Registrere og rapportere data til NPR

Registreringsveiledere

Rundskriv og regelverk

Innkallingsbrev

Frister for rapportering

Månedlig rapport gjelder venteliste og gjestepasientoppgjør. Meldinger som skal brukes er NPR-melding og NPR-ident.

Tertialrapport, årsrapport gjelder alle enheter innen spesialisthelsetjenesten og AMK. Meldinger som skal brukes er NPR-melding, NPR-ident og NPR-melding-TSB.

Måned i 2019 Dato Rapporteringsperiode Hva skal rapporteres
Januar 3. 1.1.- 31.12. 2018 Årsrapport (ekskl. avtalespesialister)
  ​10. 1.1.- 31.12. 2018 ​Årsrapport avtalespesialister
Februar 4. 1.1.- 31.12. 2018 
(årsdata, 2. gangs innsending)
Årsrapport
  4. 1.1.-31.01 2019 Månedlig rapport
Mars 4. 1.1.- 28.2. 2019 Månedlig rapport
April 2. 1.1.- 31.3. 2019 Månedlig rapport
Mai 3. 1.1.- 30.4. 2019
(1. tertial)
Tertialrapport (ekskl. avtalespesialister)
  ​10. 1.1.- 30.4. 2019 ​Tertialrapport avtalespesialister
24. 1.1.- 30.4. 2019
(1. tertial, 2. gangs innsending)*
Tertialrapport
Juni 4. 1.1.- 31.5. 2019 Månedlig rapport
Juli 2. 1.1.- 31.6. 2019 Månedlig rapport (Enheter med ISF-avtale) 
August 2. 1.1.- 31.7. 2019 Månedlig rapport
September 3. 1.1.- 31.8. 2019
(1. og 2. tertial)
Tertialrapport (ekskl. avtalespesialister)
  ​10. 1.1.- 31.8. 2019
(1. og 2. tertial)
​Tertialrapport avtalespesialister
24. 1.1.- 31.8. 2019 
(1. og 2. tertial, 2. gangs innsending)*
Tertialrapport
Oktober 2. 1.1.- 30.9. 2019 Månedlig rapport
November 4. 1.1.- 31.10. 2019 Månedlig rapport
Desember 3. 1.1.- 30.11. 2019 Månedlig rapport
Januar 2020 3. 1.1.- 31.12. 2019 (årsdata) Årsrapport (ekskl. avtalespesialister)
  ​10. 1.1.- 31.12. 2019 ​Årsrapport avtalespesialister 2019
Februar 2020 4. 1.1.-31.12. 2019 
(årsdata, 2. gangs innsending)*
Årsrapport

 * gjelder ikke AMK

Krav til rapportering av data

 Gjeldende krav

 • Kun elektronisk innsending av data via Norsk helsenett. Les krav om elektronisk rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister (PDF)
 • Meldingsutveksler med støtte for rammeverket EbXml
 • Kryptering med offentlige virksomhetssertifikat (PKI)
 • Foretaket har fylt ut og sendt inn kontaktinformasjon via meldeskjema
 • Filene NPR-ident og NPR-melding sendes i to separate forsendelser.
 • Filstørrelse Norsk Helsenett: maksimal filstørrelse er 10 Mb i ferdig pakket tilstand via Norsk Helsenett (NHN-EDI). Ved større forsendelser kan tjenesten NHN-EDI-STOR (PDF) benyttes. Ta i så fall kontakt med Norsk Helsenett

Kommende krav

Beskrivelse Dato
Test og valideringstjeneste i NPR bør benyttes for å sikre korrekte NPR-meldinger 1.10.2019
Godtar kun meldingstyper (volven.no) og hodemelding iht nasjonale krav 1.2.2020​
Godtar kun den versjonen av NPR-melding som gjelder for det året det rapporteres data for 1.2.2020​
Avviser meldinger som ikke validerer ifølge meldingsskjema 1.2.2020​
Avviser episoder som ikke validerer ifølge tekniske regelsjekker 1.2.2021

Informasjonsmodell og meldinger

Avdeling helseregistres informasjonsmodell er en samling av rapporteringsformater for innsending av data til helseregistrene (NPR og KPR) og for videreformidling av data til andre helseregistre.

Gjeldende versjon av rapporteringsformater for innsending av data til NPR og KPR

Validering av NPR-melding

Krav til skjemavalidering (kontroll av format og struktur på melding) for NPR-meldinger er under innføring. NPR kjører per i dag skjemavalidering på mottatte meldinger. Gradvis vil det innføres avvisning av meldinger som ikke validerer. Det vil kjøres en prosess på hvor strenge skjemaene skal være.

Program for validering av NPR-meldinger

For å hjelpe systemleverandører og innrapporterende enheter til å produsere meldinger som validerer, tilbys et program som validerer meldingene lokalt i eget miljø - før de sendes inn. Programmet er eksakt det samme som avd. Helseregistre benytter:

Versjon Dato Filer for nedlasting

Versjon 0.27.0.2

16.10.2019

Program for skjemavalidering (ZIP)

Følgeskriv/installasjonsveiledning/brukerveiledning (PDF)

Valideringstjeneste for NPR meldinger

 • Behandlingsstegene kjøres både på meldinger sendt inn til produksjon og til valideringstjenesten
 • Meldinger som sendes til produksjonsadressen går automatisk inn i produksjoner hos NPR
 • NPR behandler mottatte meldinger i flere behandlingssteg

1. Skjemavalidering

Kontroll av format og struktur på melding kjøres her. Samme programmet som beskrevet over benyttes.
Meldinger som ikke avvises her går videre til innholdsvalidering

Resultater fra skjemavalidering

Det produseres en tilbakemelding i XML-format (NPR_VAL). Tilbakemeldingen returneres pr epost til teknisk kontaktperson oppgitt i meldingen, samt pr. EDI til avsenders EDI-adresse. Det forutsettes at meldingen sendes med hodemelding via EDI. I eposten vedlegges også tilsvarende data på CSV-format.

2. Innholdsvalidering

Her gjøres ytterligere logiske kontroller. Dette er kontroller definert som metadata sjekker og regler tilknyttet den enkelte meldingstype og versjon. Kun meldinger som ikke avvises i skjemavalideringen går til innholdsvalidering.

Resultater fra innholdsvalidering

Det produseres en tilbakemelding i XML format (NPR_ERR-meldingen). Denne inneholder informasjon om brudd på sjekker og regler definert. Tilbakemeldingen sendes på epost til teknisk kontaktperson oppgitt i meldingen, samt pr. EDI til avsenders EDI-adresse. Det forutsettes at meldingen sendes med hodemelding via EDI. 

Forutsetninger for bruk av valideringstjenesten

For å bli registrert som innrapporterende til NPR:

 • Send kontaktinformasjon (navn og HER-id) til npr.support@helsedir.no.
  NPR registrerer deretter kontaktinformasjon i meldingsutveksler og gjør det klart for mottak av valideringsmelding

 • Last ned NPRs virksomhetssertifikat fra NHNs adresseregister. Dette må brukes i avsenders meldingsutveksler for kryptering av meldinger som skal sendes til NPR.

For innsending av den enkelte melding:

Meldingen sendes elektronisk via Norsk Helsenett i henhold til nasjonale standarder, ebXML rammeverket, PKI kryptering og hodemelding.

Oppgis i hodemelding

 • Mottakers HER-id: 121017 (Slik det er registrert i NHN Adresseregisteret Prod)
 • Mottakers EDI-adresse: nprvalidering@edi.nhn.no
 • Avsenders HER-id
 • Meldingstype: Se kodeverk OID=8279.  (For eksempel: NPR_ORD, NPR_STR, NPR_PAK, med flere.)

Krav til innhold i NPR-meldingen som skal sendes til valideringstjenesten

 • Attributtet Institusjon.institusjonID må inneholde avsenders organisasjonsnummer som er registrert i mottakers foretaksregister. Alternativt kan organisasjonsnummer 777777777 brukes, som er et fiktivt foretak i NPR sitt foretaksregister.
 • Klassen Kontaktperson type 1, Teknisk kontaktperson må inneholde korrekt e-postadresse til den/de som skal motta tilbakemeldinger via epost.

Regler i innholdsvalideringen

Oversikt over regler (Excel). Beskriver felles regler for alle NPR-meldinger, spesifisert pr. meldingstype og versjon av melding.

Tilleggsregler for data som skal til benyttes ISF

For data som skal benyttes i ISF-ordningen, se også dokumentet her: NPRs valideringsregler for NPK (Excel). Dette dokumentet beskriver tilleggsregler for data som skal brukes i ISF-ordningen.

NPR-Personidentifikasjon

Fødselsnummer skal rapporteres i NPR-PID som er en egen separat melding. NPR-PID skal inneholde fødselsnummer for de samme pasientene om er inkludert i innrapporterte aktivitetsdata for gjeldende periode.

RESH (Register for enheter i spesialisthelsetjenesten)

RESH gir en komplett oversikt over de organisatoriske enhetene i spesialisthelsetjenesten i Norge og brukes av Norsk pasientregister til å identifisere de som har rapportert inn data. Registret skal bidra til gode og sammenlignbare opplysninger om ressursbruk, aktivitet og resultater i spesialisthelsetjenesten.

Hvordan skaffe RESH-id

Er du avtalespesialist? Ta kontakt med Norsk pasientregister for å vedlikeholde eksisterende eller skaffe ny RESH-id som du skal bruke til rapportering av aktivitetsdata. Les mer om RESH på ehelse.no

Organisering og arbeidsfordeling

De regionale helseforetakene har ansvar for å registrere sine enheter. Helsedirektoratet har ansvar for kodeverk og register. Avdeling Norsk pasientregister har ansvar for å registrere RESH-id for avtalespesialistene.

Kvalitetsseminar

2019, program og presentasjoner

Kontakt

For rapportering av data for ulike områder, ta kontakt med:

Avtalespesialister
Inger.Dahlstrom@helsedir.no
982 45 136

Personskader og ulykker
Morten.Stover@helsedir.no
952 53 772

Psykisk helsevern og TSB
Per.Jorgen.Indergard@helsedir.no
951 35 568

Frank.Krogh@helsedir.no
930 283 13

Somatikk
Wenche.Langfjord@helsedir.no
469 15 584

Marte.Kjelvik@helsedir.no
926 05 457

Tor.Krokan@helsedir.no
982 45 159

May-Britt.Aronsen@helsedir.no
930 28 321

Ventetider og fristbrudd
Aina.Karstensen@helsedir.no
926 84 339

Eva.Kulsetas.Handlykken@helsedir.no
97012165

Innsending av data
Karl.Tore.Dahlstrom@helsedir.no
952 07 946

NPR-melding
Iver.Nordhuus@helsedir.no
948 56 855

RESH
Mette.Ertsgaard@helsedir.no
918 31 270

 

Først publisert: 06.03.2019