Registrering av hoveddiagnoser i psykisk helsevern for voksne

Indikatoren viser i hvilken grad hoveddiagnose registreres i pasientens journal og rapporteres til Norsk Pasientregister.

Resultater

I 2. tertial 2016 var andelen pasienter i psykisk helsevern for voksne som hadde en registrert hoveddiagnose ved avsluttet behandling 96,2 prosent på landsbasis. Sammenlignet med 2. tertial 2015 er dette en reduksjon med 1,9 prosentpoeng.

Det er noe variasjon mellom helseregionene, og Helse Midt-Norge, med 98,4% hadde den høyeste andelen. Helse Nord hadde med 86,3% den laveste andelen. Helse Nord, som sammenlignet med tilsvarende periode i 2015 har hatt en reduksjon på 8,8 prosentpoeng.

Om indikatoren 

Diagnoser er et viktig verktøy for å bidra til at pasienten får riktig behandling. Diagnosen er også viktig for kommunikasjonen mellom behandlerne.

Det brukes en del uspesifiserte diagnoser, såkalte Z-diagnoser, for eksempel inntil pasienten er ferdig utredet eller der det ikke finnes en diagnose.

Manglende koding av diagnoser eller bruk av uspesifiserte diagnosekoder kan føre til at pasientene får dårligere kvalitet på behandlingen.

Først publisert: 24.11.2016 Sist endret: 24.11.2016

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no