Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Reservasjonsrett i KPR

Du kan reservere deg mot at helseopplysninger om deg blir brukt på enkelte måter og mot at enkelte opplysninger registreres om deg i KPR.

Når du mottar helse- og omsorgstjenester så registreres det informasjon om deg i journalen. Noen av disse opplysningene blir rapportert til KPR. Opplysningene brukes både av kommunen du bor i og nasjonale myndigheter til å forstå befolkningens behov, forbedre helsetjenestene og jobbe mer effektivt med forebyggende arbeid.

Du kan reservere deg mot at helseopplysninger om deg blir brukt på enkelte måter og mot at enkelte opplysninger om deg lagres i KPR.

Gode grunner til å være registrert i KPR

For å sikre et så godt tjenestetilbud som mulig er det behov for kunnskap om aktiviteten i den kommunale helse og omsorgstjenesten. Opplysninger som registreres i KPR skal gi et bedre grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester. Økt kunnskap kan bidra til bedre analyser og forskning. Hvis mange reserverer seg, vil kunnskapsgrunnlaget bli dårligere. KPR er et viktig redskap for å:

  • Øke kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene.
  • Sikre et likeverdig helsetilbud uavhengig av kjønn, bosted og sosial status.
  • Gi mer kunnskap om effekten av behandling og sykdommers utbredelse, årsaker og forløp.

Slik er personvernet ivaretatt i KPR

Personvern og informasjonssikkerhet ivaretas i tråd med personvernregelverket. Medarbeidere som jobber med KPR har bare tilgang til helseopplysninger i den grad det er nødvendig for vedkommendes arbeid. Det utleveres sjelden direkte personidentifiserbare opplysninger fra helseregistre. 

Les mer i Helsedirektoratets personvernerklæring og spesielt om behandling av personopplysninger i KPR.

Lover, regler og formål

KPR er et lovbestemt register der opplysninger om din kontakt med kommunal helse- og omsorgstjeneste kan behandles uten ditt samtykke.

KPR kan utlevere personidentifiserbare opplysninger dersom helseregisterloven tillater det. Helseopplysninger kan ikke gjøres tilgjengelig for påtalemyndighetene, forsikringsselskap eller arbeidsgivere. De som søker om data fra KPR er gjerne forskere og helsemyndigheter.

Opplysningene i registeret kan brukes til følgende formål: 

Formål 1: planlegging, styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Formål 2: kvalitetsforbedring, forebyggende arbeid, beredskap, analyser, forskning og Nasjonal kjernejournal. 

Du kan reservere deg mot følgende utlevering fra KPR

Du kan reservere deg mot at følgende opplysninger om deg lagres i KPR:

  • Opplysninger som Helsedirektoratet samler inn om høyde, vekt og amming fra helsestasjon, skolehelsetjeneste, samt svangerskaps- og barselsomsorgstjenester.

Du kan imidlertid ikke reservere deg mot lagring av opplysninger om deg fra KUHR og IPLOS.

Jeg vil reservere meg

Jeg vil reservere meg (helsenorge.no)

Har du ikke tilgang til Min helse på helsenorge.no eller ber om reservasjon på vegne av andre, kan du ta utskrift av skjema for reservasjon og sende i posten til Helsedirektoratet, Postboks220, Skøyen, 0213 Oslo. Brev merkes ”Arkivet”

Først publisert: 08.04.2019 Sist faglig oppdatert: 24.01.2023 Se tidligere versjoner