Legetimer per beboer i sykehjem

Indikatoren viser gjennomsnittlig antall legetimer per uke per beboer i sykehjem.

Resultater

Tallene som er publisert er foreløpige. SSB gjør omlegginger i beregningene av årsverk. Dette gjør at tallene for 2018 og tallene for perioden 2015-2017 per i dag ikke er sammenliknbare. SSB vil tilgjengeliggjøre oppdaterte og sammenliknbare tall i mars 2020.

Mulige årsaker til variasjoner

​Lokal kunnskap er ofte en forutsetning for å kunne tolke tallene. Dersom to kommuner samarbeidet om legetjenester kan det i noen tilfeller medføre at en av kommunene i statistikken kommer ut med 0 timer legetjenester per. innbygger, mens den kommunen de samarbeider med får et for høy legedekningstall. Tallene må derfor tolkes med forsiktighet, og gir ikke nødvendigvis gir et riktig og komplett bilde av tjenesten i kommunen. 

Alle kommunene skal ha egne lokale normer for legedekning på sykehjem. Indikatoren for den enkelte kommune er mest interessant sett opp mot denne normen.

Om indikatoren

Mange beboere i sykehjem har et stort behov for helsehjelp i form av utredning og diagnostikk, sykdomsovervåking, hjelp i akutte sykdomsfaser, behandling, rehabilitering og pleie.

Statens helsetilsyn gjennomførte i 1999 en kartlegging av legetjenester i sykehjem, som konkluderte med at det var behov for en vesentlig styrking av denne tjenesten.

Rapport «Normering av legetjenester i sykehjem» (IS-1293) fra Helsedirektoratet viser at sykehjemmene i 2005 i gjennomsnitt hadde 0,27 legetimer til rådighet per beboer per uke.

Flere forhold har betydning for hva som er forsvarlig antall legetimer i sykehjem

  • pasientenes behov

  • hvilke oppgaver sykehjemmet skal dekke (for eksempel spesialiserte skjermede enheter for pasienter med aldersdemens, for pasienter med psykiske lidelser og pasienter i palliativ omsorg)

  • størrelse og organisering av tjenestetilbudet i kommunen for øvrig

  • forholdet mellom antall boliger der det ytes heldøgns tjenester og antall langtidsplasser på sykehjem, omfang og sammensetning av kompetansen​

Det finnes i dag ingen statlig norm eller sentralt måltall som kommunene skal følge. Det er opp til den enkelte kommune å fastsette en lokal norm for legedekning. Se mer informasjon i veileder fra Helsedirektoratet «Legetjenester i sykehjem» (IS-1436). 

Først publisert: 21.06.2018 Sist endret: 25.06.2019

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no