Henvisning vurdert innen ti dager for barn og unge i psykisk helsevern

Indikatoren viser andel henvisninger som er vurdert innen ti arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for barn og unge.

Resultater

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultat for hele 2018, og første tertial i 2019. 

Resultatene viser andel henvisninger som er vurdert innen ti arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for barn og unge. Målet er ingen fristbrudd ved at alle får henvisningen vurdert innen 10 arbeidsdager. De RHFene og HFene som har flest pasienter som har fått henvisningen sin vurdert innen 10 arbeidsdager er nærmest måloppnåelse for denne kvalitetsindikatoren.

Forbehold ved tallene

Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulike registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og evt. fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Også ulik opplæring i kodepraksis kan gi varierende datakvalitet.

Fra og med 2015 er beregningsmetoden for denne indikatoren noe endret, og resultater av sammenligning av data før og etter 2015 kan bli påvirket noe.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter» fra Norsk pasientregister.

​​​​Om indikatoren

​​​​Brudd oppstår når henvisningen ikke er vurdert innen ti arbeidsdager for barn og unge under 23 år i psykisk helsevern med psykisk og/eller rusrelatert lidelse.

Barne- og ungdomsgarantien er en pasientrettighet, og skal sik​re rask tilbakemelding både til pasient og henvisende instans når pasientens helseproblem blir tatt hånd om.

Først publisert: 29.11.2017 Sist endret: 29.11.2018

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no