Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Behandlingsstedenes ansvar i fritt behandlingsvalg

Behandlingsstedene har plikt til å ta i mot pasienter uavhengig av bosted og å rapportere ventetider og aktivitetsdata.

Fritt behandlingsvalg omfatter alle behandlingssteder som eies av et regionalt helseforetak, har avtale med et av de fire regionale helseforetakene eller er leverandør med godkjenning fra Helfo (helfo.no).

Behandlingsplikt

Behandlingssteder som er omfattet av fritt behandlingsvalg er forpliktet til å ta imot alle pasienter som velger seg til behandlingsstedet og prioritere dem på lik linje, uavhengig av bosted.

Hvis et foretak består av flere geografisk atskilte behandlingssteder/sykehus, har pasienten rett til å velge behandlingssted innenfor foretaket.

Det finnes noen unntak fra retten til fritt behandlingsvalg:

  • Behandlingssteder kan unntaksvis avvise pasienter fra andre regioner som benytter retten til fritt behandlingsvalg hvis de må prioritere å oppfylle retten til vurdering/undersøkelse/behandling for pasienter fra egen region.
  • Pasienter som henvises til behandling og undersøkelse kan velge behandlingssted, men kan ikke velge behandlingsnivå. Det vil si at retten til fritt behandlingsvalg ikke innebærer en rett til å velge mer spesialisert behandling enn det pasienten er henvist for.
  • I øyeblikkelig hjelp-situasjoner har pasienten ikke rett til å velge sykehus selv. Når øyeblikkelig hjelp-situasjonen er opphørt, har imidlertid pasienten rett til fritt behandlingsvalg på vanlig måte.

Rapporteringsplikt

Ventetider og aktivitetsdata skal rapporteres på behandlingsstedsnivå.

Rapportering av ventetider

Aktivitets- og ventelistedata

Aktivitets- og ventelistedata skal rapporteres til Norsk pasientregister (NPR) månedlig og tertialvis. Det er laget en egen registreringsveileder for fritt behandlingsvalg.
Data skal rapporteres til relevante nasjonale medisinske kvalitetsregistre (kvalitetsregistre.no).

Informasjonsplikt

Behandlingsstedene har plikt til å oppgi nødvendig informasjon slik at pasienter får grunnlag til å velge behandlingssted, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-11 (lovdata.no). Behandlingsstedet har også plikt til å sende henvisningen videre når pasienten ønsker seg et nytt behandlingssted.

Først publisert: 22.01.2018 Sist faglig oppdatert: 27.10.2021 Se tidligere versjoner