Helsehjelp innen 65 dager for barn og unge i psykisk helsevern

Indikatoren viser andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern, som har startet helsehjelpen innen 65 arbeidsdager.

Resultater

På grunn av omlegging av datasystem i helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF med underliggende HF og behandlingssteder, er data på kvalitetsindikatorene for psykisk helse for barn og unge, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, påvirket. Dette påvirker resultat for hele 2018, og første tertial i 2019. 
 
Resultatene viser andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp og som har påbegynt helsehjelp innen 65 arbeidsdager. Målet er ingen fristbrudd ved at alle får helsehjelp innen 65 arbeidsdager. De RHFene og HFene som har flest pasienter som påbegynner helsehjelp innen 65 arbeidsdager er nærmere måloppnåelse for denne kvalitetsindikatoren.

Forbehold ved tallene

​Dagens veileder for registrering av ventelister og frister har et tolkningsrom, som kan medføre ulik registreringspraksis. Dagens journalsystemer, som tallene er hentet fra, har ikke god nok funksjonalitet for oppfølging av frister og evt. fristbrudd. Det er dessuten forskjeller mellom helseforetakene i rutiner og arbeidsmåter ved mottak og registrering av henvisninger, rapportering og rapportoppfølging. Ulik opplæring i kodepraksis kan også gi varierende datakvalitet.

Fra og med 2015 er beregningsmetoden for denne indikatoren noe endret, og resultater ved sammenligning av data før og etter 2015 kan bli påvirket.

For mer informasjon, se siste rapport for «Ventetider og pasientrettigheter» fra Norsk pasientregister.

Om indikatoren

Brudd oppstår altså når helsehjelpen starter mer enn 65 dager etter at henvisningen er vurdert for barn og ungdom under 23 år med psykisk og/eller rusrelatert lidelse.

Barne- og ungdomsgarantien er en pasientrettighet, og skal sikre prioritering, slik at pasienter med de mest alvorlige sykdomstilstandene behandles først.

 

 
 

 

Først publisert: 29.11.2018 Sist endret: 29.11.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no