Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kompetanseprogram Nasjonal helseøvelse – atomberedskap

Exercise Arctic REIHN 2022 (Radiation Exercise in the High North) er en EU-finansiert øvelse som gjennomføres i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Øvelsen gjennomføres i april - mai 2022. Øvelsen er delt inn i flere deløvelser, hvorav hovedøvelsen (feltøvelsen) er lokalisert i Bodø. Scenarioet er en maritim atomulykke med konsekvenser på både sjø og land.

Nasjonal helseøvelse avholdes annethvert år. Nasjonal helseøvelse i 2022 gjennomføres innenfor rammen av atomberedskapsøvelsen Arctic REIHN. Nasjonal helseøvelse ledes og koordineres av Helsedirektoratet.

I denne prosjektorganiseringen har Helse Sør-Øst RHF ansvar for kompetanseprogrammet. Programmet vil revideres og endres underveis etter hvert som kompetansemoduler ferdigstilles.

Hensikt

Hensikten med kompetanseprogrammet er å samle informasjon om kompetansehevende tiltak som er aktuelle for målgruppen for Nasjonal helseøvelse 2022.

Målgruppe

Målgruppen for Nasjonal helseøvelse er beredskapsledelse innenfor helsesektoren samt operativt personell som skal yte helsehjelp:

Beredskapsledelse

 • Helsedirektoratet
 • Regionale helseforetak
 • Helseforetak
 • Statsforvaltere
 • Kommuner

Operativt personell

 • Personell i prehospitale tjenester
 • Akuttmottakspersonell
 • Kommunalt helsepersonell

Målsetting

Overordnet målsetting for kompetanseprogrammet er at målgruppen for øvelsen skal tilegne seg tilstrekkelig og nødvendig kunnskap innenfor atomberedskap for å håndtere atomberedskapshendelser og sørge for en effektiv og koordinert innsats lokalt, regionalt og på myndighetsnivå. Kompetanseprogrammet skal bidra til at:

Beredskapsledelse skal få:

 • oversikt over varslingsrutiner, varslingsveger og samvirkeaktører ved atomberedskapshendelser
 • oversikt over egne og andres roller og ansvar ved en atomberedskapshendelse
 • økt bevissthet og kunnskap om atomberedskap for å forbedre evnen til å utøve beslutningstaking, gi tilstrekkelig og riktig informasjon, sørge for riktig og effektiv varsling og sørge for god og dekkende kommunikasjon ved atomberedskapshendelser

Operativt personell skal få:

 • økt kunnskap om påkledning og avkledning av vernedrakt
 • økt kunnskap om vurdering av dekontamineringsbehov og hvordan gjennomføre dekontaminering
 • oversikt over hvordan gjennomføre organisering på skadested og utenfor akuttmottak – triage og dekontaminering
 • økt kunnskap for å sikre effektiv behandling og adekvate tiltak for å redusere skadeomfanget ved RN-hendelser

Kompetanseprogram

Kompetanseprogrammet for Nasjonal helseøvelse består av en kombinasjon mellom e-læringskurs, aktuelle prosedyrer, retningslinjer, kurs, diskusjonsøvelse, praktisk trening, fagdager og gjennomføring av webinarer. Som vedlegg til kompetanseprogrammet følger en sammenstilt oversikt over overordnet planverk, retningslinjer, veiledere, samt lover og forskrifter knyttet til atomberedskap. Materialet i kompetanseprogrammet vil kunne benyttes fram mot øvelsen. Videre vil deler av programmet være tilgjengelig til bruk også etter øvelsen.

Kompetansemoduler

E-læringskurs

Operativt personell

 • CBRNE e-læringskurs som retter seg mot helsepersonell som vil bli involvert i pasienter med mistanke om eller bekreftet CBRNE-sykdom: Mottak av pasienter i helsetjenesten ved mistenkt eller bekreftet CBRNE-hendelse. Kurset kan gjennomføres her (ihelse.net)

Beredskapsledelse

 • E-læringskurs for beredskapsledelse som omhandler proaktiv ledelsesmetodikk. Kurset vil gi en innføring i beredskapsledelse og proaktiv metode som et redskap for å ta kontroll og styre utviklingen i en beredskapshendelse i en ønsket retning. Kurset kan gjennomføres her (ihelse.net).

Modulforedrag for helsetjenesten utarbeidet av CBRNE-senteret

 • Grunnmodul CBRNE-medisin (60 min).
 • Modul 2.3 RN-medisin: grunnleggende innføring (30 min).
 • Modul 2.3.2 RN-medisin: utfyllende informasjon for sykehus (30 min).

CBRNE-senteret kan om ønskelig forespørres om å holde presentasjonene på kurs, fortrinnsvis digitalt. Ta kontakt med CBRNE-senteret ved å sende e-post til: cbrne@ous-hf.no

Retningslinjer og veiledere

Sikre kilder – en podcast fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

DSA har utarbeidet en podcast-episode som omhandler atomberedskap i Norge og risiko for atomhendelser. Episoden kan høres her.

Prosedyrer utarbeidet av CBRNE-senteret

Kompetansedag Salten Atomberedskap og krisehåndtering 22. september 2021

Den 22. september 2021 arrangerte Bodø kommune og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet en kompetansedag knyttet til atomberedskap og krisehåndtering. Se program og presentasjoner for kompetansedagen:

Kompetansedager i regi av Statsforvalteren i Nordland 14. oktober 2021

Statsforvalteren i Nordland arrangerte kompetansedag knyttet til atomberedskap 14. oktober med en påfølgende table-top øvelse 27. oktober. Målgruppen var lokale og regionale beredskapsaktører med roller og ansvar ved atomhendelser. Det tas sikte på å tilgjengeliggjøre innlegg i etterkant.

Webinar i regi av DEMA og DSB 21. oktober 2021 (inngår i kompetanseløpet for Arctic REIHN)

I tilknytning til øvelsen Arctic REIHN arrangerte DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og DEMA (Danish emergency management agency) et internasjonalt webinar som omhandlet atomulykker med fokus på samhandling, internasjonal koordinering og erfaringer fra tidligere øvelser, samt hvordan håndtere konsekvenser av radiologiske ulykker.

Programmet finnes her

Følg lenke for å se webinaret: Arctic REIHN 2022 on Vimeo

Nasjonalt kurs i CBRNE-medisin i Oslo, 29.11-01.12 (CBRNE-senteret, Forsvarets ABC-skole, FSAN):

Seminaret tok for seg samfunnets roller, trusler, symptomer og behandling ved hendelser med kjemiske, radioaktive og biologiske trusselstoffer, inkludert beredskap, katastrofe og terrorhåndtering. Målgruppen er leger, helse- og beredskapspersonell/sanitetspersonell. Se program:

Informasjon om kurset finnes her.

Elektronisk fagdag for beredskapsledere januar 17. januar 2022:

Elektronisk fagdag for beredskapsledere publiseres 17. januar. Fagdagen omhandler håndtering av atomberedskapshendelser med fokus på overordnet organisering, aktører, ansvar og roller, varsling, informasjon og kommunikasjon. Se program:

Følg lenke for å se fagdag.

Diskusjonsøvelser for beredskapsledelse

 • Det er utarbeidet en diskusjonsøvelse for beredskapsledelse
 • Med utgangspunkt i øvelsen vil hver virksomhet kunne konkretisere egne diskusjonsøvelser innenfor rammen av den nasjonale helseøvelsen
 • Blant temaene er beslutning, varsling, informasjon og kommunikasjon samt samvirke med relevante aktører
 • Tidspunkt for gjennomføring av diskusjonsøvelse bestemmes av virksomheten selv. For flere av virksomhetene vil det være hensiktsmessig at øvelsen gjennomføres før hovedøvelsen
 • Klikk her for å åpne Diskusjonsøvelse – Nasjonal helseøvelse

CBRNE-fagdag 4. februar 2022:

CBRNE-senteret vil gjennomføre praktisk og teoretisk undervisning i februar 2022. Målgruppen for fagdagen er ansatte ved Nordlandssykehuset HF som har en rolle innen sykehusets praktiske CBRNE-beredskap – personell fra ambulansetjenesten, de øvrige nødetatene, helsepersonell i akuttmottak på sykehuset og andre samarbeidsaktører som har en rolle i CBRNE-beredskapen. Fagdagen vil gi en innføring i fagfeltet CBRNE, med spesiell relevans for øvelse Arctic REIHN og Nasjonal helseøvelse. Undervisningen vil bl.a. omhandle opplæring i bruk av drakt og dekontaminering samt vurderinger knyttet til «fremskutt triage». Det er mulig også for andre å delta på fagdagen gjennom streaming.

Følg lenke for invitasjon og program:

Først publisert: 17.01.2022 Sist faglig oppdatert: 23.03.2022 Se tidligere versjoner