6. Medisinsk og helsefaglig veiledning og samhandling

Medisinsk- og helsefaglig veiledning og samarbeid

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten vil i fase 3 og 4 av epidemien ha behov for økt medisinsk- og helsefaglig kompetanse. Dette kan omfatte veiledning fra både kommunelegen, fastleger og spesialisthelsetjenesten. Det vil særlig være behov for veiledning til personale i hjemmetjenestene og sykehjem.

 • Medisinsk- og sykepleiefaglig kompetanse i hjemmetjenesten, sykehjem og heldøgns omsorgsboliger må styrkes i forbindelse med covid-19, for eksempel ved oppretting av covid-19-team som bistår tjenesten i behandlingen av pasienten og med smittefaglig kompetanse.
 • Kommunene bør arbeide aktivt med å kartlegge personell med helsefaglig kompetanse som ikke allerede jobber innenfor helse- og omsorgssektoren og om mulig rekruttere disse. Sentrale helsemyndigheter vil bistå med koordinering av personellressurser på nasjonalt nivå.
 • Kommunen må sikre nødvendig faglig veiledning, god dialog og godt samarbeid mellom fastleger, spesialisthelsetjenesten og fagansvarlig sykepleier eller vernepleier i hjemmetjenestene om felles pasienter og brukere. Det må også gjelde deres pårørende.
 • Kommunen må ha på plass oppdaterte retningslinjer og rutiner for samarbeid mellom legetjenesten og andre helse- og omsorgstjenester for å sikre forsvarlig observasjon, diagnostikk og behandling av pasienter med covid-19 og/eller andre sykdomstilstander.
 • Rutiner for god informasjonsutveksling mellom legetjenesten og andre helse- og omsorgstjenester må være gjennomgått og implementert, slik at pasienten og eventuelt pårørende blir fulgt opp på en forsvarlig og omsorgsfull måte. Det bør legges til rette for daglig kontakt mellom de kommunale tjenestene.
 • Kommunen bør planlegge for at allmennlegetjenesten kan benyttes der det til enhver tid er størst behov.

Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten

RHF/HF og kommuner må prioritere regelmessig dialog for å samarbeide om helsehjelpen til befolkningen.

 • Partnere må ha klart hvilke roller, ansvarsfordeling og konkrete samhandlingsprosedyrer som gjelder mellom kommunene- og helseforetak.
 • RHF/HF og kommuner må samhandle om nødvendige tiltak og iverksette omdisponeringer av personell og lokaliteter ut fra den aktuelle situasjonen
 • Samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak som inneholder kriterier for innleggelse, utskrivelse og hvordan dette gjøres i praksis under epidemitopp må utarbeides.
 • Planer for gjensidig informasjonsutveksling med kommunehelsetjenesten ved deres respektive ledere/kommuneleger bør gjennomgås, oppdateres og operasjonaliseres.
 • Spesialisthelsetjenesten skal prioritere tilgjengelighet for rådgivning til kommunene i håndtering av konkrete medisinske og andre helsefaglige problemstillinger. Det må etableres samhandlingskanaler med rask 24/7 respons fra begge parter. Mulighet for å unngå innleggelse på sykehus, sammenholdt med kommunens mulighet for å ivareta pasientene, bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.
 • Det må vurderes i hver kommune om det er behov for å øke antall plasser for øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen. Vurderingen gjøres i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, der det skal avklares hvordan spesialisthelsetjenesten kan bistå kommunen.

 

Sist faglig oppdatert: 28. april 2020