Rapportere data til KPR

Gyldige formater og frister for rapportering.

  • Kommunene skal rapportere IPLOS-melding til Kommunalt pasient og brukerregister (KPR) i Helsedirektoratet.
  • Helsedirektoratet har overtatt SSB sine funksjoner i mottak og tilbakemeldinger av helse- og omsorgsdata (IPLOS data).
  • Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig for KPR.

Informasjonsmodell og meldinger

Rapportering av data registrert i 2019 gjøres på følgende format:

Avdeling helseregistres informasjonsmodell er en samling av rapporteringsformater for innsending av data til helseregistrene (NPR og KPR) og for videreformidling av data til andre helseregistre. Les mer om rapporteringsformater for innsending av data til NPR og KPR.

Rapportering av helse- og omsorgsdata

 Gjeldende krav

  • Helse- og omsorgsdata (IPLOS) skal rapporteres via AMQP-protokoll
  • Adressering HER-id: 134197
  • EDI-adresse: kpr@edi.nhn.no
  • Ved spørsmål om teknisk spesifikasjon og oppsett, ta kontakt med registertjenesten hos NHN med adresse: registervakt@kundesenter.nhn.no

Kommunene sjekker tall for egen kommune

Visning av antall brukere per tjenestetype, langtidsopphold og hjemmeboende, og i hvilken grad ulike IPLOS-opplysninger er registrert eller kartlagt. Hvis det er store avvik kan det skyldes feil i registrering, uttrekk eller forsendelse. Kommuner med mange ugyldige registreringer blir kontaktet

Se innrapporterte tall fra kommunene

Rapportering av data om helse- og omsorgstjenester med behandlings refusjon

Helsepersonell tilknyttet kommunehelsetjenesten og som mottar behandlingsrefusjon (eller krever inn egenandel fra pasientene) rapporter ikke data direkte til KPR, men refusjonsdata (BKM) overføres via den sentrale KUHR databasen til KPR.

KUHR databasen forvaltes av Helfo. Informasjon om rapportering og oppgjør publiseres på Helfo.no

Kontakt

IPLOS@helsedir.no

Mette.Ertsgaard@helsedir.no

Karl.Tore.Dahlstrom@helsedir.no

 

Først publisert: 08.04.2019 Sist endret: 22.03.2019