Registrere og rapportere data til NPR

Registreringsveiledere

Rundskriv og regelverk

Innkallingsbrev

Frister for rapportering

Månedlig rapport gjelder venteliste og gjestepasientoppgjør. Meldinger som skal brukes er NPR-melding og NPR-ident.

Tertialrapport, årsrapport gjelder alle enheter innen spesialisthelsetjenesten og AMK. Meldinger som skal brukes er NPR-melding, NPR-ident og NPR-melding-TSB.

Måned i 2020 Dato Rapporteringsperiode Hva skal rapporteres
Januar 3. 1.1.- 31.12. 2019 Årsrapport (ekskl. avtalespesialister)
  ​10. 1.1.- 31.12. 2019 ​Årsrapport avtalespesialister
Februar 4. 1.1.- 31.12. 2019 
(årsdata, 2. gangs innsending)
Årsrapport
  4. 1.1.-31.01 2020 Månedlig rapport
Mars 3. 1.1.- 28.2. 2020 Månedlig rapport
April 2. 1.1.- 31.3. 2020 Månedlig rapport
Mai 5. 1.1.- 30.4. 2020
(1. tertial)
Tertialrapport (ekskl. avtalespesialister)
  ​11. 1.1.- 30.4. 2020 ​Tertialrapport avtalespesialister
26. 1.1.- 30.4. 2020
(1. tertial, 2. gangs innsending)*
Tertialrapport
Juni 3. 1.1.- 31.5. 2020 Månedlig rapport
Juli 2. 1.1.- 31.6. 2020 Månedlig rapport (Enheter med ISF-avtale) 
August 4. 1.1.- 31.7. 2020 Månedlig rapport
September 2. 1.1.- 31.8. 2020
(1. og 2. tertial)
Tertialrapport (ekskl. avtalespesialister)
  ​9. 1.1.- 31.8. 2020
(1. og 2. tertial)
​Tertialrapport avtalespesialister
23. 1.1.- 31.8. 2020
(1. og 2. tertial, 2. gangs innsending)*
Tertialrapport
Oktober 2. 1.1.- 30.9. 2020 Månedlig rapport
November 3. 1.1.- 31.10. 2020 Månedlig rapport
Desember 2. 1.1.- 30.11. 2020 Månedlig rapport
Januar 2021 4. 1.1.- 31.12. 2020 (årsdata) Årsrapport (ekskl. avtalespesialister)
  ​11. 1.1.- 31.12. 2020 ​Årsrapport avtalespesialister 2019
Februar 2021 2. 1.1.-31.12. 2020 
(årsdata, 2. gangs innsending)*
Årsrapport

 * gjelder ikke AMK

Krav til rapportering av data

 Gjeldende krav

 • Kun elektronisk innsending av data via Norsk helsenett. Les krav om elektronisk rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister (PDF)
 • Meldingsutveksler med støtte for rammeverket EbXml
 • Kryptering med offentlige virksomhetssertifikat (PKI)
 • Foretaket har fylt ut og sendt inn kontaktinformasjon via meldeskjema
 • Filene NPR-ident og NPR-melding sendes i to separate forsendelser.
 • Filstørrelse Norsk Helsenett: maksimal filstørrelse er 10 Mb i ferdig pakket tilstand via Norsk Helsenett (NHN-EDI). Ved større forsendelser kan tjenesten NHN-EDI-STOR (PDF) benyttes. Ta i så fall kontakt med Norsk Helsenett

Kommende krav -  utsettelser

På grunn av covid-19 krisen utsettes konsekvenser av manglende kravoppfyllelse. Av samme årsak vil publisering av informasjonsmodellen med regler og krav for 2021 utsettes fra 1.4.2020 til 1.6.2020. 

Beskrivelse Dato
Valideringstjeneste i NPR bør benyttes for å sikre korrekte NPR-meldinger 1.10.2019
Godtar kun meldingstyper (volven.no) og hodemelding iht nasjonale krav

1.5.2020​

Ny dato 1.9.2020

Godtar kun den versjonen av NPR-melding som gjelder for det året det rapporteres data for

1.5.2020​

Ny dato 1.9.2020

Avviser meldinger som ikke validerer ifølge meldingsskjema

1.5.2020​

Ny dato 1.9.2020

Avviser episoder som ikke validerer ifølge publiserte krav til innhold

1.5.2021

Brev om krav til datakvalitet ved rapportering til Helsedirektoratet

Testdata skal ikke rapporteres til helseregistrene

I flere tilfeller har Helsedirektoratet mottatt data som er benyttet til test og utprøving i helsetjenesten. Konsekvensen er at registrene mottar og lagrer feil informasjon som rapporteres videre til for eksempel kjernejournal, Pasientreiser og forskningsprosjekter. I tillegg kan ISF-oppgjøret bli feil. Både rapporteringsenhetene og Helsedirektoratet påføres mye ekstra arbeid og kostnader med å rydde opp i feil knyttet til dette.

Er det behov for å gjennomføre testrapportering til registrene, kan dette gjøres ved bruk av valideringstjenesten.

Les informasjonsbrev om saken som ble sendt ut i nov.19

Informasjonsmodell og meldinger

Avdeling helseregistres informasjonsmodell er en samling av rapporteringsformater for innsending av data til helseregistrene (NPR og KPR) og for videreformidling av data til andre helseregistre.

Gjeldende versjon av rapporteringsformater for innsending av data til NPR og KPR

Valideringstjenester for rapportering til avdeling helseregistre

Fra og med 2020 vil Helsedirektoratet praktisere strengere krav til rapportering av data. Helsedirektoratet har derfor utviklet to valideringstjenester som gir mulighet for bedre kontroll av egne data før ordinær rapportering. Tjenestene gir tilbakemelding på format (skjemavalidering) og semantiske og logiske regelsjekker (innholdsvalidering).

1. Validering hos Helsedirektoratet

Meldinger for validering sendes via Norsk Helsenett til EDI-adressen nprvalidering@edi.nhn.no med mottakers HER-Id 121017 slik det finnes i NHN Adresseregister Prod.

Forutsetninger

 • Avsender må være registrert som innrapporterende enhet i avdeling helseregistre (NPR). Kontaktinformasjon i form av navn og HER-id sendes til npr.support@helsedir.no.
 • Bruk NPRs virksomhetssertifikat fra NHNs adresseregister (prod) for kryptering av forsendelsen.
 • Meldinger sendes i henhold til nasjonale standarder, ebXML rammeverket, PKI kryptering og hodemelding. Se standarder for hodemelding (ehelse.no) og Tekniske krav til meldingsutveksling ved innsending av data til NPR og KPR. 
 • Meldingstype: Se kodeverk OID=8279.  (For eksempel: NPR_ORD, NPR_STR, NPR_PAK, med flere.)
 • Attributtet Institusjon.institusjonID må inneholde avsenders organisasjonsnummer. Se meldingsdokumentasjon for nærmere spesifikasjon. Alternativt kan organisasjonsnummer 777777777 brukes av leverandører eller andre som ikke har en avtale om rapportering av data til KPR eller NPR.
 • Klassen Kontaktperson type 1, Teknisk kontaktperson må inneholde korrekt e-postadresse til den/de som skal motta tilbakemeldinger via epost.
 • Avsenders HER-id skal alltid oppgis.

Tilbakemeldinger om valideringsresultatene sendes på epost til teknisk kontaktperson som er oppgitt i meldingen, samt pr. EDI til avsenders EDI-adresse.

 • Tilbakemelding av skjemavalidering som kontrollerer format og struktur sendes som XML-format (XPR_VAL).
 • Tilbakemelding av innholdsvalidering som kontrollerer semantikk og logikk sendes som XML-format (XPR_ERR).

2. Validering lokalt

For de som ikke ønsker å bruke valideringstjenesten hos Helsedirektoratet tilbys et program for nedlastning til lokal bruk. Programmet utfører kun skjemavalidering og gir de samme resultater som ved innsending.

Versjon Dato Filer for nedlasting

Versjon 0.27.0.8

23.3.2020

Program for skjemavalidering (ZIP)

Følgeskriv/installasjonsveiledning/brukerveiledning (PDF)

Det er foreløpig ikke er utviklet en nedlastbar validator for innholdsvalidering, men det publiseres felles regler (Excel) for innholdsvalidering. Disse er ment som informasjon om våre regler og handlinger, og kan lastes ned for lokal validering før rapportering. Slike regler publiseres årlig (1. april) sammen med informasjonsmodellen med tilhørende meldinger og skjema.

For data som skal benyttes i ISF-ordningen valideres etter NPRs valideringsregler for NPK (Excel). Dokumentet beskriver tilleggsregler for data som skal brukes i ISF-ordningen, og kan lastes ned for lokal validering. De fleste rapporterende enheter som omfattes av ISF ordningen validerer allerede ISF reglene lokalt før rapportering.

NPR-Personidentifikasjon

Fødselsnummer skal rapporteres i NPR-IDE som er en egen separat melding. NPR-IDE skal inneholde fødselsnummer for de samme pasientene om er inkludert i innrapporterte aktivitetsdata for gjeldende periode.

RESH (Register for enheter i spesialisthelsetjenesten)

RESH gir en komplett oversikt over de organisatoriske enhetene i spesialisthelsetjenesten i Norge og brukes av Norsk pasientregister til å identifisere de som har rapportert inn data. Registret skal bidra til gode og sammenlignbare opplysninger om ressursbruk, aktivitet og resultater i spesialisthelsetjenesten.

Hvordan skaffe RESH-id

Er du avtalespesialist? Ta kontakt med Norsk pasientregister for å vedlikeholde eksisterende eller skaffe ny RESH-id som du skal bruke til rapportering av aktivitetsdata. Les mer om RESH på ehelse.no

Organisering og arbeidsfordeling

De regionale helseforetakene har ansvar for å registrere sine enheter. Helsedirektoratet har ansvar for kodeverk og register. Avdeling Norsk pasientregister har ansvar for å registrere RESH-id for avtalespesialistene.

Kvalitetsseminar

2019, program og presentasjoner

Kontakt

For rapportering av data for ulike områder, ta kontakt med:

Avtalespesialister
Inger.Dahlstrom@helsedir.no
982 45 136

Personskader og ulykker
Morten.Stover@helsedir.no
952 53 772

Psykisk helsevern og TSB
Per.Jorgen.Indergard@helsedir.no
951 35 568

Frank.Krogh@helsedir.no
930 283 13

Somatikk (inkludert stråleterapi og radiologi)
Wenche.Langfjord@helsedir.no
469 15 584

Tor.Krokan@helsedir.no
982 45 159

May-Britt.Aronsen@helsedir.no
930 28 321

Ventetider og fristbrudd
Aina.Karstensen@helsedir.no
926 84 339

Eva.Kulsetas.Handlykken@helsedir.no
97012165

Innsending av data
Karl.Tore.Dahlstrom@helsedir.no
952 07 946

NPR-melding
Iver.Nordhuus@helsedir.no
948 56 855

RESH
Mette.Ertsgaard@helsedir.no
918 31 270

 

Først publisert: 06.03.2019

Abonner på nytt eller oppdatert innhold