Reformens bakgrunn og formål

Utgangspunktet for Leve hele livet er å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre lever gode liv og deltar i fellesskapet.

Regjeringen la 4. mai 2018 fram Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Meldingen ble behandlet og vedtatt i Stortinget 20. desember 2018, se Innst. 43 S (2018-2019).

Målgruppen for reformen er alle eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon.

Overordnet skal reformen bidra til:

 • Flere gode leveår
 • Pårørende som ikke blir utslitt
 • Ansatte som trives på jobben og får brukt sin kompetanse  

Reformen bygger på eksisterende meldinger, strategier og planer, blant annet:

 • Folkehelsemeldingen
 • Legemiddelmeldingen
 • Primærhelsetjenestemeldingen
 • Kvalitets- og pasientsikkerhetsmeldingen
 • Meldingen om Nasjonal helse- og sykehusplan
 • Omsorg 2020
 • Kompetanseløft 2020
 • Opptrappingsplan for rusfelt 2016-2020
 • Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019
 • Strategi for god psykisk helse 2017-2022
 • Opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017-2021
 • Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 2017-2021
 • Strategi for seksuell helse 2017-2022
 • Strategi for et aldersvennlig samfunn, Flere år – flere muligheter
 • Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade
 • Handlingsplan for Trygghet, mangfold, åpenhet
 • Handlingsplan for Universell utforming 2015-2019
 • Digihjelpen

Reformen bygger også på:

 • Dialogmøter – det er avholdt regionale dialogmøter om reformens hovedområder.
 • Lokale eksempler – det er samlet inn lokale eksempler innenfor hvert hovedområde, som er konkretisert i fem forslag til løsninger innenfor hvert av reformens hovedområder.
 • Kunnskapsoppsummeringer – det er gjort egne kunnskapsoppsummeringer innenfor hvert av reformens hovedområder.

   Reformens grunnlag er tilgjengelig på Regjeringens side om Leve hele livet.

Først publisert: 28.03.2019 Sist faglig oppdatert: 19.09.2019