Sykehjem som deltar i undersøkelsen om helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-PIAH)

Indikatoren beregner andel norske sykehjem som deltar i prevalensundersøkelser om helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (NOIS-PIAH).

Resultater

Indikatoren viser andel sykehjem som deltar i prevalensundersøkelser av både helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (NOIS-PIAH) per undersøkelse. Deltakelsen blir vist på nasjonalt nivå, fylkesnivå og kommunalt nivå. 

Målet er at alle sykehjem deltar i de forskriftsfestede nasjonale prevalensundersøkelsene av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk.

Forbehold ved tolkning

Prevalens er en relativt upresis registreringsmetode, og gir kun et «øyeblikksbilde» av situasjonen. Ved små tall vil den tilfeldige variasjonen være stor.

Til denne indikatoren er det svært viktig å ta i betraktning at Folkehelseinstituttet leverer teller, mens SSB leverer nevner. Det er ikke samme dato for registrering av tallene i teller og nevner:

Teller: NOIS-PIAH gjennomføres to ganger per år, på våren og høsten.
Nevner: Informasjon om sykehjem per 31.12 samles inn årlig i perioden januar-februar påfølgende år.

Siden antall sykehjem kan ha endret seg i tidsrommet mellom registrering av tallene i teller og nevner, kan dette gi feil andel på kommunenivå, og et mindre avvik på landsnivå. På kommunenivå kan dette medføre større avvik, og et visst avvik på landsnivå. F.eks. ved beregning av andel sykehjem som deltar i prevalensundersøkelser av både helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (NOIS-PIAH) per undersøkelse for vår 2018 vil det brukes teller fra vår 2018, og nevner som viser antall sykehjem registrert per 31.12 for år 2017.

Hvilke institusjoner som defineres som sykehjem kan variere over tid. Beregningene som ligger bak denne kvalitetsindikatoren avhenger derfor av hva hver enkelt kommune definerer som sykehjem til enhver tid.

Om indikatoren

Alle sykehjem er pålagt å delta i de nasjonale prevalensundersøkelsene om helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og antibiotikabruk i henhold til NOIS-registerforskriften og Forskrift om smittevern i helsetjenesten.

Følgende helsetjenesteassosierte infeksjoner skal registreres i prevalensundersøkelsene i sykehjem:

  • Urinveisinfeksjon hos beboere med og uten urinveiskateter
  • Nedre luftveisinfeksjon
  • Infeksjon i operasjonsområdet (overflatisk og dyp postoperativ sårinfeksjon - inkludert organ/hulrominfeksjon)
  • Hudinfeksjon

All systemisk antibiotikabruk på undersøkelsestidspunktet skal registreres.

 

Først publisert: 26.04.2018 Sist endret: 26.04.2018

Kontakt

kvalitetsindikatorer@helsedir.no