Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Meldeordningen etter §3-3 i spesialisthelsetjenesteloven er avviklet

Stortinget har vedtatt endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 3-3, som innebærer at Meldeordningen i spesialisthelsetjenesten avvikles fra 15.05.2019.

Avvikling av meldeordningen 

Meldeordningen etter §3-3 i spesialisthelsetjenesteloven er fra 15. mai 2019 avviklet. Les mer om avviklingen.

Læringsnotater og annen tilbakemelding

Læringsnotater

Meldeordningen mottar årlig om lag 10.000 meldinger om uønskede hendelser. Meldingene blir analysert og med utgangspunkt i aggregerte data, blir risikoområder for uønskede hendelser identifisert. Vi utgir læringsnotater med utgangspunkt i utvalgte risikoområder. Lenke til læringsnotatene finner du i boksen på høyre side. Vi ønsker at læringsnotatene brukes aktivt i helsetjenesten, for å bidra til å redusere antall pasientskader.

Se alle læringsnotater

Annen tilbakemelding

Enkeltmeldinger vurderes og fordeles til en fagperson hos oss innen neste arbeidsdag. Det er personer med hovedstilling i klinisk virksomhet som behandler meldingene.

Melder vil vanligvis få en tilbakemelding via sykehusets interne avvikssystem. Dersom melding sendes via webskjema, vil svaret komme på e-post. Tilbakemeldingen fra oss kan være et enkelt svar om at meldingen er mottatt, et svar med lenke til læringsressurser eller en individuell tilbakemelding. De fleste meldingene får et enkelt svar om at meldingen er mottatt.

Lære av uønskede hendelser

Det er menneskelig å feile. Bakenfor de fleste uønskede hendelser kan man finne systemsvikt eller mangler. Menneskelige feil alene er sjeldent årsak til hendelsene. Meldeordningen vurderer derfor meldingene i et systemperspektiv for å lete etter mulige bakenforliggende årsaker til hendelsen. 

Hensikten med å melde om uønskede hendelser er at helsetjenesten skal lære av sine feil, og forebygge at feilene skjer igjen. 

Antallet innmeldte hendelser sier noe om institusjonenes evne til å oppdage og rapportere uønskede hendelser, ikke nødvendigvis noe om forekomsten av uønskede hendelser. Antallet kan heller ikke brukes til å si noe om kvaliteten på virksomheten. Antallet påvirkes av faktorer som virksomhetens størrelse, pasientgrunnlag, type, kultur for å melde avvik og behandlingsnivå. Et bredt datagrunnlag basert på innmeldte hendelser, kan gi mer innsikt i hvor, når og hvordan uønskede hendelser skjer.

Om meldeordningen

Meldeordningen er lagt til Helsedirektoratet. Tidligere lå meldeordningen i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Meldeplikten er lovregulert i Spesialisthelsetjenesteloven paragraf 3-3 av 24. juni 2011. Hovedformålet med meldeplikten er å bedre pasientsikkerheten. Meldingene skal brukes for å avklare årsaker til hendelsen for å forebygge at tilsvarende skjer igjen.

Meldeordningen skal behandle meldingene for å bygge opp og formidle kunnskap til helsepersonell, helsetjenesten, brukere, ansvarlige myndigheter og produsenter om risikoområder og gi læringsinformasjon. Formålet med meldeordningen er å bidra til forebygge fremtidig skade.


Ved mistanke om alvorlig systemsvikt skal meldeordningen varsle Statens helsetilsyn. Hendelser som er varslingspliktige til Helsetilsynet skal også meldes til meldeordningen. 

Slik varsler spesialisthelsetjenesten alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn.

Først publisert: 01.01.2016 Sist faglig oppdatert: 07.06.2017 Se tidligere versjoner