Hopp til hovedinnholdet

Ventetider og pasientrettigheter

Ventelistestatistikk fra spesialisthelsetjenesten med informasjon om ventetider, frister og henvisninger.

Statistikk i grafer og tabeller

Sykehusene rapporterer data umiddelbart etter månedens slutt. Statistikken publiseres innen den 15. i påfølgende måned.

Hovedtall 2018

Ventelistestatistikk per tertial/år er den offisielle statistikken. Sykehusene rapporterer data én måned etter tertialets slutt og tallene er i større grad kvalitetssikret i sykehusene.

  • Gjennomsnittlig ventetid for alle sektorer var 59 dager. En økning på to dager fra 2017.
  • I somatisk sektor var ventetiden 60 dager, en økning på to dager. Innen psykisk helsevern gikk ventetiden ned og for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) var ventetida omtrent uendret. Ventetiden i TSB var vesentlig lavere enn i de andre sektorene.
  • Andel fristbrudd var stabil innen somatikk, ble redusert innen psykisk helsevern for voksne og den økte for barn og unge og TSB. Fristbrudd betyr at pasienten ikke fikk påbegynt helsehjelp innen frist.

Rapporter

Årsrapporter ventetider og pasientrettigheter

Om statistikken

Endringer fra november 2018

Helseforetakenes egen rapportering av behandlingssteder (institusjon) er tatt i bruk. Tallene blir splittet på flere institusjoner enn tidligere og det vil oppstå brudd i tidsserien for mange behandlingssteder. Dette vil fremgå i grafer og tabeller når man ser tall på institusjonsnivå.

Sesongvariasjoner

Ventelistetallene følger sesongvariasjoner. Lavere aktivitet i sommermånedene vises som en reduksjon i ventetid, antall nyhenviste og hvor mange som får igangsatt helsehjelp. Tallene for august og september vil på tilsvarende måte vise en økning da «det tapte» tas igjen. Det samme mønsteret gjentar seg ved jul og påske, men da i mindre grad.

Definisjoner

Last ned dokument definisjoner i ventelistestatistikken (PDF)

 

Først publisert: 09.04.2019