Utsendelse av epikrise i psykisk helsevern for voksne

Indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen en og syv dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne.

Resultater

Resultatene viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen en og syv dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne.

Det er et mål at minst 50 prosent av epikrisene skal være sendt innen en dag, og at alle epikriser skal være sendt senest etter syv dager.

Om indikatoren

Epikrise er en oppdatert informasjon om sykehusoppholdet. Den skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten nødvendig og forsvarlig oppfølging.

Epikrisetid beskriver tiden fra pasienten skrives ut til epikrisen er sendt og er et uttrykk for samhandling og kommunikasjon mellom ett behandlingssted og øvrig helse- og omsorgstjeneste, og for pasienten kan utsendelse av epikrise være en viktig del av pasientsikkerheten knyttet til avsluttet og videre helsehjelp.

Det er viktig at sykehuset raskt sender relevant informasjon til andre deler av helse- og omsorgstjenesten, slik at pasienten får best mulig oppfølging.

Hvis det går lang tid før epikrisen sendes fra sykehuset, svekkes muligheten til kontinuitet i behandlingen og sikker oppfølging.

Kortere epikrisetid bidrar til mer helhet i tilbudet til pasientene.

Det er et mål at epikrisen skal følge pasienten. Det betyr at epikrisen skal være klar ved utskrivning. Dersom dette ikke er mulig skal epikrisen sendes innen rimelig tid, og senest innen syv dager etter utskrivning.

Først publisert: 29.11.2018 Sist endret: 29.11.2018

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no