Hopp til hovedinnholdet

Fravær

Ferie og fravær i LIS1

  • Fra 1. mars 2019 teller ferie som fravær i LIS1. 
  • For tjeneste som LIS1 frem til 1. mars 2019 teller ferie som en del av tjenestetiden og ikke som fravær.

Det maksimale tillatte fraværet i LIS1 er 10 % av tjenestetiden. Overstiger fraværet 10 % må tjenesten forlenges. Det er arbeidsgiver som beregner fraværet og eventuelt resttjeneste. Fra 1. mars 2019 endres spesialistforskriften og ferie skal da telles som fravær i LIS1 (§31, tredje ledd).

Fraværsregler for de som startet LIS1 før 1. mars 2019

  • Leger som starter som LIS1 1. mars 2019: Fraværsregelen i forskriften(lovdata.no)gjelder.
  • LIS1 som er ferdig med 12 mnd. i sykehustjeneste og skal starte i kommunetjenesten 1. mars: Fraværsregelen gjelder ved oppstart i kommunetjenesten 1. mars. Nye fraværsregler har ikke tilbakevirkende kraft og påvirker ikke sykehustjenesten.
  • LIS1 som har gjennomført 6 mnd. sykehustjeneste 1.mars og har 6 mnd. sykehustjeneste igjen: Gamle regler gjelder for hele sykehustjenesten. Nye fraværsregler gjelder ved oppstart i kommunetjenesten 1. september. Fraværsregelen har ikke tilbakevirkende kraft.

Se ny revidert spesialistforskrift §31:

Samlet utdanningstid, jf. kravet om minste utdanningstid på seks og et halvt år etter § 2 første ledd og kravet om minst to år i åpen uselektert allmennpraksis under spesialistutdanningen etter § 2 fjerde ledd første punktum, skal beregnes ut fra gjennomført praktisk tjeneste bekreftet etter § 25 første ledd bokstav e.

Dersom legen har hatt tjeneste på deltid under utdanningen skal tellende tjenestetid forkortes tilsvarende.

Ved beregningen skal deltakelse på kurs eller lignende fravær som er relatert til utdanningen telle med. I utdanningens andre og tredje del skal også ferie telle med. Ferie i utdanningens første del, samt sykefravær, permisjoner og annet fravær som ikke omfattes av første punktum, som utgjør mer enn ti prosent av tjenestetiden skal komme til fratrekk.

Spesialistutdanning som gjelder en annen spesialitet enn den det søkes om, kan være tellende med inntil tre år og tre måneder. Dette gjelder uavhengig av om utdanningen er gjennomført i Norge eller i et annet land, og om hele spesialistutdanningen eller bare deler av den er gjennomført. Begrensningen i første punktum gjelder også dersom deler av spesialistutdanningen i samme spesialitet er gjennomført i et annet land.

Spesialistforskriften (lovdata.no)

Først publisert: 03.04.2019