Fristbrudd for pasienter på venteliste for rusbehandling

Indikatoren viser andel pasienter med rett til prioritert helsehjelp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling som fortsatt står på venteliste etter at fristen for start av nødvendig helsehjelp er passert.

Resultater

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultat for hele 2018, og første tertial i 2019. 

Resultatene viser andel pasienter med rett til prioritert helsehjelp, som står på venteliste etter at fristen for start av nødvendig helsehjelp er passert. I oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene er målet for 2019 er at regionene skal overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2018 (passert planlagt tid). Regionene skal innen 2021 overholde minst 95 pst. av avtalene. RHF og HF som har andel fristbrudd på fem prosent eller lavere har dermed overholdt Helse- og omsorgsdepartementets krav.

​Forbehold ved tallene

​Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og ev. fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Ulik opplæring i kodepraksis kan også gi varierende datakvalitet. ​

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter» fra Norsk pasientregister.

Om indikatoren

​De behandlingsstedene som er uten fristbrudd for pasienter på venteliste eller som ikke har pasienter på venteliste, vises ikke i statistikken. Statistikken gir et øyeblikksbilde av antall pasienter på venteliste ved utgangen av hvert tertial og hvor stor andel av disse som har fristbrudd. 

Som pasient med rett til prioritert helsehjelp skal du få en frist for når behandlingen senest skal starte. Behandlingsfristen er en pasientrettighet, og skal sikre god prioritering slik at pasientene med de mest alvorlige sykdommene behandles først. Fristbrudd oppstår altså når helsehjelpen er startet etter den fastsatte fristen. 

Først publisert: 10.04.2019 Sist endret: 10.04.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no