Brudd på vurderingsgarantien i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Indikatoren viser andel henvisninger som ikke er vurdert innen 10 virkedager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Resultater

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultat for hele 2018, og første tertial i 2019. 

Resultatene viser antall henvisninger og andel brudd på vurderingsgarantien. Vurderingsgarantien er 10 dager. Målet er ingen brudd. De RHFene og HFene som har lavest brudd på vurderingsgarantien er nærmere måloppnåelse for denne kvalitetsindikatoren.

Forbehold ved tallene

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og ev. fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Ulik opplæring i kodepraksis kan også gi varierende datakvalitet.

Fra 1. november 2015 ble pasientrettighetene for vurderingsgaranti endret fra 30 virkedager til 10 virkedager. Det vil si at henvisninger skal være vurdert innen 10 dager i spesialisthelsetjenesten.

Fra og med 2015 er beregningsmetoden for denne indikatoren noe endret, og resultater ved sammenligning av data før og etter 2015 kan bli påvirket.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter​» fra Norsk pasientregister​.

Om indikatoren

Brudd oppstår altså når henvisningen ikke er vurdert innen 10 dager.

Vurderingsgarantien er en pasientrettighet, og skal sikre rask tilbakemelding til pasient og henvisende instans, når pasientens helseproblem blir tatt hånd om.

 

Først publisert: 10.04.2019 Sist endret: 10.04.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no