Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Informasjon til celle- og vevsvirksomhetene om utbrudd og smittesituasjoner

Informasjon om utbrudd og smittesituasjoner. Oppdateres fortløpende.

 • Virksomheter som høster celler og vev fra levende eller døde donorer, skal løpende vurdere donors egnethet (celleforskriften §§ 15 og 16). Blant annet skal donor ekskluderes om det konstateres risikofaktorer for smittsomme sykdommer hos donor.
 • Virksomheter som importerer celler og vev skal vurdere den epidemiologiske situasjonen i opprinnelseslandet (§ 17). 
 • Virksomhetene skal til enhver tid ha tilgang til en autorisert lege som er utpekt til å gi råd om og overvåke virksomhetens medisinskfaglige aktiviteter. Ansvaret inkluderer å følge med på ny kunnskap om utbrudd og smittesituasjoner som er relevante for virksomhetens aktiviteter.

Apekopper

Revidert 13. juni 2022

I forbindelse med utbrudd av apekopper i flere europeiske land gis følgende råd: 

 • Personer med bekreftet infeksjon med apekoppevirus skal ikke donere celler og vev før tidligst en uke etter symptomfrihet.
 • Personer som har vært eksponert for apekopper skal ikke donere celler og vev før det har gått 21 dager etter siste eksponering. Vi henviser til Folkehelseinstituttets nettsider med tabell for klassifisering av eksponeringsgrad (fhi.no).

Risiko for smitte med apekoppevirus i forbindelse med bruk av de fleste typer humane celler og vev anses som lav, og det er ikke dokumentert noen tilfeller av smitte gjennom donerte celler og vev. Det er likevel grunn til å anta at apekoppevirus kan overføres via celler og vev, men datagrunnlaget er begrenset.

Se også: Informasjon om apekopper (fhi.no) | Informasjon om apekopper (ecdc.europe.eu).

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Revidert 13. juni 2022

Anbefalingene er basert på risikovurderinger og karanteneregler fra European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Anbefalingene for karantene er samordnet med anbefalinger utarbeidet av for landets blodbanker (FHI og Helsedirektoratet, 20. juni 2021).

Risikoen for smitte av SARS-CoV-2 i forbindelse med bruk av de fleste typer humane celler og vev er så langt vi vet kun en teoretisk risiko. Rådene om karantene baserer seg på en føre-var-holdning ettersom dette er et nytt virus det fortsatt ikke er tilstrekkelig kunnskap om. Smitterisikoen må vurderes konkret ved hver enkelt virksomhet, basert på egenskapene til de ulike celle- og vevstypene.

Eksklusjonskriterier for screening av donor

I tillegg til standardprosedyre for donorutvelgelse, bør virksomheten vurdere donors mulighet for eksponering for covid-19, reiseaktivitet og andre kliniske symptomer på infeksjon.

For levende donorer gjelder i tillegg følgende:

 • Donorer med bekreftet covid-19 skal ha karantene fra å donere celler og vev i minst 14 dager etter symptomfrihet. Dersom donoren har blitt testet, er det karantene fra å donere celler og vev i minst 14 dager etter negativt resultat med godkjent test.
 • Donorer med påviste antistoffer mot covid-19 kan donere celler og vev 14 dager etter positiv test hvis de er symptomfrie.
 • Personer som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19 skal ha karantene fra å donere celler og vev i 10 dager etter siste kontakt. For husstandsmedlemmer til bekreftede tilfeller, gjelder karantene fra å donere celler og vev i 10 dager etter symptomfrihet hos bekreftet tilfelle.
 • Personer som har vært i land med vedvarende smittespredning skal ha karantene fra å donere celler og vev i minst 14 dager etter hjemkomst.
 • Personer med luftveissymptomer eller feber bør ikke donere celler eller vev. Anbefalinger baseres på en klinisk vurdering og opplysninger om symptomer.

Karantene etter koronavaksinasjon:

Både mRNA-vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna og de ikke-replikerende vektorbaserte vaksinene fra AstraZeneca og Janssen anses som ikke-levende vaksiner, og kan ikke gi infeksjonssykdom. Som et føre-var-prinsipp anbefaler vi likevel en karantenetid på 7 dager etter vaksinasjon før donering av celler eller vev.

Dette er i tråd med anbefalinger fra ECDC. Anbefalingene vil kunne endres etter hvert som kunnskapsgrunnlaget utvides. Det er ikke planlagt leveranser av levende attenuerte vaksiner til Norge.

For døde donorer gjelder følgende:

 • Det skal ikke tas ut celler og vev fra død donor som er smittet med SARS-CoV-2.
 • Død donor som har blitt friskmeldt for covid-19 kan donere celler og vev dersom donor har vært symptomfri i minst 14 dager før sin død, eller testet negativt med godkjent test 14 dager før sin død. Karantenen forlenges til 21 dager hvis fravær/tilstedeværelse av symptomer ikke kan avgjøres.
 • Død donor uten diagnose eller symptomer på Covid-19, men med risiko for smitte skal testes for SARS-CoV-2 72 timer før uttak av celler og vev. Eventuelt skal vevet desinfiseres, steriliseres eller mikrobiologisk inaktiveres med metoder validert for SARS-CoV-2

Generell testing av asymptomatiske donorer og mottakere for celler og vev er foreløpig ikke anbefalt.

Vi henviser til Folkehelseinstituttets nettsider for oppdaterte definisjoner av nærkontakt og kriterier for hjemmekarantene. Det er ingen karantene for nærkontakter til asymptomatiske personer som har oppholdt seg utenfor Norge.

Det er ikke karantene for personer som er friske/symptomfrie, men bor i samme husstand som andre med lette luftveissymptomer, med mindre det sammenfaller med ett av kriteriene for karantene.

Givere som utvikler symptomer i etterkant av donasjon

Giver skal være frisk, skal ikke ha feber eller luftveissymptomer, og skal gi beskjed til celle- og vevsvirksomheten dersom dette oppstår  etter donasjon. For SARS-CoV-2 anses det for blodgivere å være tilstrekkelig å ta hensyn til symptomer som oppstår mindre enn tre dager etter donasjon. Vi antar dette også vil være tilstrekkelig for de fleste typer celler og vev. Vi oppfordrer til å være ekstra oppmerksomme også på lette luftveissymptomer de tre første dagene etter donasjonen.

Smitterisiko for personale

Vi viser til råd fra Folkehelseinstituttet til helsepersonell samt lokale retningslinjer for sykehusene.

Først publisert: 11.06.2020 Sist faglig oppdatert: 13.06.2022 Se tidligere versjoner