Registrere og rapportere data til NPR

Registreringsveiledere

Rundskriv og regelverk

Innkallingsbrev

Månedlig rapport gjelder venteliste og gjestepasientoppgjør. Meldinger som skal brukes er NPR-melding og NPR-ident.

Tertialrapport, årsrapport gjelder alle enheter innen spesialisthelsetjenesten og AMK. Meldinger som skal brukes er NPR-melding, NPR-ident og NPR-melding-TSB.

Måned i 2019 Dato Rapporteringsperiode Hva skal rapporteres
Januar 3. 1.1.- 31.12. 2018 Årsrapport (ekskl. avtalespesialister)
  ​10. 1.1.- 31.12. 2018 ​Årsrapport avtalespesialister
Februar 4. 1.1.- 31.12. 2018 
(årsdata, 2. gangs innsending)
Årsrapport
  4. 1.1.-31.01 2019 Månedlig rapport
Mars 4. 1.1.- 28.2. 2019 Månedlig rapport
April 2. 1.1.- 31.3. 2019 Månedlig rapport
Mai 3. 1.1.- 30.4. 2019
(1. tertial)
Tertialrapport (ekskl. avtalespesialister)
  ​10. 1.1.- 30.4. 2019 ​Tertialrapport avtalespesialister
24. 1.1.- 30.4. 2019
(1. tertial, 2. gangs innsending)*
Tertialrapport
Juni 4. 1.1.- 31.5. 2019 Månedlig rapport
Juli 2. 1.1.- 31.6. 2019 Månedlig rapport (Enheter med ISF-avtale) 
August 2. 1.1.- 31.7. 2019 Månedlig rapport
September 3. 1.1.- 31.8. 2019
(1. og 2. tertial)
Tertialrapport (ekskl. avtalespesialister)
  ​10. 1.1.- 31.8. 2019
(1. og 2. tertial)
​Tertialrapport avtalespesialister
24. 1.1.- 31.8. 2019 
(1. og 2. tertial, 2. gangs innsending)*
Tertialrapport
Oktober 2. 1.1.- 30.9. 2019 Månedlig rapport
November 4. 1.1.- 31.10. 2019 Månedlig rapport
Desember 3. 1.1.- 30.11. 2019 Månedlig rapport
Januar 2020 3. 1.1.- 31.12. 2019 (årsdata) Årsrapport (ekskl. avtalespesialister)
  ​10. 1.1.- 31.12. 2019 ​Årsrapport avtalespesialister 2019
Februar 2020 4. 1.1.-31.12. 2019 
(årsdata, 2. gangs innsending)*
Årsrapport

 * gjelder ikke AMK

Krav til rapportering av data

 Gjeldende krav

 • Kun elektronisk innsending av data via Norsk helsenett. Les krav om elektronisk rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister (PDF)
 • Meldingsutveksler med støtte for rammeverket EbXml
 • Kryptering med offentlige virksomhetssertifikat (PKI)
 • Foretaket har fylt ut og sendt inn kontaktinformasjon via meldeskjema
 • Filene NPR-ident og NPR-melding sendes i to separate forsendelser.
 • Filstørrelse Norsk Helsenett: maksimal filstørrelse er 10 Mb i ferdig pakket tilstand via Norsk Helsenett (NHN-EDI). Ved større forsendelser kan tjenesten NHN-EDI-STOR (PDF) benyttes. Ta i så fall kontakt med Norsk Helsenett

Kommende krav

Beskrivelse Dato
Test og valideringstjeneste i NPR bør benyttes for å sikre korrekte NPR-meldinger 1.10.2019
Godtar kun meldingstyper (volven.no) og hodemelding iht nasjonale krav 1.2.2020​
Godtar kun den versjonen av NPR-melding som gjelder for det året det rapporteres data for 1.2.2020​
Avviser meldinger som ikke validerer ifølge meldingsskjema 1.2.2020​
Avviser episoder som ikke validerer ifølge tekniske regelsjekker 1.2.2021

Informasjonsmodell og meldinger

Avdeling helseregistres informasjonsmodell er en samling av rapporteringsformater for innsending av data til helseregistrene (NPR og KPR) og for videreformidling av data til andre helseregistre.

Gjeldende versjon av rapporteringsformater for innsending av data til NPR og KPR

Validering av NPR-melding

Tjeneste for validering av NPR-melding

Systemleverandører og andre med tilsvarende behov kan få validert NPR-meldinger som de har under utvikling. NPR har satt opp en egen tjeneste som mottar meldinger i systemer som er identisk med produksjon. Løsningen produserer en tilbakemelding i XML format. Tilbakemeldingen inneholder informasjon om mangler og feil og sendes på epost til kontaktperson oppgitt i meldingen. 

Ved bruk av tjenesten benyttes følgende informasjon om Norsk pasientregister:

 • edi-adresse: nprvalidering@edi.nhn.no 
 • HER-id: 121017 i henhold til NHN Adresseregister Prod

Forutsetninger for bruk av NPRs valideringstjeneste

 • Send kontaktinformasjon (navn og HER-id) til npr.support@helsedir.no
 • NPR registrerer kontaktinformasjon i meldingsutveklser og det er klart for mottak av valideringsmelding
 • Meldingen må sendes elektronisk via Norsk Helsenett i henhold til nasjonale standarder, ebXML rammeverket og hodemelding
 • Avsender må ha lastet ned NPRs virksomhetssertifikat fra NHNs adresseregister

Krav til hodemelding

 • Gyldig HER-id for avsender og mottaker
 • Kodeverk OID=8279 brukes for identifikasjon av meldingstype
 • Meldingstype kan eksempelvis være NPR_KJERNEMELDING. Meldingstype NPR Overføring er utgått og skal ikke brukes

Viktig krav til innhold i NPR-meldingen som skal valideres

 • Må inneholde avsenders organisasjonsnummer som er registrert i mottakers foretaksregister. Alternativt kan organisasjonsnummer 777777777 brukes, som er et fiktivt foretak i NPR sitt foretaksregister.
 • Teknisk kontaktperson skal ha gyldig epostadresse.
 • Klassen Kontaktperson type 1, Teknisk kontaktperson må inneholde korrekt e-postadresse til den/de som skal motta tilbakemeldingen.

For mer informasjon om valideringtjenesten se infoskriv (PDF)

Valideringsregler

 • NPRs test og valideringstjeneste stiller krav til skjemavalidering og andre regler som også er publisert i informasjonsmodellen (NPR-melding).
 • NPRs valideringsregler for NPK gir en oversikt over hvordan NPR behandler innrapporterte forsendelser. Formålet er dokumentasjon og åpenhet om valideringsregler som anvendes ved mottak av data i NPR sitt mottakssystem.

NPR-Personidentifikasjon

Fødselsnummer skal rapporteres i NPR-PID som er en egen separat melding. NPR-PID skal inneholde fødselsnummer for de samme pasientene om er inkludert i innrapporterte aktivitetsdata for gjeldende periode.

RESH (Register for enheter i spesialisthelsetjenesten)

RESH gir en komplett oversikt over de organisatoriske enhetene i spesialisthelsetjenesten i Norge og brukes av Norsk pasientregister til å identifisere de som har rapportert inn data. Registret skal bidra til gode og sammenlignbare opplysninger om ressursbruk, aktivitet og resultater i spesialisthelsetjenesten.

Hvordan skaffe RESH-id

Er du avtalespesialist? Ta kontakt med Norsk pasientregister for å vedlikeholde eksisterende eller skaffe ny RESH-id som du skal bruke til rapportering av aktivitetsdata. Les mer om RESH på ehelse.no

Organisering og arbeidsfordeling

De regionale helseforetakene har ansvar for å registrere sine enheter. Helsedirektoratet har ansvar for kodeverk og register. Avdeling Norsk pasientregister har ansvar for å registrere RESH-id for avtalespesialistene.

Kontakt

For rapportering av data for ulike områder, ta kontakt med:

Avtalespesialister
Inger.Dahlstrom@helsedir.no
982 45 136

Personskader og ulykker
Morten.Stover@helsedir.no
952 53 772

Psykisk helsevern og TSB
Per.Jorgen.Indergard@helsedir.no
951 35 568

Frank.Krogh@helsedir.no
930 283 13

Somatikk
Wenche.Langfjord@helsedir.no
469 15 584

Marte.Kjelvik@helsedir.no
926 05 457

Tor.Krokan@helsedir.no
982 45 159

May-Britt.Aronsen@helsedir.no
930 28 321

Ventetider og fristbrudd
Aina.Karstensen@helsedir.no
926 84 339

Eva.Kulsetas.Handlykken@helsedir.no
97012165

Innsending av data
Karl.Tore.Dahlstrom@helsedir.no
952 07 946

NPR-melding
Iver.Nordhuus@helsedir.no
948 56 855

RESH
Mette.Ertsgaard@helsedir.no
918 31 270

 

Først publisert: 06.03.2019