Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ansettelseskrav og overgangsregler

Hvem kan ansettes i stilling som lege i spesialisering (LIS)?

For ansettelse i LIS-stilling gjelder følgende regler:

  • Leger med norsk autorisasjon som er utdannet i Norge eller i et land utenfor EU/EØS eller Sveits, må først ha gjennomført turnus eller LIS1 før de kan gå videre i spesialiseringsløpet. LIS1 utgjør første del av spesialistutdanningen i ny ordning.
  • Leger med norsk autorisasjon som er utdannet i et annet EU/EØS-land eller Sveits, kunne frem til 1. mars 2019 starte som LIS uten å ha gjennomført norsk turnus eller LIS1. Unntaket gjelder også ved eventuelt senere bytte av spesialitet. Leger som har startet i spesialisering etter 1. mars 2019, må gjennomføre LIS1.
  • Arbeidsgiver skal forsikre seg om at alle læringsmålene i utdanningens første del (LIS1) er oppnådd før ansettelse i del 2/3. Når LIS1 har har fått godkjent alle læringsmålene i første del vil dette være registrert i Helsepersonellregisteret (HPR). Gjennomført tjenestetid skal dokumenteres på Helsedirektoratets standardskjema for bekreftelse på gjennomført tjenestetid i utdanningens første del (PDF).

Spesialistutdanning eller annen praktisk tjeneste som er gjennomført i utlandet, kan i visse tilfeller kompensere for hele eller deler av LIS1 i Norge. Legen kan sende søknad om godkjenning av læringsmål i utdanningens første del til Helsedirektoratet. 
Les mer om dokumentasjonskrav og søknadsprosess.

Overgangsregler for leger i spesialistutdanning

Overgangsreglene gjelder for leger som er under spesialisering etter gammelt regelverk (spesialistgodkjenningsforskriften) per 1. mars 2019 og skal bidra til å sikre en smidig overgang mellom gammel og ny spesialistutdanning.

  • Med "under spesialisering" menes at legen har tiltrådt tjeneste eller stillingen, inngått avtale om tjeneste eller ansettelse eller fått tilbud om ansettelse. Stillingen må være tellende til spesialistløpet i gammel ordning. Dette vil si stilling som LIS, fastlege, sykehjemslege/KAD-lege. Videre må stillingen være minst 50 % i minst 3 måneder. 
  • Leger som har autorisasjon på bakgrunn av utdanning i Norge eller land utenfor EU/EØS eller Sveits må ha gjennomført norsk turnus/LIS1 i Norge for å kunne starte spesialisering.
  • Leger som har autorisasjon på bakgrunn av legeutdanning fra annet EØS-land eller Sveits er unntatt fra kravet til norsk turnus/LIS1 fram til 1. mars 2019. Dette gjelder også ved eventuelt senere bytte av spesialitet. Startes spesialiseringen etter 1. mars 2019 er det krav om LIS1.

Overgang fra gammel til ny utdanning

Leger som har begynt på spesialistutdanningen før 1. mars 2019, har rett til å få vurdert den gjennomførte spesialistutdanningen opp mot læringsmålene i ny spesialistutdanning. Det er utdanningsvirksomhetens ansvar å sørge for dette.

Sykehusspesialitetene

  • Leger som 1. mars 2019 har mindre enn tre år igjen av spesialistutdanningen, kan søke om spesialistgodkjenning etter gammel spesialistgodkjenningsforskrift (lovdata.no).
  • Leger som 1. mars 2019 har mer enn 3 år igjen av spesialistutdanningen skal vurderes og godkjennes etter ny spesialistforskrift (lovdata.no).
  • Det er ingen frist for å søke spesialistgodkjenning etter gammelt regelverk. Det er status per 1. mars 2019 som er avgjørende.

Allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin

  • Leger har rett til å gjennomføre spesialistutdanningen og søke om spesialistgodkjenning etter gammelt regelverk, dersom den spesialitetsspesifikke delen av utdanningen ble påbegynt før 1. mars 2019 og det søkes om spesialistgodkjenning innen 31. desember 2026 (31. desember 2028 for arbeidsmedisin). For allmennmedisin vil det si at legen må ha startet i allmennmedisinsk tjeneste tellende i spesialistløpet etter gammel ordning innen 1. mars 2019. Hvis legen kun har påstartet eller gjennomført sykehustjeneste innen 1. mars 2019 anses ikke det som å være under spesialisering i allmennmedisin etter gammel ordning. Legen må da følge ny spesialistutdanning.

Alle leger som starter spesialistutdanning fra 1. mars 2019 må først gjennomføre og oppnå alle læringsmålene i LIS1 før de kan fortsette spesialiseringen i stillinger for LIS2/LIS3.

Først publisert: 13.11.2019 Sist faglig oppdatert: 27.06.2022 Se tidligere versjoner