Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Beskrivelse av innhold i NPR

Type opplysninger 

Når det er relevant og nødvendig for å fremme registerets formål (lovdata.no), skal følgende opplysninger registreres i Norsk pasientregister.

​Personopplysninger
 • fødselsnummer eller annet entydig identifikasjonsnummer
 • bostedskommune

Administrative opplysninger
 • henvisning
 • behandlende institusjon
 • konsultasjon og/eller innleggelse
 • pasientrettigheter
 • dødstidspunkt
 • samtykkeadministrative opplysninger for sykdoms- og kvalitetsregistre
​Medisinske opplysninger
 • ​fagområde
 • diagnose/diagnosekoder
 • behandling/prosedyrekoder
 • tidspunkt for oppstart og avslutning av behandling
 • takst
 • opplysninger om bruk av tvang
  rusbruk
​Sosiale opplysninger
 • ​boligforhold
 • omsorgssituasjon
​Opplysninger om ulykker og skader
 • ​kontaktårsak/skademekanisme/alvorlighetsgrad
 • aktivitet på skadetidspunkt
 • skadested
 • skadetidspunkt
 • arbeidsgivers bransje 
​Opplysninger fra AMK-sentralene
 • ​tidspunkt, sambandsvei, innringer
 • AMK-reaksjonstid
 • prehospital responstid
 • hendelses- og leveringssted
 • kjønn og bostedsopplysninger

Variabler, kodeverk og dataenheter

HRR metadatabase viser variabler, definisjoner og kodeverk i Norsk pasientregister og andre sentrale helseregistre.

Variables in English / Variabler med engelsk oversettelse(XLS)

​Dataenhet Beskrivelse​

Pasient

En person som henvender seg til helsevesenet med anmodning om helsehjelp, eller som helsevesenet gir eller tilbyr helsehjelp i individuelle tilfeller.

Episode

Tidsperiode hvor pasienten får helsehjelp ved én og samme helseinstitusjon for ett og samme helseproblem.

En episode kan være en poliklinisk kontakt eller et avdelingsopphold (dagopphold eller døgnopphold).

En episode betegner aktivitet, ikke bare behandling.

Sykehusopphold

Gruppering av episoder for økonomisk oppgjør. Episoder som henger sammen i tid og slås sammen til opphold ut fra ISF-regelverket.

Henvisning

Formell anmodning om at en helseinstitusjon skal utrede og/eller behandle pasientens helseproblem.

Data hentet fra Henvisningen/Søknaden. Inneholder også data som før er anvendt til Ventelisteoppføringer. Dersom en pasient ankommer som Ø-hjelp skal en Henvisning genereres.

Personskade

Opplysninger om årsakene til og omstendighetene rundt en personskade, tilsvarende "Core minimum data set" i  WHO/CDC-guidelines.

Ruskartlegging

Pasientens situasjon ved episodestart, eventuelle kartlegginger i løpet av behandlingen og eventuell oppfølging etter behandlingsslutt.

Prehospital hendelse

En hendelse hvor det oppstår et medisinsk hjelpebehov eller behov for transport av pasienter. En hendelse kan ha én eller flere henvendelser, pasienter og tiltak. En rapportert hendelse gir blant annet informasjon om hvem som tar kontakt, hastegrad, iverksatte tiltak, responstider og stedfester hendelses og leveringssted.

Datasett

Beskrivelser av datasett for somatikk, psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge, rehabiliteringsinstitusjoner, avtalespesialister, personskadedata, TSB, sykestuene i Finnmark og AMK-sentralene

Datakvalitet

Dekningsgrad

Et registers dekningsgrad indikerer i hvilken grad opplysninger om pasienter innenfor målgruppen faktisk blir rapportert til registeret. Her anvendes begrepet kompletthet (eng. completeness) for å definere dekningsgrad. Det innebærer at det er individbasert dekningsgrad som beregnes. 
Ved beregning av dekningsgrad må det utvikles inklusjons- og eksklusjonskriterier for uttrekk av data, for å identifisere samme målpopulasjon i NPR som i kvalitetsregisteret. Slike kriterier kan være koder fra medisinske kodeverk som ICD-10, NCSP og NCMP, samt variabler som kjønn, alder og tidspunkt for behandling.
NPRs dekningsgrad beregnes ved å finne andelen observasjoner NPR i forhold til totalt antall observasjoner i NPR og kvalitetsregistret. Dekningsgraden varierer mellom 0 og 100 %.

Kvalitetsregister Kategori​ Sektor Årganger​

Dekningsgrad %​

Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer

​Revmatologi Somatikk 2016​ ​98,9

​Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer

​Autoimmune sykdommer Somatikk ​2008-2014 95,2​

Norsk register for kronisk obstruktiv lungesykdom

​Luftveier Somatikk ​2015 ​99,8

​Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi

​Andre Somatikk ​2016 ​93,5

Norsk MS-register og -biobank

​Nervesystemet Somatikk ​2008-2016 ​97,2

​Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (rygg)

​Muskel og skjelett Somatikk ​2015-2016 ​86,6

Nasjonalt barnehofteregister

​Muskel og skjelett Somatikk ​2010-2015 ​94,1

Norsk gynekologisk endoskopiregister

​Gynekologi Somatikk ​2016 ​98,9

​Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

​Diabetes Somatikk 2015​ 99,5

Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve-ganespalte

​Annet Somatikk​ ​2011-2014​ ​​96,0

​Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (rygg)

​​Muskel og skjelett Somatikk​ ​2010-2015 ​91,7​

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (degenerativ nakke)

​Muskel og skjelett Somatikk​ ​2012-2015 ​86,2

​Cerebralpareseregisteret i Norge

​Nervesystemet Somatikk​ ​Fødselsår 2007-2010 ​96,5

Norsk gynekologisk endoskopiregister

​Gynekologi Somatikk ​2015 ​99,3

Nasjonalt hoftebruddregister

​Muskel og skjelett Somatikk 2013-2014​ ​96,7

​Nasjonalt korsbåndregister

​Muskel og skjelett Somatikk ​2013-2014 86,1​

​Nasjonalt register for leddproteser

​Muskel og skjelett Somatikk ​2008-2014 97,9

Nasjonalt register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

​Nervesystemet Somatikk 2009-2014​ 97,7​

​Nasjonalt barnehofteregister

​Muskel og skjelett Somatikk​ ​2010-2013 85,5​

​Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

​Kreft Somatikk​ 2008-2013​ ​92,6

​Norsk gynekologisk endoskopiregister

​Gynekologi Somatikk ​2014 ​99,3

​Nasjonalt korsbåndregister

Muskel og skjelett​ Somatikk​ 2008-2012​ 83,5​

​Nasjonalt hoftebruddregister

​Muskel og skjelett​ Somatikk​ 2008-2012​ ​88,4

​Cerebral pareseregisteret i Norge

​Nervesystemet Somatikk​ ​Fødselsår 1996-2007 ​97,7

Først publisert: 06.03.2019 Sist faglig oppdatert: 13.12.2021 Se tidligere versjoner