Registrere og rapportere data til NPR

Registreringsveiledere

Rundskriv og regelverk

Innkallingsbrev

Frister for rapportering

Månedlig rapport gjelder venteliste og gjestepasientoppgjør. Meldinger som skal brukes er NPR-melding og NPR-ident.

Tertialrapport, årsrapport gjelder alle enheter innen spesialisthelsetjenesten og AMK. Meldinger som skal brukes er NPR-melding, NPR-ident og NPR-melding-TSB.

Måned i 2020 Dato Rapporteringsperiode Hva skal rapporteres
Januar 3. 1.1.- 31.12. 2019 Årsrapport (ekskl. avtalespesialister)
  ​10. 1.1.- 31.12. 2019 ​Årsrapport avtalespesialister
Februar 4. 1.1.- 31.12. 2019 
(årsdata, 2. gangs innsending)
Årsrapport
  4. 1.1.-31.01 2020 Månedlig rapport
Mars 3. 1.1.- 28.2. 2020 Månedlig rapport
April 2. 1.1.- 31.3. 2020 Månedlig rapport
Mai 5. 1.1.- 30.4. 2020
(1. tertial)
Tertialrapport (ekskl. avtalespesialister)
  ​11. 1.1.- 30.4. 2020 ​Tertialrapport avtalespesialister
26. 1.1.- 30.4. 2020
(1. tertial, 2. gangs innsending)*
Tertialrapport
Juni 3. 1.1.- 31.5. 2020 Månedlig rapport
Juli 2. 1.1.- 31.6. 2020 Månedlig rapport (Enheter med ISF-avtale) 
August 4. 1.1.- 31.7. 2020 Månedlig rapport
September 2. 1.1.- 31.8. 2020
(1. og 2. tertial)
Tertialrapport (ekskl. avtalespesialister)
  ​9. 1.1.- 31.8. 2020
(1. og 2. tertial)
​Tertialrapport avtalespesialister
23. 1.1.- 31.8. 2020
(1. og 2. tertial, 2. gangs innsending)*
Tertialrapport
Oktober 2. 1.1.- 30.9. 2020 Månedlig rapport
November 3. 1.1.- 31.10. 2020 Månedlig rapport
Desember 2. 1.1.- 30.11. 2020 Månedlig rapport
Januar 2021 5. 1.1.- 31.12. 2020 (årsdata) Årsrapport (ekskl. avtalespesialister)
  ​12. 1.1.- 31.12. 2020 ​Årsrapport avtalespesialister 2019
Februar 2021 2. 1.1.-31.12. 2020 
(årsdata, 2. gangs innsending)*
Årsrapport

 * gjelder ikke AMK

Krav til rapportering av data

 Gjeldende krav

 • Kun elektronisk innsending av data via Norsk helsenett. Les krav om elektronisk rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister (PDF)
 • Meldingsutveksler med støtte for rammeverket EbXml
 • Kryptering med offentlige virksomhetssertifikat (PKI)
 • Foretaket har fylt ut og sendt inn kontaktinformasjon via meldeskjema
 • Filene NPR-ident og NPR-melding sendes i to separate forsendelser.
 • Filstørrelse Norsk Helsenett: maksimal filstørrelse er 10 Mb i ferdig pakket tilstand via Norsk Helsenett (NHN-EDI). Ved større forsendelser kan tjenesten NHN-EDI-STOR (PDF) benyttes. Ta i så fall kontakt med Norsk Helsenett

Kommende krav

På grunn av covid-19 krisen er noen konsekvenser utsatt. 

Beskrivelse Dato
Valideringstjeneste i NPR bør benyttes for å sikre korrekte NPR-meldinger 1.10.2019
Godtar kun  meldingstyper (volven.no) med hodemelding. Hodemelding kreves, men må ikke være feilfri. 1.9.2020

Godtar kun meldingstyper (volven.no) og hodemelding i henhold til nasjonale krav

1.5.2020​

Ny dato 1.3.2021

Godtar kun den versjonen av NPR-melding som gjelder for det året det rapporteres data for

1.5.2020​

Ny dato 1.9.2020

Avviser meldinger som ikke validerer ifølge meldingsskjema. Gjelder ikke forløpsmelding, radiologi og tvang, hvor kravet allerede er iverksatt.

1.5.2020​

Ny dato 1.3.2021

Avviser episoder som ikke validerer ifølge publiserte krav til innhold

1.5.2021

Brev om krav til datakvalitet ved rapportering til Helsedirektoratet

Les mer om validering av innhold for 2021

Testdata skal ikke rapporteres til helseregistrene

I flere tilfeller har Helsedirektoratet mottatt data som er benyttet til test og utprøving i helsetjenesten. Konsekvensen er at registrene mottar og lagrer feil informasjon som rapporteres videre til for eksempel kjernejournal, Pasientreiser og forskningsprosjekter. I tillegg kan ISF-oppgjøret bli feil. Både rapporteringsenhetene og Helsedirektoratet påføres mye ekstra arbeid og kostnader med å rydde opp i feil knyttet til dette.

Helsedirektoratet har ikke mulighet til å motta data fra test og utviklingsmiljøer, men har utviklet en valideringstjenestefor mottak av reelle data for kontroll og tilbakemelding om eventuelle feil før ordinær rapportering.

Les informasjonsbrev om saken som ble sendt ut i nov.19

Informasjonsmodell og meldinger

Avdeling helseregistres informasjonsmodell er en samling av rapporteringsformater for innsending av data til helseregistrene (NPR og KPR) og for videreformidling av data til andre helseregistre.

Gjeldende versjon av rapporteringsformater for innsending av data til NPR og KPR

Valideringstjenester for rapportering til avdeling helseregistre

Fra og med 2020 vil Helsedirektoratet praktisere strengere krav til rapportering av data. Helsedirektoratet har derfor utviklet to valideringstjenester som gir mulighet for bedre kontroll av egne data før ordinær rapportering. Tjenestene gir tilbakemelding på format (skjemavalidering) og semantiske og logiske regelsjekker (innholdsvalidering).

1. Validering hos Helsedirektoratet

Meldinger for validering sendes via Norsk Helsenett til EDI-adressen nprvalidering@edi.nhn.no med mottakers HER-Id 121017 slik det finnes i NHN Adresseregister Prod.

Forutsetninger

 • Avsender må være registrert som innrapporterende enhet i avdeling helseregistre (NPR). Kontaktinformasjon i form av navn og HER-id sendes til npr.support@helsedir.no.
 • Bruk NPRs virksomhetssertifikat fra NHNs adresseregister (prod) for kryptering av forsendelsen.
 • Meldinger sendes i henhold til nasjonale standarder, ebXML rammeverket, PKI kryptering og hodemelding. Se standarder for hodemelding (ehelse.no) og Tekniske krav til meldingsutveksling ved innsending av data til NPR og KPR. 
 • Meldingstype: Se kodeverk OID=8279.  (For eksempel: NPR_ORD, NPR_STR, NPR_PAK, med flere.)
 • Attributtet Institusjon.institusjonID må inneholde avsenders organisasjonsnummer. Se meldingsdokumentasjon for nærmere spesifikasjon. Alternativt kan organisasjonsnummer 777777777 brukes av leverandører eller andre som ikke har en avtale om rapportering av data til KPR eller NPR.
 • Klassen Kontaktperson type 1, Teknisk kontaktperson må inneholde korrekt e-postadresse til den/de som skal motta tilbakemeldinger via epost.
 • Avsenders HER-id skal alltid oppgis.

Tilbakemeldinger sendes til  avsenders EDI-adresse og til oppgitt e-post adresse til teknisk kontaktperson. Feilene som er beskrevet i tilbakemeldingene skal korrigeres slik at  de ikke gjentas ved senere registrering og rapportering. For bedre samarbeid mellom rapporteringsansvarlige og leverandører på teknisk og faglig nivå, så leveres tilbakemeldingene leveres i flere formater.

 • Tilbakemelding av skjemavalidering (skjemavalideringsrapport - XPR_VAL) inneholder resultatet av teknisk kontroll på format og struktur av den innsende meldingen, etter validering mot gjeldende avtalte skjema (xsd).
 • Tilbakemelding av innholdsvalidering (innholdsvalideringsrapport - XPR_ERR) inneholder resultatet av felles kontroller på semantikk og logikk (f.eks. datoangivelser)) av den innsendte meldingen.
 • Visningsfiler; html-fil for visning i nettleser (Chrome eller Firefox anbefales) og csv-fil for visning i Excel. Filene er ment å gi bedre lesbarhet for de som er ansvarlige for kvalitetskontroll ved registrering og rapportering
 • Veiledning- er også vedlagt tilbakemeldingene.

Fra og om med 1. tertial 2020 sendes tilbakemeldingene også ved ordinær månedlig og tertialvis rapportering. Tilbakemeldingen skal brukes til å korrigere feil som ikke har blitt korrigert ved bruk av valideringstjenesten. Fortsatt sendes spesialiserte feilrapporter i Excel etter 1. rapportering i hvert tertial.

2. Validering lokalt

Helsedirektoratet publiserer egne kvalitetskontroller og indikatorer som bør benyttes ved registrering, koding, uttrekk og rapportering.

Validering av skjema (format og struktur) 

Program for skjemavalidering til lokalt bruk. Benyttes av de som ikke sender data inn til valideringstjenesten.

Versjon Dato Filer for nedlasting Endringer

Versjon 0.28.0.3

7.10.2020

Program for skjemavalidering (ZIP)

Følgeskriv/installasjonsveiledning/brukerveiledning (PDF)

- Lagt til støtte for validering av versjon 55.0.1 av meldinger

Validering av innhold

NPR-Personidentifikasjon

Fødselsnummer skal rapporteres i NPR-IDE som er en egen separat melding. NPR-IDE skal inneholde fødselsnummer for de samme pasientene om er inkludert i innrapporterte aktivitetsdata for gjeldende periode.

RESH (Register for enheter i spesialisthelsetjenesten)

RESH gir en komplett oversikt over de organisatoriske enhetene i spesialisthelsetjenesten i Norge og brukes av Norsk pasientregister til å identifisere de som har rapportert inn data. Registret skal bidra til gode og sammenlignbare opplysninger om ressursbruk, aktivitet og resultater i spesialisthelsetjenesten.

Hvordan skaffe RESH-id

Er du avtalespesialist? Ta kontakt med Norsk pasientregister for å vedlikeholde eksisterende eller skaffe ny RESH-id som du skal bruke til rapportering av aktivitetsdata. Les mer om RESH på ehelse.no

Organisering og arbeidsfordeling

De regionale helseforetakene har ansvar for å registrere sine enheter. Helsedirektoratet har ansvar for kodeverk og register. Avdeling Norsk pasientregister har ansvar for å registrere RESH-id for avtalespesialistene.

Kontakt

For rapportering av data for ulike områder, ta kontakt med:

AMK
Hakon Haaheim
934 22 510

Avtalespesialister
Adrian Tveit Lundemo
932 31 235

Personskader og ulykker
Inger Dahlstrom
982 45 136

Psykisk helsevern og TSB
Per Jørgen Indergard 
951 35 568

Frank Krogh
930 283 13

Ragnhild Bremnes
481 39 756

Somatikk (inkludert stråleterapi og radiologi)
Wenche Langfjord
975 38 034

Tor Gunnar Haaland Krokan
982 45 159

May-Britt Aronsen
930 28 321

Ventetider og fristbrudd
Aina Karstensen
926 84 339

Eva Kulsetås Handlykken
97012165

Innsending av data
Karl Tore Dahlstrom
952 07 946

NPR-melding
Iver Nordhuus
948 56 855

RESH
Mette Ertsgaard
918 31 270

 

Først publisert: 06.03.2019

Abonner på nytt eller oppdatert innhold