Brudd på vurderingsgarantien i psykisk helsevern for voksne

Indikatoren viser andel henvisninger som ikke er vurdert innen 10 arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for voksne.

Resultater

Resultatene viser antall henvisninger og andel brudd på vurderingsgarantien. Vurderingsgarantien er 10 dager. Målet er ingen brudd. De RHFene og HFene som har lavest brudd på vurderingsgarantien er nærmere måloppnåelse for denne kvalitetsindikatoren.

Forbehold ved tallene

​​Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og evt. fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Ulik opplæring i kodepraksis kan også gi varierende datakvalitet.

Fra 1. november 2015 ble pasientrettighetene for vurderingsgaranti endret fra 30 dager til 10 dager. Det vil si at henvisninger skal være vurdert innen 10 dager i spesialisthelsetjenesten.

Fra og med 2015 er beregningsmetoden for denne indikatoren noe endret, og resultater ved sammenligning av data før og etter 2015 kan bli påvirket, spesielt for Helse Nord.

For mer informasjon, se siste rapport for«Ventetider og pasientrettigheter​» fra Norsk pasientregister.

Om indikatoren

​​​​​Brudd oppstår altså når henvisningen ikke er vurdert innen 10 dager. Vurderingsgarantien er en pasientrettighet, og skal sikre rask tilbakemelding både til pasient og henvisende instans, når pasientens problem blir tatt hånd om.​​​

Først publisert: 10.04.2019 Sist endret: 10.04.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no