Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Søk om data fra KPR

Endring i vedtaksmyndighet og søknadsrutiner

Direktoratet for e-helse ved Helsedataservice har fra 15. mars 2023 overtatt vedtaksmyndighet for 11 sentrale helseregistre, deriblant Kommunalt pasient- og brukerregister. Helsedirektoratet har fortsatt vedtaksmyndighet når offentlige virksomheter søker om opplysninger til enkelte formål

Søknad - helsedata.no

Søknad om tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Kommunalt pasient- og brukerregister sendes til Helsedataservice. Dette gjelder også endringssøknader. Mer informasjon på helsedata.no.

 • Helsedataservice vil vurdere søknaden og fatte vedtak
 • Helsedirektoratet vil tilrettelegge og tilgjengeliggjøre opplysningene

Vedtaksmyndigheten gjelder tilgjengeliggjøring av helsedata til bruk i statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap, se forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Lovdata.no)

Søknad - Helsedirektoratet

Offentlige virksomheter, for eksempel regionale helseforetak og Helsedirektoratet, som ønsker opplysninger fra Kommunalt pasient- og brukerregister til statistikk, analyse, kvalitetsforbedring, planlegging, styring eller beredskap for å ivareta oppgaver i henhold til lov, forskrift eller instruks, kan som tidligere søke om dette direkte til Helsedirektoratet

 • Helsedirektoratet vil vurdere og fatte vedtak for søknaden
 • Helsedirektoratet vil tilrettelegge og tilgjengeliggjøre opplysningene

Hvilke opplysninger kan du søke om?

Kommunalt pasient- og brukerregister inneholder opplysninger om personer som har søkt om eller mottar tjenester fra sin kommune. Se innhold i KPR for opplysninger, variabler og datasett.

Anonyme opplysninger 

Du kan søke om aggregerte anonyme opplysninger i form av tabeller. Et eksempel er antall konsultasjoner hos fastlege per år. Anonyme opplysninger kan ikke inneholde fødselsnummer eller så mange opplysninger at enkeltpersoner kan gjenkjennes. 

Formålet med søknaden må være innenfor formålet til KPR. Opplysningene det søkes om må være relevante og nødvendige for prosjektet.

 • Legg ved en tabellmal som viser hvilke rader og kolonner du ønsker

Personidentifiserbare opplysninger

Personidentifiserbare opplysninger kan knyttes til enkeltpersoner, enten direkte eller indirekte:

 • Direkte personidentifiserbare opplysninger er for eksempel fødselsnummer.
 • Indirekte personidentifiserbare opplysninger er opplysninger der fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, men hvor opplysningene likevel kan knyttes til enkeltpersoner.

Personidentifiserbare opplysninger tilgjengeliggjøres kun dersom:

 • Det ikke strider mot formålet til KPR
 • Det er ubetenkelig ut fra etiske hensyn
 • Mottakeren kan godtgjøre at behandlingen oppfyller vilkårene i personvernforordningen artikkel 6 og 9
 • Opplysningene er relevante og nødvendige for prosjektet og dette er begrunnet i søknaden 

Opplysninger og vedlegg til søknad om personidentifiserbare opplysninger 

 • Begrunn hvorfor det er nødvendig med personidentifiserbare opplysninger
 • Oppgi alltid navn og epost-adresse til:
  • Prosjektlederansvarlig person for den daglige driften av prosjektet
  • Dataansvarlig/behandlingsansvarlig: institusjonens øverste leder; den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes

Alle nødvendige vedlegg skal sendes inn sammen med søknaden:

 • Prosjektbeskrivelse
 • Eventuelle søknader og svar fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
 • Søknader som er sendt til Helsedirektoratet
 • Behandlingsgrunnlag som godtgjør at vilkårene i personvernforordningen art 6 (a-f) og art 9 (a-j) er oppfylt, og på hvilken måte vilkårene er oppfylt (ta eventuelt kontakt med eget personvernombud eller dataansvarlig for prosjektet)
 • For samtykkebaserte prosjekter skal informasjonsskriv og mal for samtykkeskjema vedlegges
 • Eventuelle tidligere søknader om konsesjon som er sendt til Datatilsynet
 • Eventuelle tidligere konsesjoner som er mottatt fra Datatilsynet
 • Dispensasjon fra taushetsplikten mottatt fra Helsedirektoratet, jfr helseregisterloven § 19e

Kobling med andre registre

Les om sammenstilling av data, koblingsprosesser og dataflyt på helsedata.no

Krav til forsendelser

 • Søker du om personidentifiserbare data og skal sende fødselsnummer til KPR, så skal fødselsnummer ikke legges ved søknaden. Du vil motta rutine for dette
 • Utleveringer fra KPR følger krav til informasjonssikkerhet, jf KPR-forskriften § 5-1
 • Data utleveres i det filformatet som er oppgitt i søknaden 

Taushetsplikt 

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingen starter når komplett søknad er mottatt. Alle søknader om personidentifiserbare opplysninger vurderes av jurist.

Frister for tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Kommunalt pasient- og brukerregister:

 • 30 virkedager
 • 60 virkedager - opplysninger sammenstilt med andre registre

For tiden har alle sentrale registerforvaltere lang ventetid på utlevering av data til forskningsformål. Forventet behandlingstid:

 • Anonym statistikk - 2 mnd
 • Anonym statistikk sammenstilt med andre registre - 12 mnd
 • Personidentifiserbare data - 12 mnd

Pris

Timepris NOK 1.100 (eks. mva), minimum 2 timer. 

Ved spørsmål om saksbehandlingen, ta kontakt på e-post: helseregistre@helsedir.no

 

Først publisert: 08.04.2019 Sist faglig oppdatert: 02.06.2023 Se tidligere versjoner