Tid til tjenestestart

Tid til tjenestestart måler tiden fra sykehuset har mottatt en henvisning til en bestemt utredning eller behandling er utført.

Beskrivelse av indikatoren

Indikatoren tid til tjenestestart supplerer det ordinære målet for gjennomsnittlig ventetid til oppstart helsehjelp. Tid til tjenestestart måler tiden mellom tidspunktet henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten og tjenestestartdato, dvs. dato for når en bestemt prosedyre er utført. 

ventelistestatistikken måles ventetid fra det tidspunktet henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten fram til ventetid slutt. I denne statistikken skiller vi mellom tid til start helsehjelp og tid til tjenestestart. Tallene oppdateres hvert tertial

Statistikk i grafer og tabeller

Først publisert: 11.04.2019