Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Søk om data fra KPR

Helsedataservice er etablert med felles søknadsskjema for flere helseregistre. Noen søknader skal til helsedata.no mens andre skal inn via altinn.no. Les instruksjonene nøye før du velger skjema.

Kommunalt pasient- og brukerregister inneholder data om alle innbyggere som har søkt om eller mottar tjenester fra sin kommune. Se innhold i KPR

Statistikk/anonyme opplysninger 

 • Statistikk er aggregerte anonyme opplysninger. Et eksempel er antall konsultasjoner hos fastlege per år. Anonyme opplysninger kan ikke inneholde fødselsnummer eller så mange opplysninger at enkeltpersoner kan gjenkjennes.  
 • Dersom et anonymt datasett ikke dekker prosjektets behov, kan det søkes om personidentifiserbare opplysninger. 
 • Statistikk/anonyme opplysninger kan ikke utleveres til formål som er uforenelige med formålet til KPR. Bare opplysninger som er relevante og nødvendige for prosjektet kan utleveres. 

Søker du om statistikk, så legg gjerne ved en mal for hvordan du ønsker oppsettet av tabellen(e).

Personidentifiserbare opplysninger

 • Personidentifiserbare opplysninger kan knyttes til enkeltpersoner, enten direkte eller indirekte.
 • Direkte personidentifiserbare opplysninger er for eksempel fødselsnummer.
 • Indirekte personidentifiserbare opplysninger er opplysninger der fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, men hvor opplysningene likevel kan knyttes til enkeltpersoner.

Personidentifiserbare opplysninger utleveres kun dersom:

 • Det ikke strider mot registerets formål
 • Det er ubetenkelig ut fra etiske hensyn
 • Mottakeren kan godtgjøre at behandlingen oppfyller vilkårene i personvernforordningen artikkel 6 og 9
 • Opplysningene er relevante og nødvendige for prosjektet og dette er begrunnet i søknaden. 

Viktig informasjon du må oppgi hvis du søker om personidentifiserbare opplysninger:

 • Begrunn hvorfor det er nødvendig med personidentifiserbare opplysninger.
 • Oppgi alltid navn og epost-adresse til:
  • Prosjektleder: ansvarlig person for den daglige driften av forskningsprosjektet.
  • Forskningsansvarlig: institusjonens øverste leder eller den som institusjonens øverste leder har delegert oppgaven til.
  • Behandlingsansvarlig: institusjonens øverste leder; den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.
 • Alle nødvendige vedlegg skal sendes inn sammen med søknaden:

Vedlegg

Utlevering til medisinsk og helsefaglig forskning Utlevering til andre formål
Forskningsprotokoll, jf. helseforskningsloven § 6. x x
Søknader som er sendt til Regional Etisk Komité (REK) x x
Søknader som er sendt til Helsedirektoratet   x
Etisk vurdering (eller tidligere forhåndsgodkjenning) mottatt fra Regional Etisk Komité (REK) x  
Dispensasjon fra taushetsplikten mottatt fra Regional Etisk Komité(REK) jf helseforskningsloven § 35 x  
Behandlingsgrunnlag som godtgjør at vilkårene i personvernforordningen art 6 (a-f) og art 9 (a-j) er oppfylt, og på hvilken måte vilkårene er oppfylt (ta eventuelt kontakt med eget personvernombud eller dataansvarlig for prosjektet) x x
For samtykkebaserte prosjekter skal informasjonsskriv og mal for samtykkeskjema vedlegges x x
Signert bekreftelse fra dataansvarlig på søkerinstitusjonen om at prosjektet er forankret i virksomheten x x
Eventuelle tidligere søknader om konsesjon som er sendt til Datatilsynet x x
Eventuelle tidligere konsesjoner som er mottatt fra Datatilsynet x x
Dispensasjon fra taushetsplikten mottatt fra Regional Etisk Komité(REK) jf helsepersonelloven § 29 evt fra Helsedirektoratet jf helsepersonelloven § 29b   x

 

Velg skjema 

Helsedataservice er etablert og skal behandle alle søknader til formål forskning. Søknader til andre formål sendes til Helsedirektoratet. 

Formål Type søknad Skjema for Kontaktinfo
Forskning
 • Ny søknad
 • Prosjektendringer
 • Opplysninger for ny periode
service@helsedata.no

Administrasjon, styring og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester

Etablering og kvalitetssikring av sykdoms- og kvalitetsregistre eller

Bidra til kunnskap som grunnlag for forebygging av ulykker og skader

 • Ny søknad
 • Prosjektendringer
 • Opplysninger for ny periode
helseregistre@helsedir.no

Kobling med andre registre

Les om sammenstilling av data, koblingsprosesser og dataflyt på helsedata.no

Krav til forsendelser

 • Søker du om personidentifiserbare data og skal sende fødselsnummer til KPR, så skal disse ikke legges ved søknaden. Du vil motta rutine for dette.
 • Ved utlevering av fødselsnummer vil du motta to separate forsendelser, en med fødselsnummer og en med helseopplysninger.  
 • KPR utleverer normalt data i det filformatet som er oppgitt i søknaden.     

Taushetsplikt 

 • Opplysningene i KPR er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også for den som har søkt om og fått utlevert personidentifiserbare opplysninger fra KPR, jf. helseregisterloven § 17 og helsepersonelloven § 21 flg. 
 • Før utlevering av data fra KPR må søker bekrefte at vilkårene for utlevering er mottatt og akseptert.  
 • Søker du om personidentifiserbare opplysninger (direkte eller indirekte) må du normalt innhente samtykke fra de registrerte eller søke om dispensasjon fra taushetsplikt hos en Regional Etisk Komité (REK) eller Helsedirektoratet.  
 • Unntak fra taushetsplikten kan gjøres, jf. helsepersonelloven kapittel 5
 • Gjelder søknaden indirekte personidentifiserbare opplysninger kan unntaket fra taushetsplikt i helseregisterloven §20 komme til anvendelse. Ta kontakt med KPR for veiledning. 
 • Eventuelle brudd på taushetsplikt kan bli sanksjonert etter reglene i Helseregisterloven kapittel 5.  

Saksbehandling

Helsedirektoratet utleverer data fra KPR og NPR i ulike kategorier. Vi saksbehandler dette avhengig av utvalgskriteriene og skiller her mellom;

 • Anonym statistikk
 • Anonyme data sammenstilt med andre registre
 • Personidentifiserbare data

Søknader om anonyme data sammenstilt med andre registre og personidentifiserbare data vil først vurderes av jurist. Det er viktig at søknaden er komplett når den sendes inn slik at vi har et fullstendig vurderingsgrunnlag. I noen tilfeller vil det likevel være nødvendig for oss å be om tilleggsopplysninger eller avklaringer, og det er viktig at forespørsler fra oss svares ut så raskt som mulig for å unngå forsinkelser i saksbehandlingen. Hvis søknaden gjelder data for en periode som ikke er ferdigstilt vil vi opplyse om når data vil være tilgjengelige. Dersom du gjør tilleggsbestillinger i samme sak vil det måtte beregnes ny frist.

Lang behandlingstid

For tiden har dessverre alle sentrale registerforvaltere betydelig lengre ventetider enn ønskelig på utlevering av data til forskningsformål. Vi beklager dette og skjønner godt frustrasjonen og utfordringene dette skaper i forskningsmiljøene og deres prosjekter.

Behandlingstid som nå må beregnes fra komplett søknad er mottatt til dataleveranse finner sted er: 

 • 2 mnd. for utlevering av anonym statistikk
 • 12 mnd. for utlevering av anonyme data sammenstilt med andre registre
 • 12 mnd. for utlevering av personidentifiserbare data

Helsedirektoratet ansetter nå flere nye saksbehandlere for behandling av søknader om data fra KPR og NPR. Når medarbeiderne er på plass og opplæring gjennomført, vil kapasiteten øke og saksbehandlingstiden vil gå ned. Vi estimerer at dette tiltaket vil ta effekt fra ca. 4. kvartal 2022.

Pris på tjenesten

Iht. forskriftene for KPR/NPR beregner Helsedirektoratet gebyr for denne tjenesten etter medgått tid. Timeprisen er for tiden NOK 1.100,- eks. mva. med en minstepris på NOK 2.200,- eks. mva.
Ved spørsmål om saksbehandlingen, ta kontakt på e-post: helseregistre@helsedir.no

Først publisert: 08.04.2019 Sist faglig oppdatert: 22.09.2022 Se tidligere versjoner