Søk om data fra KPR

Søknad om data fra kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) sendes inn via altinn.no.

Hvilke data kan utleveres

Kommunalt pasient- og brukerregister inneholder data om alle innbyggere som har søkt om eller mottar tjenester fra sin kommune. Se innhold i KPR

Statistikk/anonyme opplysninger 

Statistikk er aggregerte anonyme opplysninger. Et eksempel kan være antall konsultasjoner hos fastlege per år. Anonyme opplysninger kan ikke inneholde fødselsnummer eller så mange opplysninger at enkeltpersoner kan gjenkjennes.  

 

Vilkår for utlevering av statistikk/anonyme opplysninger  

 • Statistikk/anonyme opplysninger kan ikke utleveres til formål som er uforenelige med formålet til KPR 
 • Bare opplysninger som er relevante og nødvendige for prosjektet kan utleveres 

Dersom et anonymt datasett ikke dekker prosjektets behov, kan det søkes om personidentifiserbare opplysninger. 

Personidentifiserbare opplysninger 

Personidentifiserbare opplysninger kan knyttes til enkeltpersoner, enten direkte eller indirekte.  

Indirekte personidentifiserbare opplysninger er opplysninger der navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet men hvor opplysningene likevel kan knyttes til enkeltpersoner.  

Direkte personidentifiserbare opplysninger er for eksempel fødselsnummer, D-nummer og lignende.  

 

Vilkår for utlevering av personidentifiserbare opplysninger 

Opplysningene kan bare utleveres dersom:

 • Det ikke strider mot registerets formål
 • Det er ubetenkelig ut fra etiske hensyn
 • Mottakeren kan godtgjøre at behandlingen oppfyller vilkårene i personvernforordningen artikkel 6 og 9

Bare opplysninger som er relevante og nødvendige for prosjektet kan utleveres.

Dokumenter som må legges ved søknad om utlevering til medisinsk og helsefaglig forskning: 

 • Forskningsprotokoll
 • Søknader som er sendt til Regional Etisk Komité (REK)
 • Etisk vurdering (eller tidligere forhåndsgodkjenning) mottatt fra Regional Etisk Komité (REK)
 • Dispensasjon fra taushetsplikten mottatt fra Regional Etisk Komité(REK) jf helseforskningsloven § 35
 • Behandlingsgrunnlag som godtgjør at vilkårene i personvernforordningen art 6 (a-f) og art 9 (a-j) er oppfylt, og på hvilken måte vilkårene er oppfylt (ta eventuelt kontakt med eget personvernombud eller dataansvarlig for prosjektet)
 • For samtykkebaserte prosjekter skal informasjonsskriv og mal for samtykkeskjema vedlegges

Dokumenter som må legges ved søknad om utlevering til andre formål:  

 • Forskningsprotokoll
 • Søknader som er sendt til Regional Etisk Komité (REK) eller Helsedirektoratet
 •  
 • Dispensasjon fra taushetsplikten mottatt fra Regional Etisk Komité(REK) jf helsepersonelloven § 29 evt fra Helsedirektoratet jf helsepersonelloven § 29b
 • Behandlingsgrunnlag som godtgjør at vilkårene i personvernforordningen art 6 (a-f) og art 9 (a-j) er oppfylt, og på hvilken måte vilkårene er oppfylt(ta eventuelt kontakt med eget personvernombud eller dataansvarlig for prosjektet)
 • For samtykkebaserte prosjekter skal informasjonsskriv og mal for samtykkeskjema vedlegges
 • Eventuelle tidligere søknader om konsesjon som er sendt til Datatilsynet
 • Eventuelle tidligere konsesjoner som er mottatt fra Datatilsynet

Sende inn søknad 

 • Alle nødvendige vedlegg skal sendes inn sammen med søknaden. Er søknaden mangelfull vil søknadsbehandlingen ta lenger tid.  
 • Forskningsprotokoll skal vedlegges med opplysninger om forskningsansvarlig og prosjektleder, jf. helseforskningsloven § 6 (lovdata.no).  
 • Søker skal alltid begrunne hvorfor det er nødvendig med personidentifiserbare opplysninger. 

Søknadsskjema (altinn.no)

Forsendelse av data 

 • Søker du om personidentifiserbare data og skal sende fødselsnumre til KPR, så skal disse ikke legges ved søknaden. Du vil motta rutine for oversendelse av fødselsnumre til KPR som ledd i søknadsbehandlingen. 
 • Ved utlevering av fødselsnummer vil du motta to separate forsendelser, en med fødselsnummer og en med helseopplysninger.  
 • KPR utleverer normalt data i det filformatet som er oppgitt i søknaden.   

Taushetsplikt 

 • Opplysningene i KPR er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også for den som har søkt om og fått utlevert personidentifiserbare opplysninger fra KPR, jf. helseregisterloven § 17 og helsepersonelloven § 21 flg. 
 • Før utlevering av data fra KPR må søker bekrefte at vilkårene for utlevering er mottatt og akseptert.  
 • Søker du om personidentifiserbare opplysninger (direkte eller indirekte) må du normalt innhente samtykke fra de registrerte eller søke om dispensasjon fra taushetsplikt hos en Regional Etisk Komité (REK) eller Helsedirektoratet.  
 • Unntak fra taushetsplikten kan gjøres, jf. helsepersonelloven kapittel 5
 • Gjelder søknaden indirekte personidentifiserbare opplysninger kan unntaket fra taushetsplikt i helseregisterloven §20 komme til anvendelse. Ta kontakt med KPR for veiledning. 
 • Eventuelle brudd på taushetsplikt kan bli sanksjonert etter reglene i Helseregisterloven kapittel 5.  

Pris og leveringsfrister 

Pris: 

 • Pris per time NOK 1100,- eks. mva. 
 • Helsedirektoratet fakturerer medgått tid til saksbehandling, minimum to timer.  

Leveringsfrister: 

 • Opplysninger kun fra KPR - 30 virkedager 
 • Opplysninger fra KPR sammenstilt med andre datakilder - 60 virkedager  

Fristen løper fra komplett søknad er mottatt.

Først publisert: 08.04.2019