Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid

Kvalitetsindikatoren viser antall årsverk i kommunene innen psykisk helse- og rusarbeid, både totalt og inndelt i kompetansegrupper. Alle måltall oppgis som antall årsverk per 1000 innbygger i kommunen.

Resultater

Landsgjennomsnittet for 2018 var 3,0 årsverk per 1000 innbygger, en økning fra 2,8 per 1000 innbygger i 2017.

Det er noe spredning på fylkesnivå. Flest årsverk ble rapportert i Trøndelag og Vest-Agder, begge med 3,8 årsverk per 1000 innbygger. Akershus rapporterer færrest årsverk med 2,1 per 1000 innbygger.

Forbehold ved tolkning

Resultater for hver kommune vises, men kommuner vil ha ulike forutsetninger. Sammenligning av kommuner bør derfor gjøres med sammenlignbare kommuner, eksempelvis kommuner i samme KOSTRA-gruppe.

Noe av spredningen i tallene kan skyldes ulik tolkning av rapporteringsgrunnlag i kommunene. I datasettet er det noen kommuner som skiller seg klart fra resten, og det kan ikke utelukkes at noen av disse ekstremverdiene skyldes forhold ved rapportering, heller enn faktiske forskjeller mellom kommunene.

Om indikatoren

​Indikatoren utarbeides på grunnlag av data kommunene selv rapporterer i IS-skjema «Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid» (IS 24/8). Anslag av antall årsverk gjøres basert på en representativ uke. Rapporteringen administreres og kvalitetskontrolleres av SINTEF, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Psykiske helseproblemer og/eller rusrelatert problematikk kan opptre i kombinasjon med andre årsaker til behov for helsetjenester. I slike tilfeller er det kun tjenestene som er rettet mot mottakers psykiske og/eller rus relaterte problemer som regnes med i årsverk i denne kvalitetsindikatoren. Årsverk knyttet til primærforebyggende arbeid (generelle forebyggende tiltak som er rettet mot hele befolkningen eller store grupper), tjenester til mennesker med demens, og tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming inngår ikke i denne kvalitetsindikatoren.

Det er ikke definert noe måltall for hva som er «riktig» antall årsverk per 1000 innbygger, eller hvilket utdanningsnivå flest årsverk bør være på.

Kompetanse er delt inn i fire nivå. 

  1. Ingen formell utdanning
  2. Minimum helse- og sosialfag, videregående skole (inkludert nivå 3 og 4)
  3. Høyskole-/ universitetsutdanning (inkludert nivå 4)
  4. Høyskole-/ universitetsutdanning med fagspesifikk videreutdanning

Årsverk oppgis i kvalitetsindikatoren som totalt antall årsverk (nivå 1-4), antall årsverk på kompetansenivå 2, antall årsverk på kompetansenivå 3 og antall årsverk på kompetansenivå 4. Kvalitetsindikatoren gir et overordnet bilde av kommunens tilgjengelige ressurser og kompetanse.

 

Først publisert: 29.11.2018 Sist endret: 29.11.2018

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no