Antibiotikabruk i sykehjem

Indikatoren måler andel beboere i sykehjem som fikk minst ett antibiotikum på målingstidspunktet.

Resultater

Resultatene viser øyeblikksbilde av andel beboere i sykehjem som fikk antibiotika på målingstidspunktet. Tallene viser én indikator for bruk av antibiotika, eksklusive metenamin, og én indikator for bruk av metenamin. Målsettingen er at sykehjemsleger, spesielt ved høy bruk av metenamin, vurderer om deres bruk av medikamentet er i henhold til anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (Helsedirektoratet).

Det er ikke definert en konkret målsetting for denne indikatoren, men det er et mål om å redusere den generelle antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utløpet av 2020. Tallene kan indikere om antibiotikabruk i sykehjem går i ønsket retning.

Indikatoren gir informasjon om geografisk variasjon mellom fylker og mellom kommuner.

Forbehold ved tolkning

Rapporteringen til NOIS-registeret er obligatorisk for sykehjem, men ennå er det ikke alle sykehjem som leverer data til FHI. Dette kan påvirke tolkning og sammenligning av resultater.

Ved små tall vil den tilfeldige variasjonen være stor, i tillegg kan det være variasjon i registreringspraksis. Det kan være forskjell i sammensetningen av beboere i norske sykehjem, og indikatoren kan ikke uten videre brukes til sammenligning mellom sykehjem.

Om indikatoren

I Helse- og omsorgsdepartementets handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten, er det estimert at sykehjem står for omtrent 6 % av forbruket av antibiotika i Norge målt i definert daglig dose per 1000 innbyggere. Antibiotika blir hyppigst brukt til forebygging og behandling av urinveisinfeksjoner og til behandling av luftveisinfeksjoner. I handlingsplanen påpekes et behov for kritisk gjennomgang av den utstrakte, særnorske bruken av metenamin til forebygging av urinveisinfeksjoner.

Målsettingen er at sykehjemsleger, spesielt ved høy bruk av metenamin, vurderer om deres bruk av medikamentet er i henhold til anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (Helsedirektoratet). Ved bruk av øvrige antibiotika, bør de vurdere om utrednings- og behandlingspraksis er fornuftig, og ved høy bruk om nødvendige smitteverntiltak er på plass.

Først publisert: 09.05.2019 Sist endret: 09.05.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no