Informasjon til celle- og vevsvirksomhetene om covid-19 (korona)

Informasjon om utbrudd og smittesituasjoner. Oppdateres fortløpende.

 • Virksomheter som høster celler og vev fra levende eller døde donorer, skal løpende vurdere donors egnethet (celleforskriften §§ 15 og 16). Blant annet skal donor ekskluderes om det konstateres risikofaktorer for smittsomme sykdommer hos donor.
 • Virksomheter som importerer celler og vev skal vurdere den epidemiologiske situasjonen i opprinnelseslandet (§ 17). 
 • Virksomhetene skal til enhver tid ha tilgang til en autorisert lege som er utpekt til å gi råd om og overvåke virksomhetens medisinskfaglige aktiviteter. Ansvaret inkluderer å følge med på ny kunnskap om utbrudd og smittesituasjoner som er relevante for virksomhetens aktiviteter.

Oppdaterte anbefalinger angående smitte med SARS-CoV-2 via celler og vev

Revidert 29.05.2020

Anbefalingene er basert på risikovurderinger og karanteneregler fra European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC, første oppdatering). Anbefalingene for karantene er samordnet med anbefalinger utarbeidet av for landets blodbanker (FHI og Helsedirektoratet, 07.05.2020).

Risikoen for smitte av SARS-CoV-2 i forbindelse med bruk av de fleste typer humane celler og vev er så langt vi vet kun en teoretisk risiko. Rådene om karantene baserer seg på en føre-var-holdning ettersom dette er et nytt virus det per i dag ikke er tilstrekkelig kunnskap om. Smitterisikoen må vurderes konkret ved hver enkelt virksomhet, basert på egenskapene til de ulike celle- og vevstypene.

Oppdaterte eksklusjonskriterier for screening av donor

I tillegg til standardprosedyre for donorutvelgelse, bør virksomheten særlig vurdere donors mulighet for eksponering for covid-19, reiseaktivitet og kliniske symptomer på infeksjon i respirasjonssystemet.

Vi viser til FHIs anbefalinger om karantene for alle etter risikosituasjon for smitte med SARS-CoV-2. Merk at personer som er i karantene pga. risikosituasjon eller reise ikke skal oppsøke klinikken, og følgelig skal de heller ikke donere celler eller vev.

For levende donorer gjelder i tillegg følgende:

 • Donorer med bekreftet covid-19 skal ha karantene fra å donere celler og vev i minst 28 dager etter symptomfrihet. Dette ble endret fra 14 til 28 dager den 07.05.2020, i samsvar med oppdatert anbefaling fra ECDC april 2020. Dersom donoren har blitt testet, er det karantene fra å donere celler og vev i minst 14 dager etter negativt resultat med godkjent test.
 • Personer som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19 skal ha karantene fra å donere celler og vev i 14 dager etter siste kontakt. For husstandsmedlemmer til bekreftede tilfeller, gjelder karantene fra å donere celler og vev i 14 dager etter symptomfrihet hos bekreftet tilfelle.
 • Personer som har vært i land med vedvarende smittespredning skal ha karantene fra å donere celler og vev i minst 14 dager etter hjemkomst.
 • Personer med luftveissymptomer eller feber bør ikke donere celler eller vev. Anbefalinger baseres på en klinisk vurdering og opplysninger om symptomer.

For døde donorer gjelder følgende:

 • Det skal ikke tas ut celler og vev fra død donor som har vært smittet med Covid-19
 • Død donor som har blitt friskmeldt for covid-19 kan donere celler og vev dersom donor har vært symptomfri i minst 28 dager før sin død, eller testet negativt på godkjent test 14 dager før sin død. 
 • Død donor uten diagnose eller symptomer på Covid-19, men med risiko for smitte skal testes for SARS-CoV-2 72 timer før uttak av celler og vev. Eventuelt skal vevet desinfiseres, steriliseres eller mikrobiologisk inaktiveres med metoder validert for SARS-CoV-2
 • Generell testing av asymptomatiske donorer og mottakere for celler og vev er foreløpig ikke anbefalt.
 • Testing av donorer og mottakere av hematopoetiske stamceller kan vurderes.

Vi henviser til Folkehelseinstituttets nettsider for oppdaterte definisjoner av nærkontakt og kriterier for hjemmekarantene. Det er ingen karantene for nærkontakter til asymptomatiske personer som har oppholdt seg utenfor Norge.

Det er ikke karantene for personer som er friske/symptomfrie, men bor i samme husstand som andre med lette luftveissymptomer, med mindre det sammenfaller med ett av kriteriene for karantene.

Givere som utvikler symptomer i etterkant av donasjon

Giver skal være frisk, skal ikke ha feber eller luftveissymptomer, og skal gi beskjed til celle- og vevsvirksomheten dersom dette oppstår  etter donasjon. For SARS-CoV-2 anses det for blodgivere å være tilstrekkelig å ta hensyn til symptomer som oppstår mindre enn 3 dager etter donasjon. Vi antar dette også vil være tilstrekkelig for de fleste typer celler og vev. Vi oppfordrer til å være ekstra oppmerksomme også på lette luftveissymptomer de tre første dagene etter donasjonen.

Smitterisiko for personale

Vi viser til råd fra Folkehelseinstituttet til helsepersonell samt lokale retningslinjer for sykehusene.

Først publisert: 11.06.2020 Sist faglig oppdatert: 11.06.2020