Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rapportere data til KPR

Gyldige formater og frister for rapportering.

Rapportering fra de kommunale tjenestene har vært årlig. Nå blir det en gradvis overgang til løpende rapportering med ny rapporteringsmetode med automatisk uttrekk fra kommunenes elektroniske pasientjournaler (EPJ).

Rapportering av årsdata for 2021 følger likevel eksisterende rutiner. Målet er at i løpet av 2022 skal alle kommuner rapportere med ny rapporteringsmetode.

Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig for KPR. 

KPR-helse og omsorg – rapportering av årsdata

Rapporteringsformat årsdata

KPR-helse og omsorg

IPLOS 3.7 Skjema (XSD)

IPLOS 3.7.1 Teknisk kravspesifikasjon (PDF)

IPLOS 3.7.1 Funksjonell kravspesifikasjon (PDF)

Data registrert i 2021 skal benytte dette formatet ved årsrapportering

Krav for rapportering av årsdata

 • Helse- og omsorgsdata skal rapporteres via AMQP-protokoll
 • Adressering HER-id: 134197
 • EDI-adresse: kpr@edi.nhn.no
 • Ved spørsmål om teknisk spesifikasjon og oppsett, ta kontakt med registertjenesten hos NHN med adresse: registervakt@kundesenter.nhn.no

Relevant informasjon

Kommunene sjekker tall for egen kommune

Visning av antall brukere per tjenestetype, langtidsopphold og hjemmeboende, og i hvilken grad ulike opplysninger er registrert eller kartlagt. Hvis det er store avvik kan det skyldes feil i registrering, uttrekk eller forsendelse. Kommuner med mange ugyldige registreringer blir kontaktet.  

Se innrapporterte tall fra kommunene

Pilot KPR-helse og omsorg - løpende rapportering med automatisk uttrekk

Bakgrunn

Det er stort behov for «ferskere data» fra kommunene til mange formål og Helsedirektoratet har fått i oppdrag å fremskaffe data fra kommunene oftere. For å nå dette målet har Helsedirektoratet jobbet med nye rapporteringskrav med mål om hyppigere data fra 2022.

Utvikling av løsning hos DIPS, Tieto EVRY og Visma vil gjøres i løpet av 2021 og fremdriftsplanen varierer for de ulike leverandørene. Følg med på de ulike leverandørenes kundesider.

Pilotkommuner

For å teste format og løsninger piloteres løpende rapportering av data fra åtte kommuner. Kinn, Sokndal, Fredrikstad, Kristiansund, Evje og Hornnes, Bykle, Bygland, Valle

Fem tjenester er med i pilot

 • Langtidsopphold i institusjon
 • Tidsbegrensede opphold i institusjon
 • Bolig som kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål

Løpende rapportering for alle kommuner starter høsten 2021

 • Etter pilotering skal alle kommunene starte med løpende rapportering.

 • Ulike oppstartstidspunkt for kommunene fordi leverandørene har ulike utviklingsløp.

 • Løpende rapportering gjelder kun for tjenestetypene som er pilotert.

 • Rapportering av årsdata 2021 skal gjøres etter opprinnelig metode.

Rapporteringsformat for løpende rapportering

KPR-helse og omsorg -løpende

XPR v56.0.0.7

Data registrert fra og med 2021

Krav for løpende rapportering:

 • Helse- og omsorgsdata skal rapporteres via API (https) grensesnitt.

 • Alle forespørsler skal skje på kryptert transportkanal (https), samt at forespørslene skal være autentisert med HelseID (machine to machine).

 • Payload (data) skal i tillegg være kryptert og signert ved hjelp av PKCS #7 (standard meldingskryptering med sertifikater fra Adresseregisteret)
 • API-et er publisert på HINT plattformen.

Her vil det det komme mer informasjon om sikkerhet ved overføring av meldinger fra fagsystemer i kommunen til Helsedirektoratet.

Videre planer for løpende rapportering

Målet er at KPR mottar løpende oppdaterte data for hele 2022. Alle kommuner må derfor ha implementert og tatt i bruk meldingsformat for denne rapporteringen. Meldingsformatet vil blir lagt ut på denne websiden når det er klart.

Se informasjon som er utsendt til alle landets kommuner (PDF).

­­­­­­­Pilot kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) - Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Bakgrunn

Det er et behov for å kunne følge med på om kommunens helsefremmende og forebyggende tjenester for barn, unge og gravide er i tråd med nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg og barselomsorg, samt gi sentrale og lokale myndigheter informasjon til styring og oversikt over tjenestene. For å understøtte kommunenes lovpålagte oppgaver, får kommunene fra september 2022 en plikt til å rapportere inn data til KPR fra følgende tjenester:

 • Svangerskaps- og barselsomsorg
 • Helsestasjoner (0-5 år)
 • Skolehelsetjeneste i barneskole, ungdomsskole og videregående skole
 • Helsestasjon for ungdom

Slik informasjon lagres allerede i EPJ-løsningene som er i bruk i dag. Eksempler på informasjon er konsultasjonstype, sted, tid og deltakere i konsultasjon samt barnets høyde, vekt og amming der det er relevant.

Fordeler med ny løsning:

 • Daglige automatiserte uttrekk fra EPJ systemene i kommunene rapporteres til KPR, noe som gir mulighet for løpende oppdatert styringsinformasjon gjennom året.

 • Enkel tilgang til styringsinformasjon for kommunene og sentrale myndigheter, noe som kan benyttes til planlegging av tjenestene.

 • Mindre rapporteringsbyrde for kommunene. Rapportering til KPR erstatter deler av rapportering til Statsforvalteren og SSB.

Pilot og kommuner som deltar

Før rapportering til KPR blir obligatorisk skal både format og løsninger testes. En pilot vil derfor gjennomføres i samarbeid med Ålesund kommune, Haugesund kommune og Bergen kommune. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med de tre ulike EPJ-leverandørene som pilotkommunene benytter for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  

Rapporteringsformat for løpende rapportering

KPR-HST

Beskrivelse av innrapportering (PDF)

Data registrert fra og med 2017

Krav for løpende rapportering:

 • Helsestasjons- og skolehelsetjenestedata (HST) skal rapporteres via API (https) grensesnitt.

 • Alle forespørsler skal skje på kryptert transportkanal (https), samt at forespørslene skal være autentisert med HelseID (machine to machine).

 • Payload (data) skal i tillegg være kryptert og signert ved hjelp av PKCS #7 (standard meldingskryptering med sertifikater fra Adresseregisteret)

 • API-et blir publisert på HINT plattformen.

Videre planer for løpende rapportering

Se informasjon som er utsendt til alle landets kommuner (PDF)

KPR - KUHR

 • Rapportering av data om helse- og omsorgstjenester med behandlings refusjon
 • KPR mottar refusjonsdata direkte fra KUHR-databasen som forvaltes av Helfo. Les mer om rapportering på Helfo.no 

Kontakt

IPLOS@helsedir.no

 

Først publisert: 08.04.2019 Sist faglig oppdatert: 22.03.2019 Se tidligere versjoner