Registrering av hoveddiagnose i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Indikatoren viser andel pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling som har fått registrert hoveddiagnose ved avsluttet behandling.

Resultater

I 2016 var andelen pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling med spesifisert diagnose 97,1 prosent på landsbasis. I 2015 var andelen 94,4 prosent. Det er noe variasjon mellom regionene. Helse Sør-Øst rapporterte høyest andel med 98,2 prosent, mens Helse Nord rapporterte lavest andel med 91,7 prosent. Helse Vest og Helse Midt-Norge hadde en andel på henholdsvis 96,9 og 94,9 prosent.

Om indikatoren

Utredning og diagnostisering av pasientens problem er en forutsetning for å gi pasienten best mulig tilpasset og målrettet behandling. Diagnosen er også viktig for kommunikasjonen mellom behandlerne. Det å ha en hoveddiagnose kan også bidra til positiv utvikling av behandlingstilbud.​ 

Manglende koding av diagnoser eller bruk av uspesifiserte diagnosekoder kan føre til at pasientene får dårligere kvalitet på behandlingen.

For å følge med på utviklingen av behandlingen innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling, er det viktig å ha gode data om diagnoser og hva pasientene er behandlet for. Diagnosen skal registreres i pasientens journal og data skal rapporteres til Norsk pasientregister (NPR).

Først publisert: 04.05.2017 Sist endret: 04.05.2017

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no