Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Reservasjonsrett i KPR

Du kan reservere deg mot at helseopplysninger om deg utleveres fra KPR sammen med fødselsnummer, eller mot utlevering av helseopplysninger til enkelte formål.

Lover, regler og formål

​KPR er et lovbestemt register der opplysninger om din kontakt med kommunal helse- og omsorgstjeneste kan behandles uten ditt samtykke. 

KPR kan utlevere personidentifiserbare opplysninger dersom helseregisterloven tillater det. Helseopplysninger kan ikke gjøres tilgjengelig for påtalemyndighetene, forsikringsselskap eller arbeidsgivere. De som søker om data fra KPR er gjerne forskere og helsemyndigheter.

Opplysningene i registeret kan brukes til følgende formål: 

Formål 1: planlegging, styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester.  

Formål 2: kvalitetsforbedring, forebyggende arbeid, beredskap, analyser, forskning og Nasjonal kjernejournal.  

Hva kan du reservere deg mot 

  • at fødselsnummeret ditt blir utlevert sammen med dine helseopplysninger til både formål 1 og 2. 
  • at dine helseopplysninger (både med og uten fødselsnummer) utleveres til formål 2. 

Når KPR utvides med innhold fra flere deler av tjenesten, vil andre muligheter for reservasjon bli tilgjengelig.  

Jeg vil reservere meg

Jeg vil reservere meg (helsenorge.no)

Har du ikke tilgang til Min helse på helsenorge.no eller ber om innsyn på vegne av andre, kan du benytte skjema for reservasjon og sende inn i posten.

Gode grunner til å være registrert i KPR 

For å sikre et så godt tjenestetilbud som mulig er det behov for kunnskap om aktiviteten i den kommunale- helse og omsorgstjenesten. Opplysninger som registreres i KPR skal gi et bedre grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester. Økt kunnskap kan bidra til bedre analyser og forskning. Hvis mange reserverer seg vil kunnskapsgrunnlaget bli dårligere.  

KPR er et viktig redskap for å: 

  • Øke kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene.  
  • Sikre et likeverdig helsetilbud uavhengig av kjønn, bosted og sosial status.  
  • Gi mer kunnskap om effekten av behandling og sykdommers utbredelse, årsaker og forløp.

Personvernet er godt ivaretatt:

Personvern og informasjonssikkerhet er godt ivaretatt i KPR. Medarbeidere som jobber med KPR har bare tilgang til helseopplysninger i den grad det er nødvendig for vedkommendes arbeid. Det utleveres sjelden direkte personidentifiserbare opplysninger fra helseregistre. 

Først publisert: 08.04.2019 Sist faglig oppdatert: 20.01.2021 Se tidligere versjoner