Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Søk om data fra KPR

Helsedataservice er etablert med felles søknadsskjema for flere helseregistre. Noen søknader skal til helsedata.no mens andre skal inn via altinn.no. Les instruksjonene nøye før du velger skjema.

Kommunalt pasient- og brukerregister inneholder data om alle innbyggere som har søkt om eller mottar tjenester fra sin kommune. Se innhold i KPR

Statistikk/anonyme opplysninger 

 • Statistikk er aggregerte anonyme opplysninger. Et eksempel er antall konsultasjoner hos fastlege per år. Anonyme opplysninger kan ikke inneholde fødselsnummer eller så mange opplysninger at enkeltpersoner kan gjenkjennes.  
 • Dersom et anonymt datasett ikke dekker prosjektets behov, kan det søkes om personidentifiserbare opplysninger. 
 • Statistikk/anonyme opplysninger kan ikke utleveres til formål som er uforenelige med formålet til KPR. Bare opplysninger som er relevante og nødvendige for prosjektet kan utleveres. 

Søker du om statistikk, så legg gjerne ved en mal for hvordan du ønsker oppsettet av tabellen(e).

Personidentifiserbare opplysninger

 • Personidentifiserbare opplysninger kan knyttes til enkeltpersoner, enten direkte eller indirekte.
 • Direkte personidentifiserbare opplysninger er for eksempel fødselsnummer.
 • Indirekte personidentifiserbare opplysninger er opplysninger der fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, men hvor opplysningene likevel kan knyttes til enkeltpersoner.

Personidentifiserbare opplysninger utleveres kun dersom:

 • Det ikke strider mot registerets formål
 • Det er ubetenkelig ut fra etiske hensyn
 • Mottakeren kan godtgjøre at behandlingen oppfyller vilkårene i personvernforordningen artikkel 6 og 9
 • Opplysningene er relevante og nødvendige for prosjektet og dette er begrunnet i søknaden. 

Viktig informasjon du må oppgi hvis du søker om personidentifiserbare opplysninger:

 • Begrunn hvorfor det er nødvendig med personidentifiserbare opplysninger.
 • Oppgi alltid navn og epost-adresse til:
  • Prosjektleder: ansvarlig person for den daglige driften av forskningsprosjektet.
  • Forskningsansvarlig: institusjonens øverste leder eller den som institusjonens øverste leder har delegert oppgaven til.
  • Behandlingsansvarlig: institusjonens øverste leder; den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.
 • Alle nødvendige vedlegg skal sendes inn sammen med søknaden:

Vedlegg

Utlevering til medisinsk og helsefaglig forskning Utlevering til andre formål
Forskningsprotokoll, jf. helseforskningsloven § 6. x x
Søknader som er sendt til Regional Etisk Komité (REK) x x
Søknader som er sendt til Helsedirektoratet   x
Etisk vurdering (eller tidligere forhåndsgodkjenning) mottatt fra Regional Etisk Komité (REK) x  
Dispensasjon fra taushetsplikten mottatt fra Regional Etisk Komité(REK) jf helseforskningsloven § 35 x  
Behandlingsgrunnlag som godtgjør at vilkårene i personvernforordningen art 6 (a-f) og art 9 (a-j) er oppfylt, og på hvilken måte vilkårene er oppfylt (ta eventuelt kontakt med eget personvernombud eller dataansvarlig for prosjektet) x x
For samtykkebaserte prosjekter skal informasjonsskriv og mal for samtykkeskjema vedlegges x x
Signert bekreftelse fra dataansvarlig på søkerinstitusjonen om at prosjektet er forankret i virksomheten x x
Eventuelle tidligere søknader om konsesjon som er sendt til Datatilsynet x x
Eventuelle tidligere konsesjoner som er mottatt fra Datatilsynet x x
Dispensasjon fra taushetsplikten mottatt fra Regional Etisk Komité(REK) jf helsepersonelloven § 29 evt fra Helsedirektoratet jf helsepersonelloven § 29b   x

 

Velg skjema 

Helsedataservice er etablert og skal behandle alle søknader til formål forskning. Søknader til andre formål sendes til Helsedirektoratet. 

Økt saksbehandlingstid: Det har over tid vært betydelig økning i antall søknader om personidentifiserbare opplysninger fra NPR og KPR til  forskningsformål. Mottatte søknader behandles fortløpende og forventet saksbehandlingstid er for tiden minimum 4 måneder.

Formål Type søknad Skjema for Kontaktinfo
Forskning

Ny søknad

Prosjektendringer

Opplysninger for ny periode

Statistikk (helsedata.no)

Personidentifiserbare opplysninger (helsedata.no)

service@helsedata.no

Administrasjon, styring og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester

Etablering og kvalitetssikring av sykdoms- og kvalitetsregistre eller

Bidra til kunnskap som grunnlag for forebygging av ulykker og skader

Ny søknad

Prosjektendringer

Opplysninger for ny periode

Statistikk

Personidentifiserbare opplysninger (altinn.no)

helseregistre@helsedir.no

Kobling med andre registre

Les om sammenstilling av data, koblingsprosesser og dataflyt på helsedata.no

Krav til forsendelser

 • Søker du om personidentifiserbare data og skal sende fødselsnummer til KPR, så skal disse ikke legges ved søknaden. Du vil motta rutine for dette.
 • Ved utlevering av fødselsnummer vil du motta to separate forsendelser, en med fødselsnummer og en med helseopplysninger.  
 • KPR utleverer normalt data i det filformatet som er oppgitt i søknaden.     

Taushetsplikt 

 • Opplysningene i KPR er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også for den som har søkt om og fått utlevert personidentifiserbare opplysninger fra KPR, jf. helseregisterloven § 17 og helsepersonelloven § 21 flg. 
 • Før utlevering av data fra KPR må søker bekrefte at vilkårene for utlevering er mottatt og akseptert.  
 • Søker du om personidentifiserbare opplysninger (direkte eller indirekte) må du normalt innhente samtykke fra de registrerte eller søke om dispensasjon fra taushetsplikt hos en Regional Etisk Komité (REK) eller Helsedirektoratet.  
 • Unntak fra taushetsplikten kan gjøres, jf. helsepersonelloven kapittel 5
 • Gjelder søknaden indirekte personidentifiserbare opplysninger kan unntaket fra taushetsplikt i helseregisterloven §20 komme til anvendelse. Ta kontakt med KPR for veiledning. 
 • Eventuelle brudd på taushetsplikt kan bli sanksjonert etter reglene i Helseregisterloven kapittel 5.  

Pris og leveringsfrister 

Pris: 

 • Pris per time NOK 1100,- eks. mva. 
 • Helsedirektoratet fakturerer medgått tid til saksbehandling, minimum to timer.  

Leveringsfrister: 

 • Opplysninger kun fra KPR - 30 virkedager 
 • Opplysninger fra KPR sammenstilt med andre datakilder - 60 virkedager  

Økt saksbehandlingstid: Det har over tid vært betydelig økning i antall søknader om personidentifiserbare opplysninger fra NPR og KPR til  forskningsformål. Mottatte søknader behandles fortløpende og forventet saksbehandlingstid er for tiden minimum 4 måneder.

Fristen løper fra komplett søknad er mottatt.

Først publisert: 08.04.2019