelser, intervensjoner og behandlinger.

Høyde og vekt skal registreres og rapporteres for alle røntgen- og CT-undersøkelser/intervensjoner med unntak av:

 • Hode
 • Ekstremiteter
 • Mammografi

Det presiseres at hofter og skuldre ikke inngår i begrepet ekstremitet, og at høyde og vekt derfor skal registreres og rapporteres også for disse undersøkelsene.

Vekt skal registreres og rapporteres for alle nukleærmedisinske undersøkelser og behandlinger, med unntak av injeksjoner som gis intratumoralt eller subkutant. For hybridundersøkelser skal både høyde og vekt rapporteres.

Høyde og vekt skal ikke rapporteres innen stråleterapi.

Det er viktig at virksomhetene etablerer rutiner for registrering av pasientens høyde og vekt. Opplysninger om høyde og vekt knyttet til stråledosen skal registreres i relevant system som en del av undersøkelsen/behandlingen. Disse opplysningene om den enkelte pasient kan registreres i Norsk pasientregister i henhold til NPR-forskriftens § 1-6, medisinske opplysninger. Opplysningene som innhentes og lagres skal kun brukes i sammenheng med beregning og fremstilling av statistikk av stråledoser. På sikt kan det være hensiktsmessig å innhente opplysninger om høyde og vekt fra henvisningen til undersøkelsen.

Gradvis implementering:
Helsedirektoratet åpner opp for at det jobbes med en gradvis implementering for å få på plass gode rutiner og systemer for registrering og rapportering av pasientens høyde og vekt til NPR.

Følgende prioriteringer bør være førende for lokalt arbeid:

 • Nukleærmedisin (diagnostikk og terapi, barn og voksne)
 • Dosebelastende intervensjonsundersøkelser og kirurgiske prosedyrer (barn og voksne)
 • CT undersøkelser (barn og voksne)
 • Konvensjonell røntgen av barn
 • Konvensjonell røntgen av voksne, med unntak av standard toraks
 • Resterende intervensjon og kirurgiske prosedyrer (barn og voksne)
 • Konvensjonell røntgen av standard toraks (voksne)

Målingens nøyaktighet og gyldighet:
Usikkerheten i stråledoser fra bildediagnostikk og bildeveiledet intervensjon og operasjon er i utgangspunktet relativt stor og det vil derfor ikke være krav til eksakte målinger for høyde og vekt. For bruk til analyse av stråledoser vil gode anslag av høyde og vekt være tilstrekkelig (± 10 %). I de tilfeller dette ikke er mulig, skal høyde og vekt ikke rapporteres inn.

Rent teknisk skal høyde og vekt rapporteres til NPR gjennom strukturen Måling og Måleresultat.

 

Medisinsk strålebruk - Bilde 2.png

For rapportering av høyde og vekt innen medisinsk strålebruk skal dette gjøres ved å benytte attributtene typeMaling og malingKodeverk i klassen Måling. Dette gjelder både for XPR_raa og XPR_ord selv om det ikke er presisert på samme måte i XPR_ord. Helsedirektoratet har i neste versjon av XPR-meldingene for 2023, tilrettelagt for at høyde og vekt også kan rapporteres i dosemeldingen (XPR_rad).

Type måling (typeMaling)1StringSkriv inn “Lengde” eller “Vekt”
Kodeverk for måling (malingKodeverk)0..1String

Skriv inn “oid” for å angi kodeverket.

Det oppfordres til å bruke kodeverk 9570

Type måling kodet (typeMalingKodet)0..1Kodet

Det oppfordres til å bruke kodeverk 9570.

 

Kodeverk: 9570 Type måling radiologi
1 Lengde
2 Vekt

I klassen Måleresultat skal attributtene verdi og benevning benyttes slik:

Verdi (verdi)1StringDen faktiske måleverdien, ikke kodet.
Enhet (enhet)1String

Enhet for måleverdi.

Det oppfordres til å benytte kodeverk 9571.

 

Kodeverk: 9571 Enhet radiologi
cm centimeter
kg kilogram

4. Obligatoriske og valgfrie attributter

Den tekniske beskrivelsen av kravet til innrapportering inneholder et begrep som kalles kardinalitet. Det vises i spesifikasjonene som:

 • Ingen eller en (0..1)
 • En (1)
 • Ingen, en eller flere (0..*)
 • En eller flere (1..*)

For mange elementer er det ikke tilstrekkelig å se på den tekniske spesifikasjonen i XML-skjema for å avgjøre om et element er valgfritt eller obligatorisk. I den tekniske spesifikasjonen er det slik at man ikke kan kreve at et element alltid skal være til stede. For eksempel kan ikke en hendelse ved et tidspunkt rapporteres før tidspunktet er passert. Elementet kan likevel være obligatorisk når tidspunktet for hendelsen er passert.
Det betyr at et element kan likevel være obligatorisk ved kvalitetskontroll, selv om det er notert med kardinalitet (0..1) i skjema. Kardinalitet i teknisk beskrivelse (XML-skjema) er altså ikke tilstrekkelig for å vite hva som er rapporteringskravet. Dokumentasjon av kvalitetskontroller kan hentes på helsedirektoratets sider om validering av innhold. Det gjøres oppmerksom på at det jobbes med å utarbeide flere og bedre valideringsregler for både aktivitetsrapportering og doserapportering. Dette medfører at filer som tidligere har gått igjennom Helsedirektoratet sin innholdsvalidering vil kunne få nye valideringsfeil.

For å sikre en mest mulig komplett innrapportering av høy kvalitet skal alle valgfrie attributter fylles med innhold hvis data foreligger (jf. Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister). Strålevernforskriften § 52 første ledd pålegger også rapporterende virksomhet å registrere informasjon som er nødvendig for overvåking av medisinsk strålebruk. Rapporterende virksomhet må derfor sikre at manglende data blir registrert og rapportert til NPR.

5. Kodepraksis for å sikre kompletthet av data innen medisinsk strålebruk

For at Helsedirektoratet skal kunne generere statistikk og styringsdata av høy kvalitet innen medisinsk strålebruk er det viktig med god kodepraksis. Virksomhetene er forpliktet til å kode, registrere og rapportere nødvendig informasjon for at nasjonale myndigheter kan overvåke medisinsk strålebruk, jf. strålevernforskriften § 52 første ledd og Norsk pasientregisterforskriften. Rapportering av medisinsk strålebruk til NPR er basert på Norsk klinisk prosedyrekodeverk, som består av kodeverk for medisinske prosedyrer (NCMP), kirurgiske prosedyrer (NCSP) og radiologiske prosedyrer (NCRP). Veiledning og gjeldende regler for korrekt bruk av kodeverkene er beskrevet i Direktoratet for e-helse sin kodeveiledning. Kapittel 8.3.4 i denne veilederen presiserer også virksomhetenes rapporteringsplikt til NPR for medisinsk strålebruk. Medisinsk koding, registrering og rapportering skal gjøres for all aktivitet som omfatter medisinsk strålebruk uavhengig av finansieringsform. Dette betyr at koding av prosedyrer skal reflektere det som faktisk gjøres og ikke tilpasses ulike finansieringsformer. Bruk av tilleggskoder for fullstendig beskrivelse av prosedyren er obligatorisk innen medisinsk strålebruk, selv om tilleggskoden ikke utløser refusjon.

Bruk av tilleggskoder via XPR_rad, XPR_raa og XPR_ord:

For å kunne identifisere bruk av stråling (og type stråling) for bildeveiledede kirurgiske og medisinske prosedyrer som kodes i NCSP og NCMP, må ZXM-tilleggskode benyttes. ZXM-tilleggskoden indikerer hvilken bildeveiledet teknikk som er anvend under prosedyren. Bruk av ZXM-tilleggskode er også påkrevd for undersøkelser/prosedyrer som kodes i NCRP dersom modalitet ikke er angitt i koden. Dette er tilfelle når NCRP-koden slutter på X (som står for ikke nærmere angitt). Bruk av ZXM-tilleggskode ble obligatorisk fra 2022 og det er viktig at virksomheten etablerer gode rutiner og systemer for korrekt koding av disse prosedyrene dersom dette ikke allerede er på plass.

En fullverdig beskrivelse av en prosedyre krever ofte bruk av tilleggskoder. Alle tilleggskodene finnes i kapittel Z. Underkapittel ZT angir tilleggskoder for bildeveiledet intervensjon, bildediagnostiske undersøkelser og nukleærmedisin og er av spesiell relevans for medisinsk strålebruk. Det er spesielt viktig å registrere tilleggskoder som har betydning for analyse av undersøkelsens/prosedyrens tilhørende stråledose. Eksempler på dette er:

 • Angivelse av bruk av kontrast og type kontrast, mange ulike koder.
 • Angivelse av CT-bruk ved SPECT. ZTX0FG (uten CT) og ZTX0FH (med CT).
 • Sideangivelse: ZTX0XA (høyre), ZTX0XB (venstre) og ZXT0XC (bilateral).
 • ZTX-tilleggskoder benyttes til å angi radiofarmaka innen nukleærmedisin. Finnes både ATC-koder og NCRP koder for å beskrive dette.

I tillegg til ZXM-tilleggskodene som beskrevet innledningsvis, vil følgende sett av tilleggskoder kunne være relevant:

 • ZXA-tilleggskoder brukes primært for angivelse av kroppsside for intervensjoner og operasjoner som kodes i NCSP (mens ZT-tilleggskoder brukes primært for sideangivelse for bildediagnostikk og bildeveiledet intervensjon som kodes i NCRP, se over)
 • ZXE-tilleggskoder brukes for angivelse av tidsbruk, og vil være relevant for intervensjonsprosedyrer for å si noe om kompleksitet for å knyttes opp mot strålebruk.
 • ZXF-tilleggskoder brukes for å angi årsak til avbrutt prosedyre
 • ZS-tilleggskoder brukes for å identifisere inngrepets tilknytning til tidligere kirurgi, noe som er av betydning for gjentagende intervensjonsprosedyrer
 • Bruk av andre tilleggskoder kan også være relevant for en fullstendig beskrivelse av prosedyren

Virksomhetene har relativt god kodepraksis for de tilleggskodene som utløser refusjon. Det er viktig å sikre tilsvarende god kodepraksis for tilleggskoder som har betydning for statistikk og styringsdata innen medisinsk strålebruk. Strålevernforskriften § 52 første ledd pålegger virksomhetene å registrere og rapportere data som er nødvendig for å kunne overvåke medisinsk strålebruk.

Fra 2022 ble det bestemt at bruk av CBCT/FPCT/3D-funksjon på røntgenapparater skal kodes som CT undersøkelse i NCRP + ny tilleggskode som identifiserer bruk av flatpanelteknikk (ZTX0FJ). Det er obligatorisk å bruke den nye tilleggskoden for flatpanelteknikk, jf. Kodeveiledning 2022 kapittel 8.4.2 punkt 8..Det er viktig at den nye tilleggskoden for flatpanelteknikk implementeres og benyttes for at ikke bruk av CBCT-funksjon på røntgenapparater skal gi et feilaktig bilde på antall utførte CT-undersøkelser i NPR sin statistikkvisning.

Kodingsregler XPR_ord og XPR_raa:
Det er viktig at virksomhetene setter seg godt inn i gjeldende regler for korrekt koding. Kodingsregler for NCMP, NCSP og NCRP finnes henholdsvis i kapittel 6, 7.3 og 8.4 i kodeveiledningen.

6. Rapportering av behandlingssted

Fremstilling av korrekt statistikk og styringsdata krever korrekt innrapportering av behandlingssted. Innrapporterte data viser at det er behov for en presisering av hvordan dette skal rapporteres og det er viktig at rapporterende virksomhet gjør en tilstrekkelig kvalitetssikring av data før disse rapporteres til NPR.

Identifisering av rapporteringsenhet

 • Rapporteringsenhetens identifikasjon (Helseinstitusjon.institusjonID) skal angis som Helseforetakets aktive organisasjonsnummer (foretak) slik det er registrert i Enhetsregisteret
 • I tilfeller der det rapporteres fra underenheter (virksomheter) i helseforetaket, skal rapporteringsenhetens identifikasjon angis ved virksomhetens organisasjonsnummer
 • NB: Endringer i rapporteringsenhetens organisasjonsnummer skal varsles til NPR i forkant av førstkommende tertialrapportering

Identifisering av behandlingssted

 • Et behandlingssted skal angi pasientens fysiske oppmøtested for helsehjelpen (utredning, behandling, kontroll mv.)
 • HF-organisasjonsnummer (foretak) skal ikke benyttes til å identifisere et behandlingssted i et helseforetak. Kun organisasjonsnummer fra virksomheter skal benyttes til denne identifiseringen. 
 • Det er underenheter som skal rapporteres som behandlingssted, ikke hovedenheter (i Brønnøysundregistrene)
 • Alle behandlingssteder skal rapporteres med registrerte, aktive organisasjonsnumre (virksomheter) i Enhetsregisteret. Se aktuelle nettsteder:
 • To ulike behandlingssteder (rapportert med ulikt innhold i meldingsattributtet Enhet.enhetLokal) skal ikke rapporteres med samme organisasjonsnummer. For eksempel skal behandlingsstedet rapportert med Enhet.enhetLokal lik «Radiologisk avdeling Gjøvik» og behandlingsstedet rapportert med Enhet.enhetLokal lik «Radiologisk avdeling Hamar» alltid rapporteres med ulike organisasjonsnummer i meldingsattributtet Enhet.orgNr.

Inndeling av behandlingssteder etter næring og geografisk lokalisering
For rapporteringsenheter i spesialisthelsetjenesten bør det som en hovedregel kun defineres ett behandlingsted for tilhørende avdelinger innen samme næring som er samlokaliserte. Behandlingssted bør ikke inndeles etter omsorgsnivå.

Navngivning av behandlingsstedet
Meldingsattributtet Enhet.enhetLokal bør inneholde geografisk stedsnavn – f.eks. besøks-/forretningsadressens poststed. Reglene for rapportering av behandlingssted gjelder både for episoder og henvisninger i NPR-melding.

7. Hjemmel for innhenting og lagring av aktivitet og dosedata innen medisinsk strålebruk

Helsedirektoratet og DSA har mottatt en del spørsmål rundt hjemling av rapportering av medisinsk strålebruk til NPR. Under følger derfor en grundig redegjørelse for hjemmelsgrunnlaget.

Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften) regulerer hvilke opplysninger Norsk pasientregister (NPR) skal inneholde. I henhold til forskriften § 1-5 kan NPR inneholde helseopplysninger om alle som får helsehjelp i spesialisthelsetjenesten i Norge. Med begrepet "spesialisthelsetjenesten" forstås i denne forbindelse den del av spesialisthelsetjenesten som faller inn under de regionale helseforetakenes sørge-for-ansvar, jf. spesialisthelsetjenesteloven §§ 2-1a og 4-3. Dette omfatter alle tjenester som ytes av de regionale helseforetakene (gjennom helseforetakene), tjenester som ytes av private tjenesteytere (både ideelle og kommersielle) etter avtale med et regionalt helseforetak og tjenester som ytes som del av ordningen med fritt behandlingsvalg. I tillegg skal NPR inneholde opplysninger om tjenester som ytes etter avtale med HELFO pasientformidling som følge av fristbrudd.

Norsk pasientregisterforskriften § 2-1 pålegger helseforetak, offentlige og private helseinstitusjoner mv. en plikt til å melde inn opplysninger til NPR, og det følger av forskriften § 2-2 at innsending av opplysninger skal følge de rutiner og tidsfrister som til enhver tid er fastsatt av Helsedirektoratet. Helsedirektoratet kan videre gi pålegg om bruk av bestemte klassifikasjonssystemer og kodeverk ved registrering av opplysningene, og om bruk av standardiserte meldingsformater ved forsendelsen av opplysningene. Helsedirektoratet har besluttet at virksomheter som plikter til å melde inn opplysninger til NPR skal gjøre dette ved bruk av den versjon av NPR-melding som er gjeldende når opplysningene skal meldes inn.

Innenfor de rammer som følger av Norsk pasientregisterforskriften kan Helsedirektoratet beslutte hvilke konkrete opplysninger som skal meldes inn til NPR. Når det er relevant og nødvendig for å fremme registerets hovedformål, jf. Norsk pasientregisterforskriften § 1-2 første ledd, kan direktoratet beslutte at opplysninger som nevnt i Norsk pasientregisterforskriften § 1-6 skal meldes inn til registeret. Nødvendige opplysninger forbundet til stråledoser, inkludert høyde og vekt, inngår som viktig informasjon om behandlingen (jf. bokstav c under medisinske opplysninger).

Helsedirektoratet har vurdert at opplysningene om medisinsk strålebruk (stråledose og aktivitet) som er beskrevet i gjeldende NPR-melding (XPR_rad og NPR_ide) er relevante og nødvendige for å fremme NPRs hovedformål, og at de ligger innenfor rammene for hvilke opplysninger som kan samles inn og behandles i NPR uten samtykke fra den opplysningen gjelder. Tilsvarende gjelder for opplysningene som er beskrevet i NPR-melding (XPR_raa, XPR_rad og NPR_ide), som vil være gjeldende fra og med 01.01.2022.

Direktoratets beslutning om at opplysningene om stråledose, aktivitet og ident, som er beskrevet i NPR-melding (XPR_rad, XPR_raa og NPR_ide), skal meldes inn til NPR innebærer at helseforetak, offentlige og private helseinstitusjoner mv. har plikt til å melde disse opplysningene inn til NPR og at lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for at dette gjøres.

Vi oppfatter at tidligere prosesser og kommunikasjon knyttet til blant annet virksomheters plikt til å, på forespørsel, gi opplysninger som er nødvendige for å overvåke medisinsk strålebruk til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) kan ha gitt grunnlag for uklarheter og misforståelser når det gjelder det rettslige grunnlaget for rapportering av opplysninger til NPR. Vi beklager dette og finner grunn til å presisere at kravet om innmelding av opplysningene som er omfattet av NPR-melding (XPR_rad, XPR_raa og NPR_ide) har rettslig grunnlag i Norsk pasientregisterforskriften, jf. over, og ikke i strålevernforskriften § 52. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at strålevernforskriften § 52 gir DSA selvstendig hjemmel til å innhente opplysninger som er nødvendige for å overvåke medisinsk strålebruk direkte fra virksomheter som er omfattet av reglene i strålevernforskriften kapittel VI.

Opplysningene som er omfattet av NPR-melding (XPR_rad, XPR_raa og NPR_ide) er vurdert å være relevante og nødvendige for å fremme NPRs hovedformål, som er å danne grunnlag for administrasjon, styring og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester. Opplysninger som er registrert i NPR vil imidlertid også kunne behandles for andre legitime formål, jf. Norsk pasientregisterforskriften § 1-2 andre ledd.

En konsekvens av at opplysninger som beskrevet i de aktuelle meldingene meldes inn til NPR vil være at DSA sitt behov for opplysninger for å kunne overvåke medisinsk strålebruk dels vil kunne ivaretas ved tilgjengeliggjøring av anonyme/statistiske opplysninger fra NPR. Innmeldingen av opplysninger til NPR vil i praksis kunne eliminere behovet for en særskilt rapportering til DSA for de virksomhetene som melder inn opplysninger til NPR. 

Det nevnes for ordens skyld at eventuelle leveranser av opplysninger fra NPR til DSA må skje i henhold til reglene i helseregisterloven og Norsk pasientregisterforskriften og at det ligger til Helsedirektoratet, som dataansvarlig for NPR, å vurdere om vilkårene for tilgjengeliggjøring er oppfylt i det enkelte tilfelle.

Det gjøres også oppmerksom på at Helsedirektoratet jobber med en utredning for å utvide Norsk pasientregisterforskriften også til å omfatte privatfinansiert aktivitet. DSA har også utarbeidet er forslag til revisjon av strålevernforskriften § 52. Foreslåtte forskriftsrevisjon vil bli tydeligere på DSA sitt formål med og omfang av overvåking av medisinsk strålebruk, krav til rapporterende virksomhet rundt koding, registrering og kvalitetssikring av data før rapportering og gi en presisering av hvilke data DSA kan innhente som ledd i sitt overvåkingsmandat.

8. Endringer og revisjoner fra opprinnelig versjon

19.1.22: presiserer at høyde og vekt per nå skal rapporteres inn på aktivitetsmeldingen (XPR_RAA) ikke XPR_RAD, slik det feilaktig var oppgitt.

12.8.22: presiserer fokus på gradvis implementering av høyde og vekt, og muligheten for å rapportere høyde og vekt også på dosemeldingen (XPR_rad) på episoder fra 2023. Nøyaktighet på målingen av høyde og vekt presiseres. På pekes samtidig at røntgenundersøkelser av hode er unntatt rapportering av høyde og vekt

17.10.22: en bedre presisering av hva som gjelder for henholdsvis stråleterapi, bildediagnostikk, bildeveiledet intervensjon, bildeveiledede kirurgiske og medisinske prosedyrer og nukleærmedisin.

Først publisert: 09.02.2022 Siste faglige endring: 07.12.2023 Se tidligere versjoner