Innhold i KPR

KPR inneholder opplysninger om de som har søkt om, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Tjenester som inngår i KPR

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) inneholder data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester. Formålet er å gi grunnlag for forskning, kvalitetssikring, planlegging og styring av helse- og omsorgstjenesten.

KPR bygges trinnvis og skal inneholde data fra alle tjenester som er nevnt i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (lovdata.no). 

Tjenester Fra og med mnd/år
Avlastning i institusjon 01/2017 -->
Avlastning utenfor institusjon 01/2017 -->
Brukerstyrt personlig assistanse 01/2017 -->
Dagaktivitetstilbud 01/2017 -->
Fastlege   07/2016 -->
Fysioterapi  07/2016 -->
Helsetjenester i hjemmet 01/2017 -->
Kiropraktor 07/2016 -->
Langtidsopphold i institusjon 01/2017 -->
Legevakt  07/2016 -->
Logoped 07/2016 -->
Lokaliseringsteknologi (GPS) 01/2017 -->
Matombringing 01/2017 -->
Omsorgsstønad 01/2017 -->
Ortoptist 07/2016 -->
Praktisk bistand i hjemmet 01/2017 -->
Rehabilitering og habilitering utenfor institusjon 01/2017 -->
Støttekontakt 01/2017 -->
Tannlege 07/2016 -->
Tannpleier 07/2016 -->
Tidsbegrensede opphold i institusjon 01/2017 -->
Trygghetsalarm 01/2017 -->

Variabler

HRR metadatabase viser variabler, definisjoner og kodeverk i KPR og andre sentrale helseregistre.

Opplysninger som kan registreres

Forskriften om kommunalt pasient- og brukerregister § 2-1 (lovdata.no) gir en overordnet ramme for hvilke opplysninger som kan registreres. 

a) Direkte personidentifiserende kjennetegn:

 • fødselsnummer eller annen personidentifikator

b) Demografiske og sosioøkonomiske opplysninger:

 • fødselsdato
 • kjønn
 • fødekommune/fødeland og innvandringstidspunkt
 • bosted/utvandringstidspunkt
 • bo- og omsorgssituasjon
 • sivilstand
 • utdanning
 • arbeidstilknytning
 • inntekt
 • dødsdato

c) Administrative opplysninger om tjenestene:

 • tjenesteyter/organisasjon
 • tidsangivelse for varighet av og form for kontakt med tjenesten
 • om det er utarbeidet individuell plan, omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • samhandling innad i tjenesten

d) Helse- og omsorgsfaglige opplysninger:

 • helsetilstand
 • diagnose
 • funksjonsevne
 • risikofaktorer for sykdom og funksjonssvikt
 • kategorisering av/type tjenestebehov
 • type helsehjelp eller tjeneste

e) Opplysninger om ulykker og skader:

 • skadested
 • skadetidspunkt
 • andre opplysninger om skade

f) Opplysninger om finansiering av tjenesten

g) Opplysninger om den registrerte har motsatt seg behandling av helseopplysninger

h) Pasient- og brukerrapporterte opplysninger.

Opplysningstypene som nevnt i § 2-1 bokstav a til g kan registreres i registeret uten samtykke fra den registrerte.

Først publisert: 08.04.2019