Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Datasett

Skillet mellom hva som er somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) gjøres ut fra hvilken type avdeling aktiviteten har foregått på.

Psykisk helsevern voksne og TSB er flere steder organisert sammen, og kan være vanskelig å skille. NPR deler opp slik som i SSB og SAMDATA. Med denne inndelingen ser vi at noen pasienter med rusrelatert hovedtilstandskode eller fagområde får sin helsehjelp i psykisk helsevern.

Somatikk

Periode

Fra og med 1997

Personidentifiserbart

Fra og med 2008

Dataenheter

Pasient

Episode

Sykehusopphold

Henvisning

Innhold og avgrensning

Inkluderer både aktivitet som er ISF-finansiert og aktivitet med annen finansiering. For eksempel aktivitet ved statlige spesialsykehus, aktivitet finansiert av ordningen «Raskere tilbake» og aktivitet for pasienter med bostedsadresse utenfor Norge eller ugyldig/ukjent bostedsadresse.
Se regelverk for innsatsstyrt finansiering (ISF) og DRG-systemet.

Datagrunnlaget avviker noe fra det som ligger til grunn for innsatsstyrt finansiering (ISF) og Statistisk sentralbyrå (SSB).

 • Datagrunnlaget for ISF omfatter kun aktivitet (innleggelser og konsultasjoner) finansiert gjennom ISF.

 • SSB ekskluderer aktivitet ved fødestuer og institusjoner som ikke er definert som sykehus i Virksomhets- og foretaksregisteret. Denne aktiviteten er inkludert i NPR sitt datagrunnlag.

Rapporteringsformat

Frekvens

​Tertialvis

Psykisk helsevern for voksne

Periode

2008 -->

Personidentifiserbart

2008 -->

Dataenheter

Pasient

Episode

Henvisning

Innhold og avgrensning
 • Inkluderer all aktivitet innen psykisk helsevern ved sykehus og private institusjoner i spesialisthelsetjenesten.

 • Inkluderer alle polikliniske kontakter, dagbehandlinger og døgnopphold som er ISF-finansiert eller har annen statlig finansiering.

 • Private institusjoner som inngår er de med aktivitet som er finansiert gjennom et regionalt helseforetak, eller institusjoner som er med i Fritt behandlingsvalg.

Aktivitet hos private avtalespesialister innen psykisk helsevern er ikke inkludert. Se datasett for avtalespesialister psykisk helsevern.

​​Rapporteringsformat

​NPR-melding

Frekvens 

Psykisk helsevern for barn og unge

 Periode

2003 -->

 Personidentifiserbart

2008 -->

 Dataenheter

Pasient

Episode

Henvisning

Innhold og avgrensning
 • Inkluderer all aktivitet innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) ved sykehus og private institusjoner i spesialisthelsetjenesten.

 • NPR sitt datagrunnlag for nasjonal statistikk inkluderer alle polikliniske kontakter, dagbehandlinger og døgnopphold, både det som er ISF-finansiert og det som har annen statlig finansiering.

 • Private institusjoner som inngår er de med aktivitet som er finansiert gjennom et regionalt helseforetak, eller institusjoner som er med i Fritt behandlingsvalg.

Aktivitet hos private avtalespesialister innen psykisk helsevern er ikke inkludert. Se datasett for avtalespesialister psykisk helsevern.

Rapporteringsformat

​NPR-melding

Frekvens

Rehabiliteringsinstitusjoner

Periode

2006 -->

Personidentifiserbart

2009 -->

Dataenheter

Pasient

Episode

Henvisning

Innhold og avgrensning
 • Inneholder informasjon om opptrening av funksjonssvikt etter blant annet sykdom og skader i muskel/skjelett- og nervesystem.

 • Rehabiliteringsinstitusjonene er finansiert gjennom avtale med et regionalt helseforetak. RHF-ene kjøper et gitt antall plasser innenfor alle diagnosegrupper (ytelser). Det er disse oppholdene som rapporteres til NPR.

Opphold gjennom NAV, selvbetalende opphold og forsikringsfinansierte opphold er ikke inkludert.

​Rapporteringsformat

​2006–2013: Eget rapporteringsformat for private rehabiliteringsinstitusjoner. 

2014 --> NPR-melding.

Frekvens

Avtalespesialister somatikk

Periode

2006 -->

Personidentifiserbart

2009 -->

Dataenheter

Pasient

Episode

Henvisning

Innhold og avgrensning
 • Inkluderer aktivitet hos avtalespesialister innen psykologi og psykiatri som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.

 • Inkluderer poliklinisk aktivitet for pasienter med bostedsadresse i og utenfor Norge samt ugyldig/ukjent bostedsadresse.

Se registreringsveiledere for mer informasjon.

Rapporteringsformat

​NPR-melding

Frekvens

Avtalespesialister psykisk helsevern

Periode

2008 -->

Personidentifiserbart

2008 -->

Dataenheter

Pasient

Episode

Henvisning

Innhold og avgrensning
 •  
 •  
 •  
 • Inkluderer aktivitet hos avtalespesialister innen psykologi og psykiatri som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.

 • Inkluderer poliklinisk aktivitet for pasienter med bostedsadresse i og utenfor Norge samt ugyldig/ukjent bostedsadresse.

Se registreringsveiledere for mer informasjon.

Rapporteringsformat

​NPR-melding

Frekvens

Personskadedata

Periode

2009 -->

Personidentifiserbart

2009 -->

Dataenheter

Pasient

Personskade

Innhold og avgrensning

Informasjon om ulykker og skader behandlet ved akuttmottak ved somatiske sykehus, legevakter knyttet til sykehus og enkelte kommunale legevakter.

Informasjonen som rapporteres tilsvarer felles minimum datasett (FMDS) i  WHO/CDC-guidelines.

Det skal rapporteres FMDS for alle skadetilfeller som behandles i sykehus og ved de kommunale legevaktene i Oslo, Bergen og Trondheim.

 

Rapporteringsformat

​NPR-melding

Frekvens
​Veiledere og skjema

Registreringsveiledere

 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Periode

2009 -->

Personidentifiserbart

2009 -->

Dataenheter

Pasient

Episode

Henvisning

Innhold og avgrensning
 • Inkluderer all aktivitet innen TSB ved sykehus og private institusjoner i spesialisthelsetjenesten. Private institusjoner som inngår er de med aktivitet som er finansiert gjennom et regionalt helseforetak, eller institusjoner som er med i Fritt behandlingsvalg.

 • Inkluderer alle polikliniske kontakter, dagbehandlinger og døgnopphold som er ISF-finansiert eller har annen statlig finansiering.

TSB ble egen sektor i spesialisthelsetjenesten i 2007, og rapporteringen fra sektoren kom i gang fra 2009.

Rapporteringsformat

​NPR-melding

Frekvens

Situasjon ved behandlingsstart (TSB) 

Periode

2009 -->

Personidentifiserbart

2009 -->

Dataenheter

Pasient

Ruskartlegging

Innhold og avgrensning
 • Inkluderer ruskartlegging fra TSB ved sykehus og private institusjoner i spesialisthelsetjenesten.

 • Når en pasient påbegynner behandlingen i TSB skal det registreres opplysninger om pasientens situasjon ved behandlingsstart. Datasettet gir informasjon om pasientens rushistorikk og rusmiddelbruk, samt informasjon om psykisk helse, boligforhold og omsorgssituasjon.

 • Private institusjoner som inngår er de med aktivitet som er finansiert gjennom et regionalt helseforetak, eller institusjoner som er med i Fritt behandlingsvalg.

 •  
 • Situasjon ved behandlingsstart skal registreres også når behandlingen gis ved en enhet organisatorisk underlagt psykisk helsevern. 

TSB ble egen sektor i spesialisthelsetjenesten i 2007, og rapporteringen fra sektoren kom i gang fra 2009.

Rapporteringsformat

​NPR-melding

Frekvens
Veiledere og skjema

Registreringsveileder for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Sykestuene i Finnmark

Periode

2009-2017 (Avsluttet)

Personidentifiserbart

2009-2017 (Avsluttet)

Dataenheter

Pasient

Episode

Innhold og avgrensning

Inkluderer aktivitet fra sykestuene i Finnmark.

Sykestuene er et samarbeidsprosjekt mellom 16 kommuner i Finnmark, Helse Finnmark HF, Helse Nord RHF og Helsedirektoratet. Det er i alt 16 sykestuer med til sammen 40 senger. Disse kan tilby observasjon og en del diagnostikk og behandling på annenlinjenivå, og er et viktig ledd i helsetjenesten i utkantstrøk. 

Rapporteringsformat

Eget rapporteringsformat basert på excel.

​Frekvens

​Årlig (Avsluttet)

AMK-sentraler

Periode

2010 -->

Personidentifiserbart

Nei

Dataenheter

Prehospital henvendelse

Innhold og avgrensning

Inkluderer data fra alle landets AMK- sentraler.

AMK-sentralene håndterer henvendelser om akuttmedisinsk bistand på medisinsk nødnummer 1-1-3 og andre kommunikasjonslinjer. AMK-sentralene gjør prioriteringer, iverksetter tiltak for å løse oppdragene på en forsvarlig måte.

Inkluderer også data om andre tjenester fra AMK. For eksempel koordinering av bestilte ambulanseoppdrag og formidling av øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

Se registreringsveileder for informasjon om rapporteringskriterier

Rapporteringsformat

​NPR-melding

Frekvens

​Tertialvis

Ventetider og pasientrettigheter

Periode

1998 -->

 • Somatikk

 • Psykisk helsevern for barn og unge

 • Psykisk helsevern for voksne

2006 -->

 • Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Personidentifiserbart

2010 -->

Dataenheter

Pasienter

Henvisninger

Ventelistemål som ventetid, ventende og tatt til behandling

Innhold og avgrensning

Inkluderer ventetider og pasientrettigheter basert på henvisninger som er sendt til spesialisthelsetjenesten. Ventetid er perioden fra en ekstern henvisning mottas til ventetiden avsluttes. Ventetiden avsluttes enten ved at pasienten starter på utredning/behandling eller av andre årsaker.

Informasjon som lagres i registeret er for eksempel:

 • hvilke vurderinger som gjøres av spesialisthelsetjenesten

 • hvilken helsehjelp pasienten skal motta til hvilken tid

 • pasientrettigheter som tid til vurdering og fristfastsettelse for helsehjelp

Ventelistedata fra perioden før 2011 har begrensninger. Ventsys inneholdt ikke informasjon om frist for nødvendig helsehjelp, utfall av vurdering av henvisning, datoer for utsettelser, Fritt behandlingsvalg eller debitor.

Les rapporter om Kvalitet i ventelistedata (PDF) og Utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten(PDF)

Rapporteringsformat

​1997-2007: Ventsys

2008-2010: Ventsys og NPR-melding

2011 --> NPR-melding 

Frekvens

​Månedlig

Først publisert: 11.04.2019 Siste faglige endring: 03.08.2023 Se tidligere versjoner