Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utsettelse av krav om vurdering av kjøletårn og luftskrubbere i forskrift om miljørettet helsevern

Endringer i forskrift om miljørettet helsevern § 11c

Det er gjort midlertidige endringer i forskrift om miljørettet helsevern § 11c (lovdata.no). Se også endringsforskriften (lovdata.no).

Endringene trådte i kraft 11. mai 2021 og varer til 1. mai 2022.

Ett års utsettelse av krav om vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan

Forskriftsendringen innebærer ett års utsettelse av dagens forskriftskrav om vurdering av kjøletårn og luftskrubbere fra et akkreditert inspeksjonsorgan.

Forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern kapittel 3a gir ulike bestemmelser for å hindre spredning av Legionella via aerosol. I forskriftens § 11c reguleres en egen inspeksjonsordning for vurdering av kjøletårn og luftskrubbere. Her stilles det krav om at virksomheter med slike innretninger skal legge frem for kommunen en vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan. Slik vurdering skal legges frem ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser eller endringer og deretter hvert femte år, og i tillegg når det er grunn til å tro at det foreligger alvorlige feil som kan medføre spredning av legionellasmitte.

Per i dag er det ingen inspeksjonsorganer i Norge som er akkreditert av Norsk Akkreditering for denne typen inspeksjoner, og tidligere har en rekke virksomheter fløyet inn inspeksjonsorganer fra Storbritannia. Grunnet pandemien og de gjeldende reiserestriksjoner for å begrense Covid-19-smitte er det nå ikke tilrådelig, eller mulig, å innhente inspeksjon fra et utenlandsk, akkreditert inspeksjonsorgan.

Krav om tilsyn med innretning som gir melding ved første gangs oppstart

Kommunene pålegges en plikt til å føre tilsyn med innretning som gir melding om første gangs oppstart. Denne plikten er begrunnet i det midlertidige unntaket fra kravet om inspeksjon.

Dette vil sikre tett oppfølging av innretninger som ikke tidligere er vurdert av akkreditert inspeksjonsorgan. Det vil antakelig ikke være tale om mange innretninger, og kontroll med disse innretningene kan gjennomføres på den måten kommunen finner det hensiktsmessig, enten det er stedlig tilsyn eller dokumenttilsyn.

Kommunene oppfordres til å fremdeles drive risikobasert tilsyn. Kommunene oppfordres også til å, som del av risikovurderingen, ta høyde for at noen av innretningene skulle hatt ny inspeksjon av akkreditert inspeksjonsorgan dette året.

Folkehelseinstituttet vil også sørge for oppdateringer og ytterligere veiledning på sine nettsider, herunder utarbeide sjekklister, for å lette gjennomføringen av kommunenes tilsyn.

Denne artikkelen vil også oppdateres med ytterligere veiledning ved behov.

Først publisert: 04.06.2021 Sist faglig oppdatert: 04.06.2021 Se tidligere versjoner