Avbrudd i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Indikatoren viser andel avbrutte opphold for pasienter over 18 år i behandling innenfor et planlagt opphold på døgninstitusjon i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Resultater

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultat for hele 2018, og første tertial i 2019. 

På landsbasis i tredje tertial 2018 ble 4506 behandlingsopphold i døgninstitusjon i tverrfaglig spesialisert rusbehandling avsluttet. 10,2 prosent av behandlingsoppholdene ble avbrutt.  I tilsvarende periode i 2017 var andelen også 10,2 prosent.

Det er stor variasjon mellom regionene i perioden. Helse Nord RHF hadde lavest andel avbrutte behandlingsopphold med 3,4 prosent, mens Helse Vest RHF hadde høyest andel med 14,6 prosent. Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF hadde en andel på henholdsvis 10,4 og 6,9 prosent.

På landsbasis var 63,4 prosent av alle avsluttete behandlingsopphold uten rapportert avslutningstype i tredje tertial 2018.  I tilsvarende periode i 2017 var andelen 52,7 prosent.  Det var også her stor variasjon mellom regionene i perioden. Helse Sør-Øst RHF hadde høyest andel manglende informasjon med 69,4 prosent, Helse Midt-Norge RHF med 65,0 prosent, mens Helse Nord RHF hadde en andel på 64,1 prosent. Helse Vest RHF hadde lavest andel uten informasjon om avslutningstype med 64,1 prosent av alle avsluttete behandlingsopphold.

Andelen avbrutte behandlingsopphold blant pasienter under 23 år på døgninstitusjon var på 11,6 prosent. For pasienter under 30 år var andelen på 13,9 prosent. For disse aldersgruppene var tallene for tilsvarende periode i 2017 henholdsvis 14,6 prosent og 16,7 prosent.

Forbehold ved tallene

Data er begrenset til avsluttede døgnopphold i TSB, pasienter 18 år og eldre.  Sammenhengende episoder mellom ulike behandlingssted telles som ett opphold.

Den store andelen behandlingsopphold på landsbasis, der det ikke er rapportert opplysninger om avslutningstype skaper stor usikkerhet i datamaterialet.  Verdien av kvalitetsindikatoren vil øke gjennom bedre rapportering av avslutningstype.

Om indikatoren

Denne indikatoren omhandler andel behandlingsavbrudd for pasienter i behandling innenfor et planlagt opphold på døgninstitusjon i TSB.  Indikatoren rapporteres til å begynne med på nasjonalt og regionalt nivå.

Internasjonal forskning viser at ca. halvparten av pasienter i rusbehandling avslutter behandlingen før planlagt tidspunkt. Tallene påvirkes av hvordan man definerer «drop-out», type registrering etc. I Norge er det nylig gjennomført et nasjonalt prosjekt om avbrudd i rusbehandling. Tallene her ligger samlet sett omtrent på samme nivå som i de internasjonale studiene (1).

En kunnskapsoversikt fra 2013 har oppsummert 122 internasjonale studier og kartlagt faktorer som gir økt risiko for avbrudd I rusbehandlingen. Oppsummeringen viste at dårlig allianse med behandler, redusert kognitiv funksjon, personlighetsproblemer og ung alder alle var forhold som kunne øke risikoen for avbrudd i behandlingen.

Behandling som oppleves som uvirksom, øker risikoen for behandlingsavbrudd. (1)

Videre er det tidligere vist at det er høy risiko for tilbakefall, overdose og død ved brudd i behandling. En eldre kunnskapsoppsummering viser at den viktigste prediktoren for et vellykket behandlingsutfall var grad av gjennomføring av behandling. (2)

Unge pasienter er spesielt sårbare for disse risikofaktorene, og det er tidligere vist at unge i velstående områder og samfunn har større risiko for å avbryte rusbehandling. (3)

Vi ønsker rapportering på hele gruppen, men vil ha et særlig fokus på aldersgruppen under 23 år og under 30 år i analysen.

Hvorvidt behandlingen gjennomføres etter avtale kan si noe om grad av individuell tilrettelegging og fleksibilitet på tjenestestedet, hvordan pasienten blir møtt, og hvilke tiltak som er satt inn i forkant av, og underveis i behandlingsforløpet.  Tall på avbrudd i behandling kan derfor også bidra til å kartlegge behovet for å utvikle mer fleksible og individuelle behandlingsplaner.

I ny nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet er flere anbefalinger utviklet med mål om å redusere antall avbrudd i rusbehandling. En kvalitetsindikator på dette området vil kunne bidra til at de nasjonale målsetningene lettere kan nås.

Referanser

​1. Brorson, Hanne H., et al. "Drop-out from addiction treatment: A systematic review of risk factors." Clinical psychology review 33.8 (2013): 1010-1024.
2. Stark, David M., et al. "Regulation of the amount of starch in plant tissues by ADP glucose pyrophosphorylase." Science 258.5080 (1992): 287-292.
3. Beynon, Caryl M., Alison M. McMinn, and Adam JE Marr. "Factors predicting drop out from, and retention in, specialist drug treatment services: A case control study in the North West of England." BMC Public Health 8.1 (2008): 1.
4. Norsk Pasientregister. Kodeverk 8466 Avslutningsmåte rus. NPR-melding 50.0.2.

 

 

 

Først publisert: 29.11.2018 Sist endret: 29.11.2018

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no