Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Registrere og rapportere data til NPR

Registreringsveiledere

Rundskriv og regelverk

Innkallingsbrev

Frister for rapportering av aktivitets- og ventelistedata

 • Månedlig rapport gjelder venteliste og gjestepasientoppgjør. Meldinger som skal brukes er NPR-melding og NPR-ident.
 • Tertialrapport og årsrapport gjelder alle enheter innen spesialisthelsetjenesten og AMK. Meldinger som skal brukes er NPR-melding, NPR-ident og NPR-melding-SBS.

Måned/år

Dato

Rapporteringsperiode

Hva skal rapporteres

Oktober 2021

4.

1.1.- 30.9. 2021

Månedlig rapport

November 2021

2.

1.1.- 31.10. 2021

Månedlig rapport

Desember 2021

2.

1.1.- 30.11. 2021

Månedlig rapport

Januar 2022

 

4.

1.1.- 31.12. 2021 (årsdata)

Årsrapport (ekskl. avtalespesialister)

​11.

1.1.- 31.12. 2021

​Årsrapport avtalespesialister 2021

Februar 2022

2.

1.1.-31.12. 2021
(årsdata, 2. gangs innsending)*

Årsrapport

Januar 2022

4.

1.1.-31.12 2021

Årsrapportering

Februar 2022

 2.

1.1-31.12 2021

(årsdata, 2.gangs innsending) 

Årsrapportering 

 

2.

1.1-31.1 2022

Månedlig rapport

Mars 2022

2.

1.1-28.2 2022

Månedlig rapport

April 2022

5.

1.1-31.3 2022

Månedlig rapport

Mai 2022

3.

1.1-30.4 2022

Tertialrapport

 

24.

1.1-30.4 2022

(1.tertial, 2.gangs innsending) *

Tertialrapport

Juni 2022

2.

1.1-31.5 2022

Månedlig rapport

Juli 2022

5.

1.1-30.6 2022

Månedlig rapport

August 2022

2.

1.1-31.7 2022

Månedlig rapport

September 2022

2.

1.1-31.8 2022

Tertialrapport

 

23.

1.1-31.8 2022

(1. og 2.tertial, 2.gangs innsending)* 

Tertialrapport

Oktober 2022

4.

1.1-30.9 2022

Månedlig rapport

November

2.

1.1-31.10 2022

Månedlig rapport

Desember

2.

1.1-30.11 2022

Månedlig rapport

Januar 2023

3.

1.1-31-12 2022

Årsrapportering

Februar 2023

2.

1.1-31.12 2022

Årsrapportering

* gjelder ikke AMK

Frister for rapportering av radiologidata

 • Ved all rapportering rapporteres NPR melding, både XPR(rad) og NPR(ide)

2021

Dato

Rapporteringsperiode

Hva skal rapporteres

Januar

5.

1.1.- 31.12. 2020

Aktivitet

1.12.- 31.12. 2020

​Dose (endringsmelding)

Februar

2.

1.1. - 31.01. 2021

Aktivitet

1.1. - 31.01. 2021

​Dose (endringsmelding)

Mars

2.

1.1.- 28.2. 2021

1.2. - 28.2. 2021

Aktivitet

Dose (endringsmelding)

April

7.

1.1 - 31.03.2021

1.3. - .31.03.2021

Aktivitet

Dose (endringsmelding)

Mai

4.

1.1. - 30.04.2021

1.4. - 30.04.2021

Aktivitet

Dose (endringsmelding)

Juni

2

1.1. - 31.05.2021

1.5. - 31.05.2021

Aktivitet

Dose (endringsmelding)

Juli

2

1.1. - 30.06.2021

1.6. - 30.06.2021

Aktivitet

Dose (endringsmelding

August

3.

1.1. - 31.07.2021

1.7. - 31.07.2021

Aktivitet

Dose (endringsmelding)

September

2.

 

1.1. - 31.08.2021

1.8. - 31.08.2021

Aktivitet

Dose (endringsmelding)

Oktober

4

1.1. - 30.09.2021

1.9. - 30.09.2021

Aktivitet

Dose (endringsmelding)

November

2.

1.1. - 31.10.2021

1.10. - 31.10.2021

Aktivitet

Dose(endringsmelding)

Desember

2.

1.1. - 30.11.2021

1.11. - 30.11.2021

Aktivitet

Dose(endringsmelding)

Januar 2022

4.

1.1. - 31.12.2021

1.12. - 31.12.2021

Aktivitet

Dose(endringsmelding)

Krav til rapportering av data

 • Kun elektronisk innsending av data via Norsk helsenett. Les krav om elektronisk rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister (PDF)
 • Meldingsutveksler med støtte for rammeverket EbXml
 • Kryptering med offentlige virksomhetssertifikat (PKI)
 • Foretaket har fylt ut og sendt inn kontaktinformasjon via meldeskjema
 • Filene NPR-ident og NPR-melding sendes i to separate forsendelser.
 • Godtar kun meldingstyper (volven.no) og hodemelding i henhold til nasjonale krav
 • Data skal rapporteres på gyldig versjon av NPR-melding.
 • Meldingen skal validere ifølge meldingsskjema (innført fra 1.mai 2021). Unntak for vedtaksmelding og utvidet melding for covid-19-formål
 • Filstørrelse Norsk Helsenett: maksimal filstørrelse er 10 Mb i ferdig pakket tilstand via Norsk Helsenett (NHN-EDI). Ved større forsendelser kan tjenesten NHN-EDI-STOR (PDF) benyttes. Ta i så fall kontakt med Norsk Helsenett
 • Fra 1.1.2022 innføres merking av data som ikke fyller kvalitetskrav etter spesifikasjoner (PDF)

Testdata skal ikke rapporteres til helseregistrene

I flere tilfeller har Helsedirektoratet mottatt data som er benyttet til test og utprøving i helsetjenesten. Konsekvensen er at registrene mottar og lagrer feil informasjon som rapporteres videre til for eksempel kjernejournal, Pasientreiser og forskningsprosjekter. I tillegg kan ISF-oppgjøret bli feil. Både rapporteringsenhetene og Helsedirektoratet påføres mye ekstra arbeid og kostnader med å rydde opp i feil knyttet til dette.

Helsedirektoratet har ikke mulighet til å motta data fra test og utviklingsmiljøer, men har utviklet en valideringstjenestefor mottak av reelle data for kontroll og tilbakemelding om eventuelle feil før ordinær rapportering.

Les informasjonsbrev om saken som ble sendt ut i nov.19

Informasjonsmodell og meldinger

Avdeling helseregistres informasjonsmodell er en samling av rapporteringsformater for innsending av data til helseregistrene (NPR og KPR) og for videreformidling av data til andre helseregistre.

Gjeldende versjon av rapporteringsformater for innsending av data til NPR og KPR

Valideringstjenester for rapportering til avdeling helseregistre

Valideringstjenestene gir mulighet for kontroll av egne data før ordinær rapportering etter publiserte frister. Det er opprettet en egen valideringsadresse til rapportering av reelle data for valideringsformål. Tjenestene skal hjelpe rapporterende enheter og systemleverandører til å innfri publiserte krav til rapportering.

Valideringstjenestene består av:

 • Oppdaterte felles regler for kvalitetskontroll i fagsystemer og før rapportering
 • Validering av korrekt forsendelse og skjema hos NHN for test- og utviklingsmiljøer. Slik samsvarstest tilbys foreløpig for NPR melding Ordinær, og NPR melding Radiologi.
 • Kvitteringsløsninger for tilbakemelding om korrekt forsendelse og skjemavalidering
 • Tilbakemelding på format og struktur (skjema)
 • Tilbakemeldinger på felles semantiske og logiske regelsjekker (innhold)
 • Tilbakemeldingene er i maskinlesbar og leservennlig form
 • Tilbakemeldingene gis ved innsending til valideringsadressen og ved ordinær rapportering

1. Validering hos Helsedirektoratet

Validering av meldinger før ordinær rapportering sendes via Norsk Helsenett til EDI-adressen nprvalidering@edi.nhn.no med mottakers HER-Id 121017 slik det finnes i NHN Adresseregister Prod.

Tilbakemeldingene på skjema og innhold sendes etter innsending til valideringsadressen.

Tilbakemeldingene på skjema og innhold sendes også etter ordinær månedlig og tertialvis rapportering. Dette er innført fordi ikke alle rapporterende enheter sender til valideringsadressen for korreksjon av feil.

Spesialiserte rapporter i Excel oppstår på et senere trinn i valideringsprosessen og sendes som tidligere etter 1. tertialrapportering.

Forutsetninger for å sende til valideringsadressen

 • Avsender må være registrert som innrapporterende enhet i avdeling helseregistre (NPR). Kontaktinformasjon i form av navn og HER-id sendes til npr.support@helsedir.no.
 • Bruk NPRs virksomhetssertifikat fra NHNs adresseregister (prod) for kryptering av forsendelsen.
 • Meldinger sendes i henhold til nasjonale standarder, ebXML rammeverket, PKI kryptering og hodemelding. Se standarder for hodemelding (ehelse.no) og tekniske krav til meldingsutveksling ved innsending av data til NPR og KPR. 
 • Meldingstype: Se kodeverk OID=8279.  (For eksempel: NPR_ORD, NPR_STR, NPR_PAK, med flere.)
 • Attributtet Institusjon.institusjonID må inneholde avsenders organisasjonsnummer. Se meldingsdokumentasjon for nærmere spesifikasjon. Alternativt kan organisasjonsnummer 777777777 brukes av leverandører eller andre som ikke har en avtale om rapportering av data til KPR eller NPR.
 • Klassen Kontaktperson type 1 (Volven.no), Teknisk kontaktperson og type 15 EPJ leverandør (OID=8471, volven.no), må inneholde korrekt e-postadresse og mobilnummer til den/de som skal motta tilbakemeldinger via e-post idet tilbakemeldingene sendes kryptert med passord til oppgitt mobilnummer
 • Avsenders HER-id skal alltid oppgis.

Tilbakemeldinger sendes til  avsenders EDI-adresse og til oppgitt e-post adresse til teknisk kontaktperson. Feilene som er beskrevet i tilbakemeldingene skal korrigeres slik at de ikke gjentas ved senere registrering og rapportering. For bedre samarbeid mellom rapporteringsansvarlige og leverandører på teknisk og faglig nivå, så leveres tilbakemeldingene leveres i flere formater. Se detaljer i veiledningen (PDF) .

 • Tilbakemelding av skjemavalidering (skjemavalideringsrapport - XPR_VAL) inneholder resultatet av teknisk kontroll på format og struktur av den innsende meldingen, etter validering mot gjeldende avtalte skjema (xsd).
 • Tilbakemelding av innholdsvalidering (innholdsvalideringsrapport - XPR_ERR) inneholder resultatet av felles kontroller på semantikk og logikk (f.eks. datoangivelser)) av den innsendte meldingen.
 • Visningsfiler; html-fil for visning i nettleser (Chrome eller Firefox anbefales) og csv-fil for visning i Excel. Filene er ment å gi bedre lesbarhet for de som er ansvarlige for kvalitetskontroll ved registrering og rapportering

Les mer om kvitteringsløsninger og tilbakemeldinger (PDF)

2. Validering lokalt

Helsedirektoratet publiserer egne kvalitetskontroller og indikatorer som bør benyttes ved registrering, koding, uttrekk og rapportering.

Validering av skjema (format og struktur) 

Program for skjemavalidering til lokalt bruk. Benyttes av de som ikke sender data inn til valideringstjenesten.

Versjon Dato Filer for nedlasting Endringer
0.29.0.2 18.11.2021

Program for skjemavalidering (ZIP)

Følgeskriv/installasjonsveiledning/brukerveiledning (PDF)

Med støtte for validering også av versjon 56.0.1, basert på publiserte skjema pr. 11.11.2021 (skjema revisjoner 56.0.1.5)

Validering av innhold

NPR-Personidentifikasjon

Fødselsnummer skal rapporteres i NPR-IDE som er en egen separat melding. NPR-IDE skal inneholde fødselsnummer for de samme pasientene om er inkludert i innrapporterte aktivitetsdata for gjeldende periode.

RESH (Register for enheter i spesialisthelsetjenesten)

RESH gir en komplett oversikt over de organisatoriske enhetene i spesialisthelsetjenesten i Norge og brukes av Norsk pasientregister til å identifisere de som har rapportert inn data. Registret skal bidra til gode og sammenlignbare opplysninger om ressursbruk, aktivitet og resultater i spesialisthelsetjenesten.

Hvordan skaffe RESH-id

Er du avtalespesialist? Ta kontakt med Norsk pasientregister for å vedlikeholde eksisterende eller skaffe ny RESH-id som du skal bruke til rapportering av aktivitetsdata. Les mer om RESH på nhn.no

Organisering og arbeidsfordeling

De regionale helseforetakene har ansvar for å registrere sine enheter. Helsedirektoratet har ansvar for kodeverk og register. Avdeling Norsk pasientregister har ansvar for å registrere RESH-id for avtalespesialistene.

Kontakt

For rapportering av data for ulike områder, ta kontakt med:

AMK
Hakon Haaheim
934 22 510

Avtalespesialister
Adrian Tveit Lundemo
932 31 235

Personskader og ulykker
Inger Dahlstrom
982 45 136

Psykisk helsevern og TSB
Per Jørgen Indergard 
951 35 568

Frank Krogh
930 283 13

Ragnhild Bremnes
481 39 756

Somatikk (inkludert stråleterapi og radiologi)
Wenche Langfjord
975 38 034

Tor Gunnar Haaland Krokan
982 45 159

May-Britt Aronsen
930 28 321

Ventetider og fristbrudd
Aina Karstensen
926 84 339

Eva Kulsetås Handlykken
970 12 165

Innsending av data
Karl Tore Dahlstrom
952 07 946

NPR-melding
Jan Sigurd Dragsjø
928 69 877

RESH
Mette Ertsgaard
918 31 270

 

Først publisert: 06.03.2019 Sist faglig oppdatert: 06.04.2021 Se tidligere versjoner

Abonner på nytt eller oppdatert innhold