Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rapportere data til KPR

Gyldige formater og frister for rapportering.

Rapportering fra de kommunale tjenestene er årlig. Målet er at dette skal erstattes med løpende rapportering og at det blir en gradvis overgang til ny rapporteringsmetode med automatisk uttrekk fra kommunenes elektroniske pasientjournaler (EPJ). 

KPR - Helse og omsorg

Rapporteringsformat årsdata

Rapportering av årsdata 2023

Kommunene må gjøre tekniske tilpasninger for overgang til Tjenestebuss. Kommunen må kontakte sin systemleverandør om spørsmål eller bistand til tekniske tilpasninger. For å sjekke at overgang til Tjenestebuss fungerer teknisk, så bør kommunene teste dette før ordinær rapportering. Det er også mulig å teste innholdet i rapporteringen. Ønskes en slik test skal informasjon sendes i forkant til iplos.prosjekt@helsedir.no.

Krav til rapportering av årsdata 2023

 • Helse- og omsorgsdata skal primært rapporteres via AMQP-protokoll via Norsk helsenett (NHN), og med NHN sin Tjenestebuss. Som alternativ kan også EDI benyttes
 • Tekniske krav til rapportering -pakking, kryptering, adressering (PDF)
 • Rapportering til KPR via AMQP-protokoll med NHN Tjenestebuss 
 • HER-id:
  • Produksjon: 122612 fra Adresseregister prod
  • QA: 171479 fra Adresseregister prod
  • Test: 8133973 fra Adresseregister Test (kun test av kommunikasjon) 
 • Meldingstypene i hodemeldingen: KPR_IPL (fagmelding) og KPR_IDE (identmelding) skal sendes i to separate forsendelser. KPR_IDE har samme krav til Hodemelding med Tjenestebasert Adressering og rammeverket ebXML
 • AMQP køene er opprettet for Tjenestebuss i Adresseregisteret under kommunens tjenestested. Benytt “Saksbehandling” ved innsending. 

Relevant informasjon

Kommunene sjekker tall for egen kommune

Visning av antall brukere per tjenestetype, langtidsopphold og hjemmeboende, og i hvilken grad ulike opplysninger er registrert eller kartlagt. Hvis det er store avvik kan det skyldes feil i registrering, uttrekk eller forsendelse. Kommuner med mange ugyldige registreringer blir kontaktet.  

Se innrapporterte tall fra kommunene

Erfaringer fra pilot om løpende rapportering med automatisk uttrekk til KPR-helse og omsorg

Det er stort behov for «ferskere data» fra kommunene til mange formål og Helsedirektoratet har fått i oppdrag å fremskaffe data fra kommunene oftere. For å nå dette målet har Helsedirektoratet gjennomført en pilot for å teste format og løsninger for løpende rapportering av data fra kommunene Kinn, Sokndal, Fredrikstad, Kristiansund, Evje og Hornnes, Bykle, Bygland og Valle. Piloten ble avsluttet i februar 2023 og konklusjoner er klare: 

 • Meldinger ble overført løpende uten manuelle prosedyrer 
 • Det tok lang tid å få kommunene over på nytt teknisk format med API for rapportering av data 
 • Viktig at kommunene tidlig nok identifiserer de riktige ressursene som må bidra til å sette opp tekniske løsninger 
 • Rapporteringskravene må struktureres annerledes og være enklere for EPJ-leverandører å implementere 
 • For å sikre effektivitet bør videre pilotering gjennomføres etter at automatiserte løsninger for kvalitetssikring og tilbakemelding er på plass 
 • Ved løpende rapportering er det viktig at feil registreringer kan rettes opp, noe som har vært utfordrende å få til for leverandørene 

I 2023 vil Helsedirektoratet arbeide videre med modellering og utvikling av tekniske løsninger for løpende rapportering fra helse – og omsorgstjenester i KPR. 

Målet er at automatisk og løpende rapportering skal etableres i løpet av 2024. 

­­­­­­­KPR - Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Rapportering fra Helsestasjons- og skolehelsetjeneste til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) 

Det er et behov for å kunne følge med på om kommunens helsefremmende og forebyggende tjenester for barn, unge og gravide er i tråd med nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg og barselomsorg. I tillegg er det behov for å gi sentrale og lokale myndigheter informasjon til styring og oversikt over tjenestene: 

 • Svangerskaps- og barselsomsorg 
 • Helsestasjoner (0-5 år) 
 • Skolehelsetjeneste i barneskole, ungdomsskole og videregående skole 
 • Helsestasjon for ungdom 

Det arbeides med rapportering av konsultasjonstype, sted, tid og deltakere i konsultasjon samt barnets høyde, vekt og amming der det er relevant. 

En pilot er gjennomført i samarbeid med Ålesund kommune og erfaringer er i hovedsak det samme som for pilot beskrevet ovenfor

I 2023 vil Helsedirektoratet arbeide videre med modellering og utvikling av tekniske løsninger for løpende rapportering fra helsestasjon og skolehelsetjenesten. 

Målet er at automatisk og løpende rapportering skal etableres i løpet av 2024. 

KPR - KUHR

 • Rapportering av data om helse- og omsorgstjenester med behandlings refusjon
 • KPR mottar refusjonsdata direkte fra KUHR-databasen som forvaltes av Helfo. 

Kontaktinformasjon 

Kontaktpersoner, epostadresser og telefonnummer

 

Først publisert: 08.04.2019 Siste faglige endring: 22.03.2019 Se tidligere versjoner