Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Informasjonsmodell og meldinger

Informasjonsmodellen for NPR og KPR definerer en standard for innhold, formater og struktur i data som skal rapporteres til disse registrene. Data rapporteres i form av meldinger i XML-format.

Gjeldende versjon av informasjonsmodell og meldinger

Informasjonsmodellen og tilhørende meldinger revideres årlig.
Strukturelle endringer i informasjonsmodellen skal publiseres senest 1. april, og kodeverksendringer skal publiseres senest 1. oktober. Endringene er gjeldende fra rapportering av data fra 1.1. påfølgende år.

Rapportering av data registrert i 2022

Endringer i informasjonsmodell

Endringsforslag og endringer er løpende dokumentert på en samhandlingsside. Du kan be om tilgang ved å sende e-post med fullt navn og mobilnummer til informasjonsmodell@helsedir.no.

Innspill til endring av informasjonsmodell sendes også til informasjonsmodell@helsedir.no.

Kommende og tidligere versjoner

Dokumentasjon av modellen er også lagt ut på Direktoratet for e-helse sin publiseringsløsning Sarepta på gitlab. 

Ulike meldinger

Den komplette informasjonsmodellen (XPR_komplett) beskriver standarder for rapportering både fra spesialisthelsetjenesten (NPR) og fra kommunale helsetjenester (KPR). Med utgangspunkt i informasjonsmodellen, er det definert flere meldinger. Den enkelte melding er tilpasset et bestemt rapporteringsområde eller en avgrenset del av tjenestene.

Normative meldinger

Normative meldinger brukes i rapportering.

Type NPR-melding Beskrivelse Spesiell informasjon Last ned spesifikasjon
ide Identifikasjon av personer inkludert i andre meldinger. Inneholder personnummer. Fødselsnummer skal rapporteres i NPR-IDE som er en egen separat melding. NPR-IDE skal inneholde fødselsnummer for de samme pasientene om er inkludert i innrapporterte aktivitetsdata for gjeldende periode. ide (zip)
ord Aktivitet og ventelistedata for spesialisthelsetjenesten.

Dekker også pakkeforløp kreft

Ventetider og fristbrudd, ventelisterapportering til NPR - Rundskriv IS-2331 (PDF)

Regelverk for Innsatsstyrt finansiering, ISF

ord (zip)
vtk

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Meldingsversjon 54 aksepteres tom desember i 2022. Årsdata for 2022 skal rapporteres på versjon 56. vtk (zip)
hst Innrapportering av data fra helsestasjon og skolehelsetjeneste    
ext Den utvidede NPR-meldingen. Sendes daglig fra HF NY I 2020 ext (zip)
pak  Pakkeforløp i psykisk helsevern og TSB   pak (zip)
raa/rad/str Radiologi og stråleterapi

Innkallingsbrev Radiologi (PDF)
Egne frister for rapportering

raa (zip)

rad (zip)

str (zip)

ska Personskader og ulykker   ska (zip)
pre Ambulansetjenester og AMK-sentraler

 

pre (zip)
gtt Global Trigger Tool (GTT)-data   se kommende meldinger
kpp Data om kostnad per pasient   kpp (zip)
sbs Kartlegginger i TSB: Situasjon ved behandlingsstart   sbs (zip)
err Den ordinære tilbakemeldingen inkludert feilmeldinger   err (zip)
hkr Videresending til Hjerte og karregisteret   hkr (zip)
kre Videresending til Kreftregisteret

 

kre (zip)

Informative meldinger

Informative meldinger skal ikke brukes i rapportering, er kun ment for å beskrive hva som skal rapporteres fra ulike deler av helsesektoren.

Type NPR-melding Beskrivelse Last ned spesifikasjon
bup

Innrapportering av data fra barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)

bup (zip)
bkm Behandlerkravmeldingen i NPR revisjon bkm (zip)
isf Innrapportering av data for Innsatsstyrt finansiering (ISF) isf (zip)
avt Innrapportering av data fra avtalespesialister avt (zip)
dar Videresending til Dødsårsaksregisteret (DÅR) dar (zip)
mfr Videresending til Medisinsk fødselsregister (MFR) mfr (zip)
sis Videresending til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) sis (zip)
ark Videresending til Norsk helsearkiv ark (zip)
tot Den komplette informasjonsmodellen for NPR-melding (til bruk for SSIS)t tot (zip)
tsb   Aktivitetsdata fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling tsb (zip)

Først publisert: 01.04.2022 Sist faglig oppdatert: 11.11.2022 Se tidligere versjoner